Förordning (2003:255) om försöksverksamhet med distansundervisning i gymnasieskolan i Emmaboda kommun

2 av 10 paragrafer (20 %) har ändrats i förordning (2003:255) om försöksverksamhet med distansundervisning i gymnasieskolan i Emmaboda kommun sedan utfärdandet (t.om. SFS 2007:822). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-01


1 §

  Denna förordning innehåller föreskrifter om en försöksverksamhet med distansundervisning i gymnasieskolan i Emmaboda kommun. Syftet med försöksverksamheten är att elever ska kunna få en flexibel undervisning i form av distansundervisning.

Med distansundervisning menas enligt denna förordning att en elev som deltar i utbildning på ett nationellt program i kommunens gymnasieskola får undervisning med stöd av informations- och kommunikationsteknik i den egna skolan av en annan utbildningsanordnare.

Försöksverksamheten gäller för utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2003. Utbildningen får dock påbörjas senast höstterminen 2008. Förordning (2007:822)

10 §

  Emmaboda kommun ska senast den 1 oktober varje år, med början år 2004, till Statens skolverk redovisa omfattningen av försöksverksamheten.

Skolverket ska redovisa en utvärdering av försöksverksamheten till regeringen senast den 1 december 2011.
Förordning (2007:822)