Lag (2003:113) om elcertifikat

48 av 91 paragrafer (53 %) har ändrats i lag (2003:113) om elcertifikat sedan utfärdandet (t.om. SFS 2010:599). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Lag (2003:113) om elcertifikat upphävdes 2012-01-01 genom SFS 2011:1200


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-26


1 kap. 1 §

  Lagens ändamål är att främja produktion av elektricitet med användande av förnybara energikällor och torv (förnybar el). I detta syfte innehåller lagen bestämmelser om dels en rätt för producenter av förnybar el att bli tilldelade elcertifikat av staten, dels en skyldighet för elleverantörer och vissa elanvändare att inneha elcertifikat i förhållande till sin försäljning respektive användning av el (kvotplikt).
Lag (2006:1016)

1 kap. 2 §

  I denna lag används följande beteckningar med den betydelse som här anges:
   1. förnybar energikälla: vindkraft, solenergi, vågenergi, geotermisk energi, biobränslen och vattenkraft,
   2. elcertifikat: ett av staten utfärdat bevis om att en megawattimme förnybar el har producerats med iakttagande av bestämmelserna i denna lag och i föreskrifter som meddelats med stöd av lagen,
   3. certifikatberättigad producent: en innehavare av en godkänd produktionsanläggning för förnybar el,
   4. elleverantör: den som yrkesmässigt levererar el som har producerats av honom själv eller av någon annan,
   5. elintensiv industri: ett företag i sin helhet eller en del av ett företag som utgör en egen verksamhet eller verksamhetsgren, där det
      a) bedrivs och under de senaste tre åren har bedrivits industriell tillverkning i en process i vilken det använts i genomsnitt minst 190 megawattimmar el för varje miljon kronor av förädlingsvärdet av den elintensiva industrins produktion, eller
      b) bedrivs ny verksamhet med industriell tillverkning i en process i vilken det används eller beräknas användas i genomsnitt minst 190 megawattimmar el för varje miljon kronor av förädlingsvärdet av den elintensiva industrins produktion, eller
      c) bedrivs verksamhet för vilken avdrag får göras för skatt på elektrisk kraft enligt 11 kap. 9 § 2, 3 eller 5 lagen (1994:1776) om skatt på energi,
   6. förädlingsvärde: skillnaden mellan den elintensiva industrins sammanlagda omsättning och sammanlagda inköp, så som dessa begrepp är att förstå enligt 1 kap. 8 § lagen om skatt på energi. Lag (2008:1332)

2 kap. 1 §

  Berättigad att bli tilldelad elcertifikat är innehavaren av en enligt 5 § godkänd produktionsanläggning där el produceras med användande av en eller flera av följande förnybara energikällor:
   1. vindkraft,
   2. solenergi,
   3. vågenergi,
   4. geotermisk energi, eller
   5. biobränslen.

Om flera produktionsanläggningar för vindkraft finns i närheten av varandra och gemensamt matar in el på ledningsnätet, ska de anses som separata anläggningar vid tillämpningen av denna lag.

Innehavaren av en produktionsanläggning enligt första stycket där produktionen sker med användning av flytande biobränslen är berättigad att bli tilldelad elcertifikat endast om biobränslena är att anse som hållbara enligt lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen.

Om produktionskapaciteten till följd av investeringar i produktionshöjande åtgärder varaktigt ökats i en anläggning som avses i 1 eller 1 a § efter utgången av år 2006, ska den ökade produktionen av förnybar el berättiga innehavaren att bli tilldelad elcertifikat.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten får meddela föreskrifter om
   1. vad som avses med biobränslen i första stycket 5, och
   2. villkoren för att tilldelas elcertifikat enligt fjärde stycket. Lag (2010:599)

2 kap. 1 a §

  Berättigad att bli tilldelad elcertifikat är även innehavaren av ett enligt 5 § godkänt kraftvärmeverk, där el produceras med användande av torv. Lag (2004:98)

2 kap. 2 §

  Berättigad att bli tilldelad elcertifikat är även innehavaren av en enligt 5 § godkänd produktionsanläggning där el produceras med användande av vattenkraft, om produktionen sker
   1. i en anläggning som var i drift vid utgången av april 2003 och som då hade en installerad effekt som inte var högre än 1 500 kilowatt,
   2. i annat fall än som avses i 1
      a) i en anläggning som har tagits ur drift före den 1 juli 2001 och som därefter tagits i drift efter utgången av år 2002, eller
      b) i en anläggning som tagits i drift första gången efter utgången av år 2002.

