Förordning (2003:506) om investeringsstimulans för byggande av mindre hyresbostäder och studentbostäder

3 av 20 paragrafer (15 %) har ändrats i förordning (2003:506) om investeringsstimulans för byggande av mindre hyresbostäder och studentbostäder sedan utfärdandet (t.om. SFS 2004:621). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2003:506) om investeringsstimulans för byggande av mindre hyresbostäder och studentbostäder upphävdes 2019-01-01 genom SFS 2018:1599


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-28


4 §

  Med anordnande avses nybyggnad samt ombyggnad av byggnad eller del av byggnad som tidigare använts för annat ändamål än bostäder. Förordning (2004:621)

7 §

  Investeringsstimulans lämnas med ett belopp som motsvarar skillnaden mellan den icke avdragsgilla ingående mervärdesskatt som fastighetsägaren betalat till en entreprenör eller till en tillhandahållare av varor och tjänster och den mervärdesskatt som skulle ha betalats om mervärdesskattesatsen i stället varit 6 procent. Investeringsstimulans lämnas även med ett belopp som motsvarar skillnaden mellan den mervärdesskatt som fastighetsägaren betalat till staten på grund av uttagsbeskattning som avses i 2 kap. 7 eller 8 § och 7 kap. 5 § mervärdesskattelagen (1994:200) och den mervärdesskatt som skulle ha betalats om mervärdesskattesatsen i stället varit 6 procent.

Investeringsstimulans får uppgå till högst 1 500 kronor per kvadratmeter uppvärmd bruksarea ovan mark för bostäder enligt 10 § förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention. I Göteborgs- och Malmöregionerna får stimulansen uppgå till högst 2 000 kronor per kvadratmeter.
Detsamma gäller de kommuner som gränsar till Stockholmsregionen. I Stockholmsregionen får stimulansen uppgå till högst 2 500 kronor per kvadratmeter. Investeringsstimulans kan dock uppgå till högst 90 000 kronor per lägenhet. I Göteborgs- och Malmöregionerna samt i kommunerna som gränsar till Stockholmsregionen kan stimulansen uppgå till högst 120 000 kronor per lägenhet och i Stockholmsregionen till högst 150 000 kronor per lägenhet. Förordning (2004:90)

17 §

  Boverket skall lämna Skatteverket de uppgifter som verket behöver för krediteringen enligt 11 och 12 §§.
Förordning (2003:1043)