Förordning (2003:133) om statsbidrag till friluftsorganisationer

8 av 13 paragrafer (62 %) har ändrats i förordning (2003:133) om statsbidrag till friluftsorganisationer sedan utfärdandet (t.om. SFS 2009:1479). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2003:133) om statsbidrag till friluftsorganisationer upphävdes 2011-01-11 genom SFS 2010:2008


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-20


1 §

  I denna förordning avses med

friluftsliv: vistelse utomhus i natur- eller kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser utan krav på tävling,
friluftsorganisation: ideell organisation som har till huvudändamål eller som väsentlig del av sin verksamhet att bedriva eller främja långsiktigt hållbart friluftsliv,
bidrag: statsbidrag som lämnas enligt bestämmelserna i denna förordning,
organisationsbidrag: bidrag som betalas ut i förhållande till organisationens medlemsantal och aktivitetsnivå,
verksamhetsbidrag: bidrag som betalas ut till stöd för en specifik verksamhet efter särskild prövning och är förenat med resultatkrav, och

bidragsår: från och med den 1 januari till och med den 31 december. Förordning (2009:1479)

6 §

  Ansökan om bidrag ska göras skriftligen till Naturvårdsverket och ska ha kommit in senast den 30 september året före bidragsåret. Förordning (2009:1479)

7 §

  Beslut om bidrag meddelas av Naturvårdsverket.

Om verket beslutar att bevilja verksamhetsbidrag ska av beslutet framgå vilket resultat som bidraget är avsett för.
Förordning (2009:1479)

8 §

  En organisation som beviljats bidrag ska senast två månader efter utgången av bidragsåret redogöra för hur bidraget har använts. Redogörelsen ska lämnas till Naturvårdsverket. Redogörelsen ska innehålla en ekonomisk redovisning samt uppgifter om medlemsantal, medlemsutveckling och statsbidragens andel av den totala omsättningen.

I fråga om verksamhetsbidrag ska det av redogörelsen framgå hur organisationen uppnått det resultat som bidraget varit avsett för. Förordning (2009:1479)

9 §

  En organisation som beviljats bidrag ska, om Naturvårdsverket begär det, lämna det underlag som behövs för tillsyn och uppföljning. Förordning (2009:1479)

10 §

  Om ett bidrag lämnats på grund av felaktiga uppgifter från bidragstagaren får Naturvårdsverket besluta att upphäva beslutet om bidrag och återkräva bidraget helt eller delvis.
Förordning (2009:1479)

11 §

  Naturvårdsverket ska senast den 31 maj varje år lämna en sammanfattande redovisning till regeringen om
   1. vilka bidrag som sökts och beviljats enligt denna förordning, och
   2. bidragens användning i förhållande till bidragens syften.
Förordning (2009:1479)

13 §

  Naturvårdsverkets beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Förordning (2009:1479)