Förordning (2003:305) om Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom

3 av 8 paragrafer (38 %) har ändrats i förordning (2003:305) om Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom sedan utfärdandet (t.om. SFS 2010:1791). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2003:305) om Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom upphävdes 2012-01-01 genom SFS 2011:1600


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-11-30


1 §

  Vid Örebro universitet ska Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom finnas.
Förordning (2010:1791)

2 §

  Centrumet skall ha till uppgift att stödja skolor och fritidshem i arbetet med ökad fysisk aktivitet, god kosthållning och andra hälsofrämjande verksamheter för barn och ungdomar. Centrumet skall i sitt arbete utgå från de övergripande mål och riktlinjer som gäller för skola och fritidshem.

Centrumet skall särskilt
   1. sprida erfarenheter och goda exempel såväl från arbetet inom ämnena hem- och konsumentkunskap samt idrott och hälsa som från andra insatser,
   2. stödja och informera om forskning och utvecklingsprojekt,
   3. verka för en ökad samverkan mellan universitet och högskolor, kommuner, andra skolhuvudmän och myndigheter, intresseorganisationer samt regionala och lokala organisationer, och
   4. verka för en helhetssyn på sambandet mellan fysisk aktivitet, kostvanor samt barns och elevers lärande och utveckling. Förordning (2006:187)

3 §

  Centrumet leds av en styrelse som ska bestå av en ordförande och nio övriga ledamöter. Ordföranden ska utses av regeringen. Regeringen ska även utse två av de övriga ledamöterna, varav en ledamot ska företräda lärarna inom berörda ämnen och en ledamot ska ha kompetens inom kostområdet.

I övrigt ska Örebro universitet, Gymnastik- och idrottshögskolan, Statens skolverk, Statens folkhälsoinstitut, Riksidrottsförbundet och Livsmedelsverket utse en ledamot var. Dessutom ska Sveriges Kommuner och Landsting utse en ledamot.

Styrelsen ska inom sig utse en vice ordförande. Ledamöterna ska utses för en tid av högst tre år. Förordning (2009:1455)