Om flera sådana anläggningar som avses i första stycket 1 finns i närheten av varandra och gemensamt matar in el på ledningsnätet, ska de anses som separata anläggningar vid tillämpningen av denna lag.

Om produktionskapaciteten i en anläggning ökats efter utgången av april 2003, ska den ökade produktionen av el berättiga innehavaren att bli tilldelad elcertifikat.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten får meddela föreskrifter om villkoren för att tilldelas elcertifikat enligt tredje stycket.
Lag (2009:269)

2 kap. 3 §

  Berättigad att bli tilldelad elcertifikat är innehavaren av en produktionsanläggning, där el produceras med användande av vattenkraft och som inte omfattas av bestämmelsen i 2 §, om tillsynsmyndigheten i det enskilda fallet finner att
   1. ett myndighetsbeslut, eller föreskrifter i annan lag eller förordning, ställer nya krav på hur verksamheten ska bedrivas eller hur anläggningen ska vara utformad och detta innebär att verksamhetens ekonomiska förutsättningar ändras på ett sådant ingripande sätt att en långsiktigt lönsam produktion inte kan ske om innehavaren inte tilldelas elcertifikat, eller
   2. innehavaren i annat fall än som avses i 1 avser att göra omfattande ombyggnader eller andra stora investeringar i anläggningen och dessa är så kostsamma att en långsiktigt lönsam produktion inte kan ske om innehavaren inte tilldelas elcertifikat.

Rätt till tilldelning av elcertifikat enligt första stycket 2 har endast innehavare av en anläggning som har en installerad effekt om högst 15 megawatt. Lag (2009:269)

2 kap. 3 a §

  Om det i en produktionsanläggning, som är eller har varit godkänd av tillsynsmyndigheten enligt 5 §, har gjorts sådana omfattande ombyggnader eller andra investeringar att anläggningen ska anses som en ny anläggning, är innehavaren berättigad att bli tilldelad elcertifikat.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten får meddela föreskrifter om de åtgärder som krävs för att en anläggning ska anses som ny.
Lag (2009:269)

2 kap. 3 b §

  Tillsynsmyndigheten ska, efter ansökan av produktionsanläggningens innehavare, lämna förhandsbesked om möjligheten till godkännande för tilldelning av elcertifikat enligt 1 § fjärde stycket, 2 § tredje stycket eller 3 a §.

Ett förhandsbesked, som innebär att ett godkännande enligt 5 § kommer att meddelas efter ansökan, får förenas med villkor och är bindande vid prövning av en ansökan om ett sådant godkännande. Lag (2010:599)

2 kap. 5 §

  Elcertifikat får bara tilldelas för produktion av förnybar el som sker i en produktionsanläggning som tillsynsmyndigheten har godkänt för tilldelning av elcertifikat.

Tillsynsmyndigheten ska efter skriftlig ansökan från anläggningens innehavare besluta att en anläggning ska godkännas för tilldelning av elcertifikat, om
   1. anläggningen har tagits i drift och uppfyller kraven i 1, 1 a, 2, 3 eller 3 a §, och
   2. anläggningen har utrustning för sådan mätning och rapportering som anges i 4 § första stycket.
Lag (2009:269)

2 kap. 7 §

  För produktionsanläggningar som för första gången har tagits i drift före den 1 maj 2003 har producenten inte rätt att tilldelas elcertifikat
   1. efter utgången av år 2014, om elen produceras med användande av biobränslen, vindkraft eller vattenkraft och statligt bidrag till en investering eller ombyggnad i anläggningen har getts efter den 15 februari 1998 enligt ett program för vissa investeringar inom energiområdet, eller
   2. i andra fall än de som avses i 1, efter utgången av år 2012.
Lag (2006:1589)

2 kap. 8 §

  För produktionsanläggningar som för första gången har tagits i drift efter den 30 april 2003 har producenten inte rätt att tilldelas elcertifikat
   1. när femton år har gått från det att tilldelningen började, eller
   2. om tilldelningen har börjat år 2021 eller senare, efter utgången av år 2035. Lag (2010:490)

2 kap. 9 §

  För ökad produktionskapacitet i anläggningar som avses i 1 § fjärde stycket och 2 § tredje stycket har producenten inte rätt att tilldelas elcertifikat när femton år har gått från den dag då produktionen av förnybar el ökade. Elcertifikat får inte heller tilldelas efter utgången av år 2035.

