Förordning (2003:234) om tiden för tillhandahållande av domar och beslut, m.m.

4 av 16 paragrafer (25 %) har ändrats i förordning (2003:234) om tiden för tillhandahållande av domar och beslut, m.m. sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:930). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-04


4 a §

   Träder i kraft 2021-01-01
I ett ärende i en arrendenämnd eller hyresnämnd ska ett beslut som ska tillställas en part skickas till parten samma dag som beslutet har meddelats. Om beslutet har avkunnats, ska det i stället skickas senast en vecka efter dagen för avkunnandet. Förordning (2020:930)

5 §

  Hos en inskrivningsmyndighet skall handlingar som utfärdas för en part tillhandahållas senast två veckor efter den inskrivningsdag då ärendet behandlades.

Om ett beslut har gått sökanden eller någon annan som har hörts i ärendet emot, skall inskrivningsmyndigheten genast underrätta denne om beslutet. Förordning (2006:159)

8 §

   Träder i kraft 2021-01-01
Om en handling av särskilda skäl inte kan tillhandahållas inom den tid som anges i 3, 4, 5, 6 eller 7 §, ska det i stället ske så snart som möjligt. I ett sådant fall ska mottagaren, om det behövs, underrättas om när handlingen kommer att tillhandahållas. Förordning (2020:930)

13 §

  I 6 och 7 §§ förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om service och tillgänglighet i myndigheters förvaltningsverksamhet. I lämplig utsträckning ska domstolar även i den del av sin verksamhet som inte omfattas av förvaltningslagen lämna upplysningar till enskilda i frågor som rör den verksamheten.

I 4 kap. 2 § och 6 kap. 4, 6 och 7 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) finns bestämmelser om upplysningar som myndigheter ska lämna till enskilda. Förordning (2018:1000)