Förordning (2003:262) om statliga bidrag till klimatinvesteringsprogram

4 av 28 paragrafer (14 %) har ändrats i förordning (2003:262) om statliga bidrag till klimatinvesteringsprogram sedan utfärdandet (t.om. SFS 2011:1464). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2003:262) om statliga bidrag till klimatinvesteringsprogram upphävdes 2021-01-01 genom SFS 2020:1081


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-27


2 §

  Bidrag kan ges till enstaka åtgärder eller paket av åtgärder utan krav på ett fullständigt investeringsprogram under förutsättning att åtgärderna är särskilt effektiva när det gäller att begränsa utsläppen av växthusgaser.

Vid prövning av ansökan om bidrag som rör konvertering till fjärrvärme skall prioritet ges åt åtgärder som avser teknik som framkommit genom stöd enligt förordningen (1999:344) om statligt bidrag till teknikupphandling av energieffektiv teknik och ny energiteknik eller förordningen (2003:564) om bidrag till åtgärder för en effektiv och miljöanpassad energiförsörjning. Förordning (2003:566)

22 §

  Bidrag får inte lämnas till den som är försatt i konkurs.

Om åtgärderna utförs av ett svenskt företag eller en svensk företagare, ska de utföras av någon som är godkänd för F- skatt. Utländska företagare eller företag ska i stället visa upp intyg eller någon annan handling om att de i sitt hemland genom registrering eller på annat sätt genomgår motsvarande kontroll i fråga om betalning av skatter och avgifter.
Förordning (2011:1464)

24 §

  Naturvårdsverket och en kommun ska till Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser lämna uppgifter för uppföljning av bidrag som de betalat ut till vinstdrivande verksamhet. Uppgifterna ska lämnas enligt 22 § förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet och föreskrifter meddelade med stöd av 23 § den förordningen.
Förordning (2009:167)

25 a §

  Har upphävts genom förordning (2010:2009)