För anläggningar som avses i 3 a § har producenten inte rätt att tilldelas elcertifikat när femton år har gått från den dag då anläggningen, enligt tillsynsmyndighetens beslut om godkännande enligt 5 §, är att anse som ny. Elcertifikat får inte heller tilldelas efter utgången av år 2035.

Om en ansökan om godkännande för tilldelning av elcertifikat enligt 1 § fjärde stycket, 2 § tredje stycket eller 3 a § kommer in till tillsynsmyndigheten efter det att anläggningens godkännande för tilldelning har återkallats enligt 6 kap. 6 § 3 a, får elcertifikat endast tilldelas från tillsynsmyndighetens nya beslut om godkännande för tilldelning av elcertifikat. Lag (2010:599)

2 kap. 9 a §

  Om en anläggnings godkännande för tilldelning av elcertifikat har återkallats enligt 6 kap. 6 §, får elcertifikat inte tilldelas för samma produktionsanläggning om anläggningen endast har flyttats till en annan plats.

Tilldelning av elcertifikat för ökad produktionskapacitet enligt 1 § fjärde stycket eller 2 § tredje stycket får dock ske trots vad som sägs i första stycket. Lag (2010:599)

2 kap. 10 §

  Har en certifikatberättigad producent varit förhindrad att tilldelas elcertifikat får tillsynsmyndigheten, om det finns synnerliga skäl, efter ansökan av producenten medge en förlängning av en tilldelningsperiod som följer av 7, 8 eller 9 §. En sådan förlängning ska motsvara den tid producenten har varit förhindrad att tilldelas elcertifikat, dock längst till utgången av år 2035. Lag (2010:490)

3 kap. 2 §

  Elcertifikatsregistret ska bestå av certifikatkonton, som ska läggas upp för certifikatberättigade producenter och för dem som är kvotpliktiga och deklarationsskyldiga och har registrerats enligt 4 kap. 7, 7 a eller 8 §. Lag (2009:269)

4 kap. 1 §

  Kvotpliktiga är
   1. elleverantörer som levererar el till elanvändare,
   2. elanvändare i den utsträckning de har använt el som de själva producerat, importerat eller köpt på den nordiska elbörsen, och
   3. elintensiva industrier som registrerats. Lag (2008:1332)

4 kap. 2 §

  Den som är kvotpliktig skall den 1 april varje år inneha elcertifikat i förhållande till sin försäljning respektive användning av el under det föregående kalenderåret (beräkningsåret). Lag (2006:1016)

4 kap. 3 §

  Kvotplikten beräknas enligt vad som framgår av följande tabell.

Beräkningsår  Antal elcertifikat
för kvotplikt  per såld eller använd MWh el
2003      0,074
2004      0,081
2005      0,104
2006      0,126
2007      0,151
2008      0,163
2009      0,170
2010      0,179
2011      0,179
2012      0,179
2013      0,135
2014      0,142
2015      0,143
2016      0,144
2017      0,152
2018      0,168
2019      0,181
2020      0,195
2021      0,190
2022      0,180
2023      0,170
2024      0,161
2025      0,149
2026      0,137
2027      0,124
2028      0,107
2029      0,092
2030      0,076
2031      0,061
2032      0,045
2033      0,028
2034      0,012
2035      0,008
Om den beräknade kvotplikten inte omfattar elcertifikat till ett fullt heltal, ska antalet avrundas till närmaste heltal.
Kvotplikten ska dock alltid omfatta minst ett elcertifikat.

Vid beräkningen av en elleverantörs kvotplikt ska leverantörens försäljning av el anses motsvara den mängd el som leverantören har fakturerat elanvändare under beräkningsåret och som inte omfattas av en elanvändares kvotplikt.

