Förordning (2003:477) om utbildning i skydd mot olyckor

11 av 13 paragrafer (85 %) har ändrats i förordning (2003:477) om utbildning i skydd mot olyckor sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:884). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-17


1 §

  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska bedriva
   1. utbildningar som leder fram till examen i säkerhets- och räddningsarbete samt examen som skorstensfejare,
   2. vidareutbildning som leder fram till examen som skorstensfejartekniker,
   3. sammanhållna vidareutbildningsprogram inom områdena räddningstjänst, tillsyn och olycksförebyggande åtgärder samt systematiskt säkerhetsarbete, och
   4. påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer.

Med studerande avses i denna förordning den som är antagen till och deltar i utbildning enligt förordningen.
Förordning (2008:1020)

1 a §

  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska besluta om utbildningsplaner, kursplaner och betyg för utbildningar som bedrivs enligt denna förordning. Förordning (2008:1020)

2 §

  Den som vill antas till utbildning enligt denna förordning ska anmäla det inom den tid och i den ordning som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bestämmer.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska besluta om antagning till utbildningarna. Ett besked som tagits fram genom automatiserad behandling gäller som myndighetens beslut.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela föreskrifter om de krav på behörighet som ställs upp för antagning till utbildningarna. Förordning (2008:1020)

3 §

  Om antalet platser inom en utbildning är färre än antalet behöriga sökande, får Myndigheten för samhällsskydd och beredskap göra ett urval. Vid urvalet ska hänsyn tas till de sökandes meriter.

Vid urvalet får urvalsgrunderna betyg, arbetslivserfarenhet, resultat från högskoleprov som avses i 7 kap. 20 § högskoleförordningen (1993:100), annan utbildning och särskilda skäl användas. Vid i övrigt likvärdiga meriter får urval också göras genom prov, intervjuer eller lottning. Urval genom prov eller intervjuer får dock inte göras efter det att lottning har använts. Förordning (2020:884)

4 §

  De studerande skall ges möjlighet till insyn i verksamheten och tillfälle att påverka utbildningarnas uppläggning och genomförande. Förordning (2004:1009)

4 a §

  Om det finns särskilda skäl får Myndigheten för samhällsskydd och beredskap medge att den som har antagits till en utbildning
   1. får anstånd med att påbörja studierna,
   2. får fortsätta studierna efter studieuppehåll, eller
   3. får övergå till samma utbildning vid någon annan av myndighetens skolor. Förordning (2008:1020)

4 b §

  En studerande har i vissa fall rätt att för del av en utbildning enligt denna förordning tillgodoräkna sig annan genomgången utbildning. Detta gäller om de kunskaper och färdigheter som den studerande åberopar är av sådan art och omfattning att de i huvudsak motsvarar den del av en utbildning för vilken de är avsedda att tillgodoräknas. En studerande får på motsvarande sätt tillgodoräkna sig kunskaper och färdigheter som har förvärvats i yrkeslivet.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska pröva om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. Förordning (2008:1020)

5 §

  En särskild nämnd vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får vidta disciplinär åtgärd i form av varning mot en studerande som
   1. med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas,
   2. stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen, eller
   3. utsätter en annan studerande eller en arbets- eller uppdragstagare vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för allvarliga trakasserier.

Bestämmelser om den särskilda nämnden finns i 21 § förordningen (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Förordning (2008:1020)

7 §

  Om den särskilda nämnden finner att det till följd av något sådant förhållande som avses i 6 § första stycket finns en påtaglig risk för att den studerande under utbildningen kan komma att skada sig själv, en annan person eller värdefull egendom får nämnden besluta att med omedelbar verkan avstänga den studerande från utbildningen i avvaktan på att ärendet slutligt avgjorts. Förordning (2006:92)

8 §

  När ett beslut om avskiljande eller avstängning har fattats, skall underrättelse om detta genast lämnas till Centrala studiestödsnämnden. Förordning (2006:92)

10 §

  Beslut om att en sökande inte uppfyller kraven på behörighet för att bli antagen till en utbildning enligt denna förordning får överklagas till Statens överklagandenämnd.
Detsamma gäller för beslut i ärenden enligt 4 a-7 och 9 §§.
Överklagandenämndens beslut får inte överklagas.

Andra beslut av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som rör studerande vid utbildning enligt denna förordning får inte överklagas. Förordning (2008:1020)

Whoops, looks like something went wrong.