Förordning (2003:144) om Institutet för internationell ekonomi

3 av 5 paragrafer (60 %) har ändrats i förordning (2003:144) om Institutet för internationell ekonomi sedan utfärdandet (t.om. SFS 2010:1781). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2003:144) om Institutet för internationell ekonomi upphävdes 2011-08-01 genom SFS 2011:857


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-02


1 §

  Vid Stockholms universitet finns Institutet för internationell ekonomi. Förordning (2010:1781)

2 §

  Vid institutet skall det bedrivas forskning i nationalekonomi. Vidare skall institutets forskare medverka i utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
Förordning (2007:437)

3 §

  Institutet leds av en styrelse, som ska bestå av en ordförande och högst tio andra ledamöter. Rektorn vid Stockholms universitet ska vara ordförande. Styrelsen ska utse en vice ordförande inom sig.

Av övriga ledamöter ska fem vara anställda vid universitetet, nämligen förvaltningschefen, institutets föreståndare och biträdande föreståndare samt två professorer, som ska utses av universitetet. Därutöver ska två ledamöter representera och utses av en stiftelse, som bildats för att stödja institutets verksamhet. Styrelsen får utse ytterligare högst tre ledamöter.

Samtliga ledamöter utom rektorn och förvaltningschefen ska utses för en tid av högst tre år i sänder.
Förordning (2010:1781)