Förordning (2003:306) om försöksverksamhet med tvåspråkig undervisning i grundskolan

4 av 4 paragrafer (100 %) har ändrats i förordning (2003:306) om försöksverksamhet med tvåspråkig undervisning i grundskolan sedan utfärdandet (t.om. SFS 2011:421). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-17


1 §

  En huvudman för grundskola får anordna försöksverksamhet enligt denna förordning.

För elever som har ett annat språk än svenska som dagligt umgängesspråk med en eller båda vårdnadshavarna får delar av undervisningen i årskurserna 7-9 anordnas på umgängesspråket (tvåspråkig undervisning).

Bestämmelser om tvåspråkig undervisning i grundskolan för elever med ett annat umgängesspråk än svenska finns även i 9 kap. 12 och 13 §§ skolförordningen (2011:185).
Förordning (2011:421)

2 §

  Under den sammanlagda tid som en elev får tvåspråkig undervisning får högst hälften ges på umgängesspråket.

Undervisningen ska planeras så att undervisningen på svenska successivt ökar under utbildningstiden.
Förordning (2011:421)

3 §

  En huvudman som deltar i försöksverksamheten ska kontinuerligt följa upp och utvärdera verksamheten.
Förordning (2011:421)

4 §

  En huvudman som har beslutat att delta i försöksverksamheten ska anmäla detta till Statens skolinspektion. Anmälan ska innehålla uppgifter om
   1. verksamheten vid den aktuella skolenheten,
   2. motiven för att delta i försöksverksamheten,
   3. utformningen av försöksverksamheten, och
   4. hur försöksverksamheten ska följas upp och utvärderas.
Förordning (2011:421)