Förordning (2003:248) om bidrag till lönekostnader inom verksamheten kulturarvs-it

3 av 10 paragrafer (30 %) har ändrats i förordning (2003:248) om bidrag till lönekostnader inom verksamheten kulturarvs-it sedan utfärdandet (t.om. SFS 2017:466). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-12


1 §

  Bidrag enligt denna förordning får lämnas till lönekostnader för arbetsledare inom verksamheten kulturarvs-it. Bidrag får endast lämnas till en lokal eller regional institution inom musei- eller arkivsektorn.

Vid fördelningen av bidrag ska målsättningen vara att stöd ska ges till en institution i varje län. Bestämmelserna i denna förordning gäller dock inte den verksamhet benämnd kulturarvs-it som bedrivs vid Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna. Förordning (2017:466)

2 §

  Med kulturarvs-it avses verksamhet som har till syfte att
   1. öka tillgängligheten till kulturarvet, och
   2. erbjuda arbete till personer som omfattas av insatserna lönebidrag för anställning eller lönebidrag för trygghet i anställning enligt förordningen (2017:462) om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, om arbetstagaren
      a) är berättigad till insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,
      b) på grund av långvarig och svår psykisk sjukdom inte tidigare haft kontakt med arbetslivet eller har varit borta från arbetslivet under en längre tid, eller
      c) har mer än en svårare funktionsnedsättning.
Förordning (2017:466)

3 §

  Bidrag lämnas i mån av tillgång på medel.
Bidrag får lämnas för arbetsledare som ansvarar för minst fem anställda som uppfyller kriterierna i 2 § 2. Dessa anställda ska ha till uppgift att
   1. digitalisera och bearbeta museisamlingar eller arkivmaterial,
   2. söka i databaser, eller
   3. utföra annan informationstjänst. Förordning (2012:614)

Whoops, looks like something went wrong.