Förordning (2003:208) om förbud mot vissa metaller i bilar

2 av 4 paragrafer (50 %) har ändrats i förordning (2003:208) om förbud mot vissa metaller i bilar sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:520). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-28


2 §

  Material och komponenter i andra lätta lastbilar och personbilar än sådana som är EG-typgodkända och som för första gången släpps ut på marknaden efter den 1 juli 2003 får inte innehålla bly, kvicksilver, kadmium eller sexvärt krom, utom i de fall som anges i bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG av den 18 september 2000 om uttjänta fordon, i lydelsen enligt kommissionens delegerade direktiv (EU) 2020/363. Förordning (2020:520)

4 §

  Har upphävts genom förordning (2009:235)