Förordning (2003:120) om elcertifikat

16 av 24 paragrafer (67 %) har ändrats i förordning (2003:120) om elcertifikat sedan utfärdandet (t.om. SFS 2010:804). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2003:120) om elcertifikat upphävdes 2012-01-01 genom SFS 2011:1480


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-03


4 §

  En produktionsanläggnings innehavare är berättigad att tilldelas elcertifikat enligt 2 kap. 1 § 5 lagen (2003:113) om elcertifikat om det i anläggningen används biobränslen som består av
   1. träd, träddelar, avverkningsrester samt andra rest- och biprodukter från skogsbruk,
   2. bark, returlutar, slam, tallolja, flis, spån samt andra restmaterial och biprodukter från skogsindustrins processer,
   3. energiskog, energigrödor, spannmål, olivkärnor, nötskal, halm och vass,
   4. källsorterat träavfall och träavfall som är utsorterat från blandade avfall, eller
   5. biogas, som bildats när organiskt material såsom gödsel, slam från kommunala och industriella reningsverk, hushållsavfall samt avfall från livsmedelsproduktion, restauranger och handeln brutits ned av metanproducerande bakterier under syrefria förhållanden.

Detsamma gäller pellets, briketter, pulver och vätskor, eller andra förädlade former av de biologiska material som anges i 1-4. Förordning (2004:99)

5 §

  Har upphävts genom förordning (2009:645)

6 §

  En produktionsanläggnings innehavare är berättigad att tilldelas elcertifikat enligt 2 kap. 2 § tredje stycket lagen (2003:113) om elcertifikat om en dokumenterad och verifierad varaktig ökning av produktionskapaciteten i en anläggning är en följd av
   1. en ökning av det genomsnittliga använda vattenflödet genom anläggningen,
   2. minskade förluster i vattenvägarna, eller
   3. minskade förluster i energiomvandlingssystemet.

Om en ökning av produktionskapaciteten endast är en följd av en löpande underhållsåtgärd i anläggningen, eller i de vattenvägar som hör till anläggningen, ska den ökade kapaciteten inte beaktas.

En innehavare av en anläggning som tilldelats elcertifikat för ökad produktionskapacitet omfattas inte av bestämmelsen i 9 § andra stycket.

Statens energimyndighet får meddela närmare föreskrifter om villkoren för tilldelning av elcertifikat enligt denna paragraf. Förordning (2009:645)

7 §

  En produktionsanläggnings innehavare är berättigad att tilldelas elcertifikat enligt 2 kap. 1 § tredje stycket lagen (2003:113) om elcertifikat om en dokumenterad och verifierad varaktig ökning av den förnybara elproduktionen är en följd av investeringar i produktionshöjande åtgärder i elproduktionsanläggningen, såsom ombyggnader. Ökningen ska inte beaktas om den endast är en följd av en löpande underhållsåtgärd.

Statens energimyndighet får meddela närmare föreskrifter om villkoren för tilldelning av elcertifikat enligt denna paragraf. Förordning (2009:645)

8 §

  Statens energimyndighet ska i sitt beslut om godkännande av den ökade förnybara elproduktionskapaciteten fastställa den andel av den totala förnybara elproduktionen i anläggningen efter åtgärd som ska ligga till grund för tilldelningen av elcertifikat. Förordning (2009:645)

8 a §

  Vid bedömning av om en anläggning ska anses som ny enligt 2 kap. 3 a § lagen (2003:113) om elcertifikat ska en anläggning för förnybar elproduktion anses omfatta följande delar:
      a) vattenvägar, turbin, generator och styr- och reglersystem för vattenkraftverk,
      b) panna, turbin, generator, rökgassystem och styr- och reglersystem för kraftvärmeverk och industriellt mottryck,
      c) rotor, maskinhus och styr- och reglersystem för vindkraftverk, eller
      d) gasmotor eller gasturbin, generator och styr- och reglersystem för gasmotor- eller gasturbinanläggningar.

För att en anläggning ska anses som ny enligt 2 kap. 3 a § lagen om elcertifikat ska omfattande ombyggnader eller andra investeringar ha gjorts på de delar som räknas upp i första stycket. Elproduktionsanläggningens livslängd ska efter åtgärderna motsvara en ny sådan anläggnings livslängd.