Vid beräkningen av en elanvändares kvotplikt ska den del av användningen som består av el som köpts från en elleverantör anses motsvara den mängd el som elanvändaren fakturerats för under beräkningsåret. Lag (2010:490)

4 kap. 4 §

  Vid beräkning av kvotplikten beaktas inte följande el.
   1. El som matats in på det elektriska nätet i syfte att upprätthålla nätets funktion (förlustel).
   2. El som en elleverantör har levererat till en elanvändare utan ersättning i enlighet med ett avtal om intrångsersättning.
Detta gäller dock bara om leveransen sker vid en lägre effekt än 50 kilowatt (frikraft).
   3. El som har använts i den industriella tillverkningsprocessen om den elintensiva industrin har registrerats enligt 1 kap. 2 § 5 a eller b, eller el som har använts i sådan omfattning som avses i 11 kap. 9 § 2, 3 eller 5 lagen (1994:1776) om skatt på energi om den elintensiva industrin har registrerats enligt 1 kap. 2 § 5 c.

Om kvotplikten för en registrerad elintensiv industri endast omfattar sådan el som inte ska beaktas enligt första stycket och övrig el som inte överstiger 60 megawattimmar per år för det eller de år som ligger till grund för registreringen beaktas inte heller den övriga elen vid beräkning av kvotplikten.
   4. El som en elanvändare själv har producerat och använt, om produktionsanläggningens generator har en märkeffekt om högst 50 kilowatt.
   5. El som har använts i produktionen av el (hjälpkraft).
Lag (2008:1332)

4 kap. 5 §

  Om en elanvändare producerar förnybar el för egen användning utan att bestämmelsen i 2 kap. 4 § första stycket iakttas, får det antal elcertifikat räknas bort från kvotplikten som elanvändaren skulle ha haft rätt till om bestämmelsen hade iakttagits, dock bara om den producerade elen deklareras enligt 9 § eller 6 kap. 7 c § första stycket.
Lag (2006:1016)

4 kap. 6 §

  Kvotplikten inträder
   1. när en elleverantör som avses i 1 § 1 börjar leverera elen,
   2. när en elanvändare som avses i 1 § 2 börjar använda elen, och
   3. när en elintensiv industri har registrerats.
Lag (2008:1332)

4 kap. 7 §

  Den som är kvotpliktig enligt 1 § 1 eller 2 ska skriftligen anmäla sig hos tillsynsmyndigheten senast två veckor efter det att kvotplikten inträdde.

När anmälan gjorts ska den som anmälan avser registreras hos tillsynsmyndigheten. Lag (2008:1332)

4 kap. 7 a §

  Efter skriftlig ansökan ska tillsynsmyndigheten pröva om kraven för att vara en elintensiv industri enligt 1 kap. 2 § 5 uppfylls.

Om tillsynsmyndigheten finner att sökanden är en elintensiv industri enligt vad som anges i 1 kap. 2 § 5 ska myndigheten fatta beslut om registrering.

Ett sådant beslut om registrering innebär att kvotplikt inträder och att sådan el som avses i 4 § 3 inte ska beaktas när kvotplikten beräknas.

När en registreringsperiod har löpt ut ska tillsynsmyndigheten pröva och besluta i frågan om fortsatt registrering.
Lag (2008:1332)

4 kap. 7 b §

  Ett beslut om registrering som elintensiv industri gäller för en period om tre år från tidpunkten för beslutet. Om en elintensiv industri registreras enligt 1 kap. 2 § 5 b gäller dock ett beslut om registrering endast för ett år.
Lag (2008:1332)

4 kap. 7 c §

  I samband med att frågan om registrering som elintensiv industri prövas ska tillsynsmyndigheten pröva frågan om befrielse från deklarationsskyldigheten enligt 9 § andra stycket.

Ett beslut om befrielse från deklarationsskyldigheten gäller för samma period som ett beslut om registrering som elintensiv industri. Tillsynsmyndighetens ställningstagande i fråga om befrielse från deklarationsskyldigheten ska framgå av beslutet om registrering som elintensiv industri. Lag (2008:1332)

4 kap. 8 §

  Om tillsynsmyndigheten har en välgrundad anledning att anta att någon är kvotpliktig enligt 1 § 1 eller 2 utan att ha anmält sig för registrering enligt 7 §, ska myndigheten registrera denne.

