Förordning (2003:1125) med instruktion för Djurskyddsmyndigheten

6 av 14 paragrafer (43 %) har ändrats i förordning (2003:1125) med instruktion för Djurskyddsmyndigheten sedan utfärdandet (t.om. SFS 2006:1317). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2003:1125) med instruktion för Djurskyddsmyndigheten upphävdes 2007-07-01 genom SFS 2007:488


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-20


2 §

  Djurskyddsmyndigheten skall, som central förvaltningsmyndighet inom djurskyddsområdet, särskilt
   - följa och utvärdera tillämpningen av djurskyddslagen och, vid behov, föreslå ändringar av lagen eller av bestämmelser utfärdade med stöd av lagen,
   - hålla regeringen informerad om den nationella utvecklingen inom djurskyddsområdet,
   - i enlighet med bemyndigande i lag eller förordning meddela föreskrifter inom sitt verksamhetsområde,
   - vägleda, utbilda och stödja övriga kontrollmyndigheter, inklusive de av Livsmedelsverket anställda officiella veterinärerna och officiella assistenterna,
   - genom information öka kunskapen om djurskyddslagstiftningen hos myndigheter, djurhållare och allmänhet,
   - lämna stöd till utveckling av djurskyddsfrämjande åtgärder,
   - främja utveckling av alternativa metoder till djurförsök, särskilt genom att lämna stöd till sådana metoder,
   - samordna och planera frågor som rör djurskydd och djurförsök,
   - bistå regeringen i det nationella och det internationella arbetet med djurskyddsfrågor. Förordning (2006:849)

2 a §

  Djurskyddsmyndigheten skall inom sitt verksamhetsområde bistå Livsmedelsverket med underlag till den samlade kontrollplan och den årliga rapport som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd. Underlaget skall utarbetas i enlighet med artiklarna 42 och 43 respektive artikel 44 i samma förordning.
Förordning (2006:849)

3 §

  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Djurskyddsmyndigheten med undantag för 17 §.
Förordning (2006:1317)

7 §

  Djurskyddsmyndigheten bestämmer själv sin organisation med undantag för vad som anges i 7 a och 8 §§.
Förordning (2006:849)

7 a §

  Inom myndigheten finns det djurförsöksetiska nämnder. De djurförsöksetiska nämndernas uppgift är att pröva ärenden enligt 21 § djurskyddslagen (1988:534). Närmare bestämmelser om nämndernas organisation och sammansättning finns i djurskyddsförordningen (1988:539). Förordning (2006:849)

12 §

  Andra beslut av Djurskyddsmyndigheten än beslut som enligt 22 a § förvaltningslagen (1986:223) överklagas hos allmän förvaltningsdomstol får överklagas hos regeringen, om något annat inte följer av lagen (1987:439) om inskränkning i rätten att överklaga, 35 § verksförordningen (1995:1322) eller andra föreskrifter. Djurskyddsmyndighetens beslut i ärenden om medel för utveckling får inte överklagas. Förordning (2006:1317)