Lag (2003:367) om lastning och lossning av bulkfartyg

2 av 22 paragrafer (9 %) har ändrats i lag (2003:367) om lastning och lossning av bulkfartyg sedan utfärdandet (t.om. SFS 2015:440). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-21


2 §

  I lagen används beteckningar med följande betydelse.

Beteckning           Betydelse
1974 års SOLAS-konvention    Den internationella konventionen om
                säkerheten för människoliv till sjöss
                samt därtill hörande protokoll och
                ändringar.
BLU-koden            Koden för säker lastning och lossning
                av bulkfartyg såsom den återges i
                bilagan till IMO:s resolution
                A.862(20).
Bulkfartyg           - Ett fartyg som är byggt med enkelt
                däck, toppvingar och hoppertankar i
                lastrummen, och som huvudsakligen är
                avsett att frakta fasta bulklaster,
                eller
                - ett malmfartyg, dvs. ett havsgående
                fartyg med enkelt däck med två
                längsgående skott och dubbel botten i
                hela lastlådan, och som är avsett att
                frakta malm endast i de mellersta
                lastrummen, eller
                - ett kombinationsfartyg enligt
                definitionen i regel II-2/3.27
                i 1974 års SOLAS-konvention.
IMO               Förenta Nationernas Internationella
                Sjöfartsorganisation
Fast bulklast          Fast bulklast enligt definitionen i
                regel XII/1.4 i 1974 års SOLAS-
                konvention, med undantag av spannmål
                enligt definitionen i regel VI/8.2 i
                1974 års SOLAS-konvention.
Terminal            Varje fast, flytande eller rörlig
                anläggning som är utrustad och används
                för att lasta eller lossa fasta
                bulklaster i eller ur bulkfartyg.
Terminaloperatör        Ägaren av en terminal eller den
                fysiska eller juridiska person till
                vilken ägaren har överlämnat ansvaret
                för den lastning och lossning av ett
                enskilt bulkfartyg som utförs vid
                terminalen.
Terminalrepresentant      Den person som utsetts av
                terminaloperatören att ha det
                övergripande ansvaret för och rätten
                att vid terminalen kontrollera
                lastningen eller lossningen av ett
                enskilt bulkfartyg.
Erkänd organisation       En organisation som erkänts i enlighet
                med Europaparlamentets och rådets
                förordning (EG) nr 391/2009 av den
                23 april 2009 om gemensamma regler och
                standarder för organisationer som
                utför inspektioner och utövar tillsyn
                av fartyg.
Flaggstatens administration   De behöriga myndigheterna i den stat
                vars flagg bulkfartyget har rätt att
                föra.
Behörig myndighet        En nationell, regional eller lokal
                myndighet i en medlemsstat som enligt
                den nationella lagstiftningen har
                befogenhet att tillämpa och verkställa
                kraven i Europaparlamentets och rådets
                direktiv 2001/96/EG om fastställande
                av harmoniserade krav och förfaranden
                för säker lastning och lossning av
                bulkfartyg, senast ändrat genom
                Europaparlamentets och rådets direktiv
                2002/84/EG6.
Lastinformation         De upplysningar om lasten som krävs
                enligt regel VI/2 i 1974 års
                SOLAS-konvention.
Lastnings- eller lossningsplan Den plan som avses i regel VI/7.3 i
                1974 års SOLAS-konvention och som har
                den form som anges i bihang 2 till
                BLU-koden.
Bulkdensitetsdeklaration    De upplysningar om lastens
                bulkdensitet som skall lämnas enligt
                regel XII/10 i 1974 års SOLAS-
                konvention.
Lag (2011:550)

17 §

  Den myndighet som med stöd av 13 § andra stycket har förbjudit ett fartyg att avgå ska genast anmäla beslutet till Polismyndigheten, Tullverket, Sjöfartsverket, Kustbevakningen och den berörda hamnen. Om det behövs ska Polismyndigheten och Kustbevakningen vidta åtgärder för att förhindra att förbudet överträds. Så länge förbudet gäller ska Tullverket och Sjöfartsverket ställa in de förrättningar för fartygets resa som ankommer på dem. Lag (2015:440)

Whoops, looks like something went wrong.