Innan en sådan registrering sker, ska den som berörs av åtgärden få tillfälle att yttra sig. Lag (2008:1332)

4 kap. 9 §

  Den som är kvotpliktig ska senast den 1 mars varje år ge in en deklaration till tillsynsmyndigheten med uppgifter om
   1. den sålda eller använda el som ska ligga till grund för beräkningen av kvotplikten enligt 4 kap. 3 §,
   2. det antal elcertifikat som enligt 10 § ska annulleras och, i förekommande fall,
   3. sådan elanvändning som avses i 4 § 1-3 eller 5, eller
   4. sådan elproduktion som avses i 5 §.

En registrerad elintensiv industri är inte deklarationsskyldig enligt första stycket, om kvotplikten endast omfattar sådan el som enligt 4 § 3 inte ska beaktas vid beräkning av kvotplikten.
Lag (2008:1332)

4 kap. 10 §

  Kontoföringsmyndigheten skall den 1 april varje år på ett certifikatkonto annullera det antal elcertifikat som kontohavaren angivit i sin deklaration enligt 9 § 2. Därvid får annullering dock inte ske av elcertifikat
   1. som har pantsatts enligt en preliminär eller slutlig registrering på kontot,
   2. som har utmätts, belagts med kvarstad eller blivit föremål för betalningssäkring, eller
   3. som har överlåtits enligt en preliminär registrering på kontot. Lag (2006:1016)

5 kap. 1 §

  Den som är kvotpliktig skall till staten betala en särskild avgift (kvotpliktsavgift), om
   1. den kvotpliktige i sin deklaration enligt 4 kap. 9 § 2 eller 6 kap. 7 c § första stycket har angett ett mindre antal elcertifikat än som omfattas av kvotplikten, eller
   2. i annat fall, det antal elcertifikat som omfattas av kvotplikten enligt en deklaration enligt 4 kap. 9 § eller 6 kap. 7 c § första stycket inte kunnat annulleras på den kvotpliktiges certifikatkonto.

Avgiften beräknas per certifikat som enligt bestämmelserna i första stycket inte annullerats på den kvotpliktiges certifikatkonto och uppgår till 150 procent av det volymvägda medelvärdet av certifikatpriset under perioden från och med den 1 april beräkningsåret till och med den 31 mars påföljande år.
De kvotpliktsavgifter som belöper på åren 2004 och 2005 skall inte överstiga 175 respektive 240 kronor per elcertifikat.
Lag (2006:1016)

5 kap. 3 §

  Om den kvotpliktige i sin deklaration eller i en ansökan om registrering har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter av betydelse för kvotpliktens omfattning, får tillsynsmyndigheten efter den 1 september besluta om eller ändra ett beslut om kvotpliktsavgift. Ett sådant beslut får dock inte meddelas efter utgången av det femte året efter det kalenderår då beslut skulle ha fattats enligt 2 §.
Lag (2008:1332)

6 kap. 6 §

  Tillsynsmyndigheten ska återkalla ett godkännande för tilldelning av elcertifikat
   1. om anläggningen inte längre uppfyller förutsättningarna för ett godkännande enligt 2 kap. 5 §,
   2. om godkännandet har lämnats på grund av oriktiga eller vilseledande uppgifter i en ansökan om godkännande och dessa haft betydelse för innehavarens rätt att tilldelas elcertifikat,
   3. om tidsperioden för tilldelning av elcertifikat har löpt ut
      a) enligt 2 kap. 7, 8 eller 9 §,
      b) efter en sådan förlängd tilldelningsperiod som avses i 2 kap. 10 §, eller
   4. om tillsynsmyndigheten har fattat ett nytt beslut om godkännande enligt 2 kap. 3 a §. Lag (2009:269)

6 kap. 6 a §

  Tillsynsmyndigheten ska återkalla ett förhandsbesked om möjligheten till godkännande för tilldelning av elcertifikat
   1. om de förutsättningar som låg till grund för beslutet ändrats, eller
   2. om förhandsbeskedet har lämnats på grund av oriktiga eller vilseledande uppgifter och dessa haft betydelse för ärendets avgörande. Lag (2009:269)

6 kap. 7 §

  Om elcertifikat har tilldelats anläggningens innehavare på grund av oriktiga eller vilseledande uppgifter i en ansökan om godkännande enligt 2 kap. 5 §, vid rapportering enligt 2 kap. 4 § andra och tredje styckena eller i en ansökan om en förlängd tilldelningsperiod enligt 2 kap. 10 § och om uppgifterna har haft betydelse för innehavarens rätt att få elcertifikat, skall anläggningens innehavare betala en sanktionsavgift till staten för de elcertifikat som felaktigt har tilldelats innehavaren.

