Förordning (2003:188) om behandling av personuppgifter inom Kustbevakningen

2 av 25 paragrafer (8 %) har ändrats i förordning (2003:188) om behandling av personuppgifter inom Kustbevakningen sedan utfärdandet (t.om. SFS 2011:663). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2003:188) om behandling av personuppgifter inom Kustbevakningen upphävdes 2012-05-01 genom SFS 2012:146


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-25


18 §

  Rikspolisstyrelsen, polismyndigheterna och Ekobrottsmyndigheten får i den brottsbekämpande verksamheten ha direktåtkomst till kustbevakningsdatabasen.

Tullverket får i den brottsbekämpande verksamheten ha direktåtkomst till uppgifter i kustbevakningsdatabasen om personer som anges i 12-14 §§. Skatteverket får i den brottsbekämpande verksamheten som bedrivs enligt lagen (1997:1024) om Skatteverkets medverkan i brottsutredningar ha direktåtkomst till uppgifter om personer som anges i 12-14 §§.

Åklagarmyndigheten får, i en förundersökning som leds av en åklagare vid myndigheten, ha direktåtkomst till uppgifter i kustbevakningsdatabasen om personer som anges i 13 §.
Förordning (2004:1285)

20 §

  Uppgifter i kustbevakningsdatabasen får lämnas ut på medium för automatiserad behandling under motsvarande förutsättningar som anges i 18 §.

Utöver vad som anges i första stycket får uppgifter i kustbevakningsdatabasen om personer som har anknytning till ett transportmedel eller en verksamhet som omfattas av Kustbevakningens kontroll eller tillsyn av fisket lämnas ut på medium för automatiserad behandling till Havs- och vattenmyndigheten, om uppgifterna behövs i den kontroll- eller tillsynsverksamhet som rör fisket som Havs- och vattenmyndigheten enligt lag eller förordning har att genomföra. Förordning (2011:663)