Statens energimyndighet får meddela närmare föreskrifter om vilka ombyggnader eller andra investeringar som ska ha gjorts på de delar som räknas upp i första stycket samt de övriga föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna paragraf. Förordning (2009:645)

9 §

  Om inmatningen från en produktionsanläggning sker till ett elnät som används utan stöd av nätkoncession, ska anläggningens innehavare mäta mängden inmatad el under varje timme och rapportera den certifikatberättigande elproduktionen till Affärsverket svenska kraftnät.

Om elproduktionen i en anläggning sker med biobränsle som avses i 4 § eller med torv, med användning av olika tekniska utrustningar eller om i ett annat fall endast en del av elproduktionen i en anläggning berättigar till elcertifikat, ska anläggningens innehavare särskilt beräkna och rapportera sådan elproduktion till Affärsverket svenska kraftnät.

Statens energimyndighet får meddela närmare föreskrifter om hur mätning, beräkning och rapportering enligt första och andra styckena ska göras.

Föreskrifter om mätning och rapportering av certifikatberättigande elproduktion för inmatning från produktionsanläggningar som sker till ett elnät som omfattas av nätkoncession finns i 9 § förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el.
Förordning (2010:804)

9 a §

  Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll meddelar föreskrifter om krav på och kontroll av mätutrustning och utövar tillsyn över efterlevnaden av sådana föreskrifter i enlighet med vad som följer av lagen (1992:1514) om måttenheter, mätningar och mätdon.
Förordning (2010:804)

10 §

  Statens energimyndighet får meddela föreskrifter om vilka uppgifter som ska lämnas i en ansökan om förhandsbesked enligt 2 kap. 3 b § lagen (2003:113) om elcertifikat, i en ansökan om godkännande av en produktionsanläggning enligt 2 kap. 5 § lagen om elcertifikat och en ansökan om förlängd tilldelningsperiod enligt 2 kap. 10 § lagen om elcertifikat.
Förordning (2009:645)

11 §

  När ett beslut om godkännande av en produktionsanläggning enligt 2 kap. 5 §, ett beslut om förlängd tilldelningsperiod enligt 2 kap. 10 § eller ett beslut om återkallelse av ett godkännande enligt 6 kap. 6 § lagen (2003:113) om elcertifikat har vunnit laga kraft, skall Statens energimyndighet genast skicka beslutet till Affärsverket svenska kraftnät och till den nätkoncessionshavare till vars nät anläggningen är ansluten.
Förordning (2006:1302)

13 §

  Den som har ett certifikatkonto ska betala en avgift för kontot. Kontoavgiften ska beräknas på det högsta antalet elcertifikat som samtidigt varit registrerade på kontot under avgiftsperioden och vara 0,07 kronor för varje registrerat certifikat. Kontoavgiften ska dock alltid vara lägst 50 kronor.
Förordning (2008:1068)

14 §

  Har en ansökan om registrering enligt 3 kap. 6 § lagen (2003:113) om elcertifikat inte överförts elektroniskt, skall den som ansökt om registreringen betala en administrativ avgift om 100 kr. Förordning (2006:1108)

15 §

  Om en kontoavgift eller en administrativ avgift inte har betalats efter betalningsuppmaning, skall avgiften lämnas för indrivning. Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. Vid indrivning får verkställighet enligt utsökningsbalken ske.
Förordning (2006:1108)

16 §

  Statens energimyndighet får meddela föreskrifter om vilka uppgifter som ska lämnas i en anmälan enligt 4 kap. 7 §, en ansökan enligt 4 kap. 7 a §, en deklaration enligt 4 kap. 9 § första stycket och en anmälan enligt 6 kap. 7 a § andra stycket lagen (2003:113) om elcertifikat.

Statens energimyndighet får även meddela föreskrifter om vilka uppgifter som ska lämnas vid prövning av frågan om fortsatt registrering. Förordning (2008:1068)

17 a §

  Har upphävts genom förordning (2006:1302)

18 §

  Affärsverket svenska kraftnät får meddela föreskrifter om elektronisk signering och överföring av en ansökan om registrering enligt 3 kap. 10 § lagen (2003:113) om elcertifikat.

Statens energimyndighet får meddela föreskrifter om sättet för elektronisk överföring av ansökningar, anmälningar och deklarationer med därtill hörande handlingar enligt 6 kap. 14 § lagen (2003:113) om elcertifikat. Förordning (2008:1068)