Frågor om att ta ut en sådan avgift prövas av tillsynsmyndigheten. Därvid skall bestämmelserna om kvotpliktsavgift i 5 kap. 1 § andra stycket tillämpas, varvid perioden för beräkning av certifikatpriset skall vara den tolvmånadersperiod som föregår dagen för beslutet. Ett sådant beslut får inte avse elcertifikat som har tilldelats anläggningens innehavare mer än två år före tillsynsmyndighetens beslut. Lag (2006:1016)

6 kap. 7 a §

  Kvotplikten upphör
   1. när en kvotpliktig elleverantör inte längre levererar el till elanvändare,
   2. när en kvotpliktig elanvändare inte längre använder el som avses i 4 kap. 1 § 2, eller
   3. när en elintensiv industri har avregistrerats.

Den som inte längre är kvotpliktig enligt 4 kap. 1 § 1 eller 2 ska inom två veckor från det att kvotplikten upphörde skriftligen anmäla det till tillsynsmyndigheten. När anmälan gjorts ska den som anmälan avser avregistreras hos tillsynsmyndigheten.

En registrerad elintensiv industri ska avregistreras
      a) när en registreringsperiod har löpt ut och kraven för att registreras för en ny period inte uppfylls,
      b) om den elintensiva industrin begär det, eller
      c) om registreringen baserats på oriktiga eller vilseledande uppgifter. Lag (2008:1332)

6 kap. 7 b §

  Om tillsynsmyndigheten har en välgrundad anledning att anta att någons kvotplikt har upphört och om denne inte har gjort en sådan anmälan som avses i 7 a § första stycket, skall myndigheten avregistrera denne. Innan en sådan avregistrering sker, skall den som berörs av åtgärden få tillfälle att yttra sig. Lag (2006:1016)

6 kap. 7 c §

  När kvotplikten har upphört ska den som var kvotpliktig och deklarationsskyldig enligt 4 kap. 9 § första stycket senast den 1 mars året efter det beräkningsår då kvotplikten upphörde ge in en slutlig deklaration. Deklarationen ska innehålla de uppgifter som anges i 4 kap. 9 § första stycket.

Kontoföringsmyndigheten ska den 1 april samma år annullera det antal elcertifikat som kontohavaren angett i sin slutliga deklaration. Elcertifikat som anges i 4 kap. 10 § får dock inte annulleras. Lag (2008:1332)

6 kap. 8 §

  Den som är eller har varit kvotpliktig ska genom räkenskaper, anteckningar eller på annat sätt se till att det finns underlag för att fullgöra deklarationsskyldigheten eller, om deklarationsskyldighet inte föreligger, underlag för att styrka elintensitet och undantag från deklarationsskyldighet.
Sådant underlag ska bevaras i sju år efter utgången av året efter beräkningsåret för kvotplikt. Lag (2008:1332)

6 kap. 9 §

  Om den som är deklarationsskyldig enligt 7 c § första stycket eller 4 kap. 9 § inte lämnar deklaration i rätt tid, eller om en deklaration är ofullständig, får tillsynsmyndigheten förelägga den deklarationsskyldige att lämna en deklaration eller göra de kompletteringar som behövs.
Tillsynsmyndigheten får också förelägga den deklarationsskyldige att lämna uppgifter och visa upp handlingar i den utsträckning det behövs för kontroll av att deklarationen är korrekt.

Ett föreläggande får förenas med vite. Lag (2006:1016)

6 kap. 10 §

  Innehavare av nätkoncession är skyldig att på begäran av tillsynsmyndigheten lämna uppgifter om den överföring av el som skett till elanvändare som avses i 4 kap. 1 §. En sådan begäran får förenas med vite. Lag (2006:1016)

6 kap. 10 a §

  Certifikatberättigade producenter samt elleverantörer skall efter tillsynsmyndighetens begäran lämna de statistikuppgifter som myndigheten behöver.

