Förordning (2003:1106) med instruktion för Skatteverket

14 av 34 paragrafer (41 %) har ändrats i förordning (2003:1106) med instruktion för Skatteverket sedan utfärdandet (t.om. SFS 2006:1239). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2003:1106) med instruktion för Skatteverket upphävdes 2008-01-01 genom SFS 2007:780


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-20


1 §

  Om inte något annat följer av särskilda föreskrifter, är Skatteverket central förvaltningsmyndighet för frågor om
   1. skatter,
   2. socialavgifter,
   3. vägavgift för vissa tyngre fordon,
   4. överlastavgift,
   5. mervärdesskattebaserad avgift till EU-budgeten,
   6. fastighetstaxering,
   7. folkbokföring,
   8. registrering av bouppteckningar, och
   9. brottsutredningar enligt lagen (1997:1024) om Skatteverkets medverkan i brottsutredningar.

Skatteverket är dessutom förvaltningsmyndighet för frågor om pensionsgrundande inkomst.

Att Kronofogdemyndigheten är knuten till Skatteverket för administrativ ledning och styrning i strategiska frågor framgår av 1 § förordningen (2006:883) med instruktion för Kronofogdemyndigheten. Förordning (2006:884)

2 §

  Skatteverket skall
   1. meddela föreskrifter om verkställighet av lag enligt särskilda bemyndiganden, och
   2. genom sådana allmänna råd som avses i 1 § författningssamlingsförordningen (1976:725) och uttalanden verka för lagenlighet, följdriktighet och enhetlighet vid rättstillämpningen inom verksamhetsområdet.

Skatteverket skall även i övrigt enligt de riktlinjer som statsmakterna har angett meddela de föreskrifter och andra beslut som behövs för att uppnå samordning, rationalisering och enhetlighet vid arbetet inom verket.

När sådana uppgifter som avses i första stycket 1 och 2 rör pensionsgrundande inkomst sköts uppgifterna enligt förordningen (2004:1299) med instruktion för Försäkringskassan av Försäkringskassan. Förordning (2004:1335)

4 §

  Skatteverket får bedriva sådan tjänsteexport inom sitt verksamhetsområde som är förenlig med myndighetens uppgifter i övrigt på de villkor som föreskrivs i tjänsteexportförordningen (1992:192). Förordning (2006:884)

5 §

  Bestämmelser om Skatteverkets uppgifter i fråga om Kronofogdemyndigheten finns, utöver vad som anges i denna förordning, i 1 och 7 §§ förordningen (2006:883) med instruktion för Kronofogdemyndigheten.

Bestämmelser om samverkan mellan Skatteverket och Kronofogdemyndigheten finns i 5 och 6 §§ samma förordning.
Förordning (2006:884)

6 §

  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Skatteverket med undantag av 3-5, 13, 17, 19, 21, 23, 30, 32 och 34 §§.

I fråga om beslut som fattas genom automatiserad behandling skall 31 § verksförordningen tillämpas endast när det gäller uppgift om dagen för beslutet och beslutets innehåll.
Förordning (2006:884)

6 a §

  Skatteverket skall tillämpa internrevisionsförordningen (2006:1228).

Internrevisionen vid Skatteverket omfattar även den verksamhet som Kronofogdemyndigheten bedriver eller ansvarar för.
Förordning (2006:1239)

9 §

  Vid Skatteverket skall det finnas en styrelse.

Styrelsen skall bestå av högst tolv personer, generaldirektören och rikskronofogden medräknade.
Generaldirektören är styrelsens ordförande.
Förordning (2006:1171)

11 §

  Inom Skatteverket skall det finnas ett gemensamt kansli för Skatterättsnämnden enligt lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor och Forskarskattenämnden enligt lagen (1999:1305) om Forskarskattenämnden. Kansliet skall ledas av en kanslichef.

Skatteverket skall ansvara för kanslistöd åt Statens personadressregisternämnd. Förordning (2004:1335)

13 §

  Personalansvarsnämnden för Skatteverket och Kronofogdemyndigheten skall pröva följande frågor:
   1. skiljande från anställning på grund av personliga förhållanden, dock inte i fråga om provanställning eller när den anställde själv ansökt om entledigande på grund av sjukdom,
   2. disciplinansvar,
   3. åtalsanmälan, och
   4. avstängning. Förordning (2006:884)

14 §

  Personalansvarsnämnden skall vara indelad i två avdelningar. Avdelning 1 prövar frågor som rör Skatteverkets anställda och avdelning 2 frågor som rör Kronofogdemyndighetens anställda. Nämnden har ett gemensamt kansli.

Avdelning 1 skall bestå av generaldirektören vid Skatteverket, personaldirektören vid huvudkontoret, två arbetsgivarföreträdare i chefsställning samt två företrädare för personalen. Generaldirektören skall vara ordförande i avdelning 1 om inte regeringen beslutar annat.
Arbetsgivarföreträdarna och företrädarna för personalen skall ha personliga ersättare. Företrädarna för personalen och deras ersättare skall utses av styrelsen efter förslag av de två arbetstagarorganisationer som har flest medlemmar inom Skatteverket.

Avdelning 2 skall bestå av rikskronofogden, personaldirektören vid Skatteverkets huvudkontor, två arbetsgivarföreträdare i chefsställning samt två företrädare för personalen.
Rikskronofogden skall vara ordförande i avdelning 2 om inte regeringen beslutar annat. Arbetsgivarföreträdarna och företrädarna för personalen skall ha personliga ersättare.
Företrädarna för personalen och deras ersättare skall utses av Skatteverkets styrelse efter förslag av de två arbetstagarorganisationer som har flest medlemmar inom Kronofogdemyndigheten.

Nämnden är beslutför när ordföranden och minst tre andra ledamöter i en avdelning är närvarande vid prövningen av en fråga för avdelningen. Förordning (2006:884)

15 §

  Styrelsen skall besluta om
   1. Skatteverkets årsredovisning, delårsrapport och budgetunderlag,
   2. åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsrapporter och den redovisning som verket skall lämna till regeringen enligt 15 § verksförordningen (1995:1322), och
   3. sådana föreskrifter som riktar sig till enskilda, kommuner eller landsting med undantag av föreskrifter enligt fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199) om indelning i värdeområden för småhus, hyreshus, avkastningsvärderad industri samt tomtmark inom ett län. Förordning (2006:1239)

16 a §

  Styrelsen skall också i fråga om Kronofogdemyndigheten besluta om
   1. myndighetens årsredovisning, delårsrapport och budgetunderlag,
   2. åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsrapporter och den redovisning som myndigheten skall lämna till regeringen enligt 15 § verksförordningen (1995:1322),
   3. myndighetens riktlinjer och revisionsplan för internrevisionen samt åtgärder med anledning av internrevisionens iakttagelser och rekommendationer enligt 10 § internrevisionsförordningen (2006:1228), och
   4. sådana föreskrifter som riktar sig till enskilda, kommuner eller landsting. Förordning (2006:1239)

16 b §

  Styrelsen får överlåta åt rikskronofogden att besluta om sådana föreskrifter som avses i 16 a § 4. Detta gäller dock inte föreskrifter som är av principiellt slag eller i övrigt av större vikt. Förordning (2006:884)

25 §

  Skatteverkets beslut enligt 20 § får inte överklagas.


Övergångsbestämmelser

2003:1106
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004, då förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen skall upphöra att gälla.
   2. Beslut av skattemyndighet vilka inte skall överklagas hos allmän förvaltningsdomstol enligt 22 a § förvaltningslagen (1986:223) får överklagas hos Skatteverket.
   3. Har upphävts genom förordning (2006:884)