Lag (2003:333) om Lagrådet

17 av 25 paragrafer (68 %) har ändrats i lag (2003:333) om Lagrådet sedan utfärdandet (t.om. SFS 2013:973). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-17


1 §

  Grundläggande bestämmelser om Lagrådet finns i 8 kap. 20-22 §§ regeringsformen. Lag (2010:1432)

2 §

  I Lagrådet kan det tjänstgöra justitieråd, justitieråd som avgått med ålderspension samt andra lagfarna personer. Fler än sammanlagt sex justitieråd får inte samtidigt tas i anspråk för tjänstgöring i Lagrådet. Lag (2010:1467)

3 §

  Lagrådet består av minst en och högst fem avdelningar.
Lag (2013:973)

5 §

  I varje avdelning ska det ingå både justitieråd som tjänstgör i Högsta domstolen och justitieråd som tjänstgör i Högsta förvaltningsdomstolen. Vid behov får de ersättas av pensionerat justitieråd som tjänstgjort i Högsta domstolen eller Högsta förvaltningsdomstolen. Minst en ledamot på avdelningen ska dock vara aktivt justitieråd. Utöver dessa får högst en annan lagfaren person tjänstgöra på en avdelning.
Lag (2010:1467)

6 §

  Ordföranden på en avdelning i Högsta domstolen eller Högsta förvaltningsdomstolen får inte utses till ledamot i Lagrådet.
Lag (2011:738)

8 §

  Regeringen beslutar efter samråd med Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen hur många ledamöter som var och en av domstolarna ska utse i Lagrådet. Regeringen beslutar om en avdelning ska bestå av fyra ledamöter vid behandlingen av ett visst ärende.

Regeringen får bemyndiga chefen för Justitiedepartementet att fatta beslut enligt första stycket.

Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen utser justitieråd i respektive domstol att vara ledamöter i Lagrådet. Vid behov utser dessa domstolar pensionerade justitieråd att vara ledamöter i Lagrådet. Lag (2010:1467)

9 §

  Andra ledamöter i Lagrådet än de som avses i 8 § utses av regeringen efter samråd med Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen.

Regeringen får bemyndiga chefen för Justitiedepartementet att förordna en ledamot som avses i denna paragraf och som tidigare har varit ledamot i Lagrådet. Lag (2010:1467)

12 §

  Alla justitieråd bör delta i beslut som enligt denna lag fattas av Högsta domstolen respektive Högsta förvaltningsdomstolen, om de inte är befriade från skyldighet att tjänstgöra eller har annat giltigt skäl att inte delta i beslutet. Lag (2010:1467)

13 §

  Lagrådets verksamhet delas in i perioder om ett år räknade från början av Högsta domstolens höstsession (lagrådsperioder).
Lag (2011:738)

14 §

  En ledamot av Lagrådet utses att tjänstgöra för viss tid eller för behandling av ett visst ärende.

Förordnande för viss tid ska avse en lagrådsperiod eller en del av en sådan period. För att ett justitieråd från början av en lagrådsperiod ska förordnas för kortare tid än hela perioden krävs särskilda skäl. Lag (2010:1467)

15 §

  Har upphävts genom lag (2011:738)

18 §

  Ordförande på en lagrådsavdelning är det justitieråd som först har utnämnts till ett sådant ämbete.

När Lagrådets ledamöter sammanträder samfällt, ska det justitieråd som är äldst i tjänst föra ordet.
Lag (2010:1467)

21 §

  Om det finns skiljaktiga meningar vid behandlingen av ett ärende, ska omröstning ske i den mån det behövs.

Vid omröstning gäller den mening som omfattas av flest ledamöter. Om flera meningar har fått lika många röster gäller den mening som stöds av det justitieråd som är äldst i tjänst bland dem som har röstat för någon av dessa meningar.
Lag (2010:1467)

22 §

  Vid tillämpning av 18 och 21 §§ ska med justitieråd jämställas pensionerat justitieråd. Lag (2010:1467)

23 §

  Justitieråd som tjänstgör i Lagrådet ska fortsätta att delta i behandlingen av mål eller ärenden i Högsta domstolen eller Högsta förvaltningsdomstolen som de har påbörjat.
Detsamma gäller behandlingen av mål eller ärenden som ska avgöras av Högsta domstolen eller Högsta förvaltningsdomstolen i dess helhet, om det inte möter starka hinder med hänsyn till arbetsbördan i Lagrådet. Lag (2010:1467)

24 §

  Regeringen kan meddela Lagrådet att det inte har några ärenden att vänta under en viss tid. Regeringen får bemyndiga chefen för Justitiedepartementet att lämna ett sådant meddelande. Justitieråd som är ledamöter i Lagrådet ska under en sådan tid tjänstgöra i den domstol som de tillhör, om inte ett brådskande ärende i Lagrådet föranleder annat.

Även i annat fall får justitieråd i Lagrådet tjänstgöra i sin domstol, om det kan ske utan problem för Lagrådets verksamhet.
Beslut om detta fattas av Lagrådets ledamöter. Lag (2010:1467)

25 §

  Lagrådets ledamöter har rätt till och beslutar om ledighet enligt samma grunder som gäller för justitieråden i domstolarna. Vid beslut om ledighet ska Lagrådet se till att brådskande ärenden inte fördröjs.

En ledamot som inte har förordnats för en hel lagrådsperiod får vara ledig enligt vad Lagrådets ledamöter bestämmer.
Lag (2010:1467)

Whoops, looks like something went wrong.