Förordning (2003:37) om vissa underrättelser och meddelanden enligt 7 kap. bostadsrättslagen (1991:614)

3 av 4 paragrafer (75 %) har ändrats i förordning (2003:37) om vissa underrättelser och meddelanden enligt 7 kap. bostadsrättslagen (1991:614) sedan utfärdandet (t.om. SFS 2006:792). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-25


2 §

  Om en underrättelse som avses i 1 § inte har tagits in i eller fogats vid en sådan ansökan om avhysning som avses i 7 kap. 28 § bostadsrättslagen (1991:614) eller en stämningsansökan, skall Kronofogdemyndigheten eller den domstol till vilken ansökan har getts in se till att bostadsrättshavaren delges en sådan underrättelse samtidigt med ansökningen. Kronofogdemyndigheten eller domstolen är skyldig att på lämpligt sätt genast underrätta sökanden eller käranden om innehållet i 7 kap. 23 § första och tredje styckena bostadsrättslagen och om åtgärden att underrätta bostadsrättshavaren. Förordning (2006:792)

3 §

  Meddelande till socialnämnden enligt 7 kap. 23 § första stycket 1 b) bostadsrättslagen (1991:614) skall avfattas enligt formulär 3. Förordning (2004:389)

4 §

  Underrättelse till socialnämnden enligt 7 kap. 9 § andra stycket 2 bostadsrättslagen (1991:614) skall avfattas enligt formulär 4. Förordning (2004:389)