Förordning (2003:1152) om utlämnande av sekretessbelagda uppgifter vid samarbete med utländsk myndighet

2 av 2 paragrafer (100 %) har ändrats i förordning (2003:1152) om utlämnande av sekretessbelagda uppgifter vid samarbete med utländsk myndighet sedan utfärdandet (t.om. SFS 2009:916). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2003:1152) om utlämnande av sekretessbelagda uppgifter vid samarbete med utländsk myndighet upphävdes 2010-08-02 genom SFS 2010:649


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-02


1 §

  Denna förordning gäller för samarbete som sker i enlighet med följande avtal:
   1. Ramavtalet den 27 juli 2000 (SÖ 2001:13) mellan Frankrike, Italien, Spanien, Förenade Kungariket, Sverige och Tyskland om åtgärder för att underlätta omstrukturering och drift av den europeiska försvarsindustrin och tillhörande underavtal.
   2. Avtalet den 20 januari 2003 mellan Finlands försvarsdepartement och Försvarsmakten om sjöövervakningssamarbete.
   3. Avtalet den 22 december 2005 mellan Frankrikes försvarsminister och Försvarets materielverk om samarbetet rörande utveckling av en demonstrator till en obemannad stridsflygfarkost. I detta samarbete deltar även Grekland, Italien, Schweiz och Spanien.
   4. Samförståndsavtalet den 11 november 2008 mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om nordiska stödjande försvarsstrukturer (Nordsup) och tillhörande underavtal.
Förordning (2009:916)

2 §

  Uppgift för vilken sekretess gäller enligt 15 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) får av Försvarsmakten, Försvarets materielverk och Totalförsvarets forskningsinstitut lämnas ut till en utländsk myndighet som deltar i det samarbete som anges i 1 §, om ett utlämnande enligt den utlämnande myndighetens prövning är nödvändigt för att genomföra samarbetet. Myndigheten får dock inte lämna ut uppgift som är av synnerlig betydelse för rikets säkerhet eller som kan ge underlag för utveckling av motmedel mot Sveriges försvarssystem. Förordning (2009:916)