En sådan begäran får förenas med vite. Lag (2006:1016)

6 kap. 12 §

  Om en deklaration enligt 7 c § första stycket eller 4 kap. 9 § första stycket inte lämnas i rätt tid, ska den deklarationsskyldige betala en förseningsavgift med 1 000 kronor till staten. Tillsynsmyndigheten ska pröva frågor om sådana avgifter.

En förseningsavgift ska efterges, om underlåtenheten att lämna deklaration i rätt tid framstår som ursäktlig med hänsyn till omständigheter som den deklarationsskyldige inte har kunnat råda över. Avgiften ska också efterges om det framstår som uppenbart oskäligt att ta ut den. Lag (2008:1332)

6 kap. 13 §

  Om en kvotpliktsavgift enligt 5 kap. 1 eller 3 §, en sanktionsavgift enligt 6 kap. 7 § eller förseningsavgift enligt 12 § inte har betalats efter betalningsuppmaning, skall avgiften lämnas för indrivning. Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. Vid indrivning får verkställighet enligt utsökningsbalken ske. Lag (2006:1016)

6 kap. 14 §

  Ansökningar, anmälningar och deklarationer med därtill hörande handlingar får överföras elektroniskt till tillsynsmyndigheten.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten får meddela föreskrifter om sådan överföring. Lag (2008:1332)

6 kap. 15 §

  Ny beteckning 14 § genom lag (2006:1016)

7 kap. 1 §

  Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som uppsåtligen
   1. bryter mot skyldigheten att göra en anmälan enligt 4 kap. 7 § första stycket eller, när det gäller elanvändare, 6 kap. 7 a § andra stycket, eller
   2. i en deklaration som avses i 4 kap. 9 § första stycket eller 6 kap. 7 c § första stycket lämnar en oriktig eller vilseledande uppgift om mängden såld, använd eller producerad el.

Är ett brott som avses i första stycket att anse som grovt, ska dömas till fängelse i högst två år. I ringa fall döms inte till ansvar. Lag (2009:270)

8 kap. 1 §

  Beslut av tillsynsmyndigheten i följande frågor får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol:
   1. godkännande enligt 2 kap. 5 § och förhandsbesked enligt 2 kap. 3 b §,
   2. förlängd tilldelningsperiod enligt 2 kap. 10 §,
   3. registrering och befrielse från deklarationsskyldighet enligt 4 kap. 7 a och 7 c §§ och registrering enligt 4 kap. 8 §,
   4. kvotpliktsavgift enligt 5 kap. 1 och 3 §§,
   5. begäran som förenats med vite enligt 6 kap. 2 §,
   6. föreläggande som förenats med vite enligt 6 kap. 3 §,
   7. återkallelse av godkännande enligt 6 kap. 6 § och av förhandsbesked enligt 6 kap. 6 a §,
   8. sanktionsavgift enligt 6 kap. 7 §,
   9. avregistrering enligt 6 kap. 7 a § tredje stycket och 6 kap. 7 b §,
   10. föreläggande som förenats med vite enligt 6 kap. 9 §,
   11. begäran som förenats med vite enligt 6 kap. 10 §,
   12. begäran som förenats med vite enligt 6 kap. 10 a §, och
   13. förseningsavgift enligt 6 kap. 12 §. Lag (2009:270)

8 kap. 2 §

  Beslut av kontoföringsmyndigheten i följande frågor får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol:
   1. tilldelning av elcertifikat enligt 3 kap. 4 §,
   2. registrering på ett certifikatkonto enligt 3 kap. 6, 7 eller 9 §,
   3. avvisning enligt 3 kap. 12 §,
   4. avslag på ansökan enligt 3 kap. 14 §,
   5. rättelse enligt 3 kap. 16 §,
   6. avslag på ansökan om information enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204), och
   7. annullering av elcertifikat enligt 4 kap. 10 § och 6 kap. 7 c § andra stycket. Lag (2006:1016)

8 kap. 4 §

  Övriga beslut enligt denna lag får inte överklagas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2003:113
   1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2003.
   2. Innehavare av produktionsanläggning som före den 1 juli 2003 ansöker om godkännande av anläggningen har rätt att bli tilldelad elcertifikat från och med den 1 maj 2003, om ansökningen leder till ett beslut om godkännande.
   3. Har upphävts genom lag (2006:1016)