Förordning (2003:552) om företagshypotek

18 av 31 paragrafer (58 %) har ändrats i förordning (2003:552) om företagshypotek sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:2062). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-27


1 §

  Bolagsverket är inskrivningsmyndighet enligt 4 kap. 2 § lagen (2008:990) om företagshypotek.
Förordning (2008:1001)

2 §

  Inskrivningsmyndigheten är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i företagsinteckningsregistret.

Inskrivningsmyndigheten ska se till att det inte uppkommer något otillbörligt intrång i de registrerades personliga integritet eller några risker från säkerhetssynpunkt. För dessa syften får myndigheten i enskilda fall ställa upp särskilda villkor för behandlingen av personuppgifter.
Förordning (2018:297)

4 §

  Företagsinteckningsregistret ska innehålla de uppgifter som framgår av 7-11 §§.

Företagsinteckningsregistret ska även innehålla annan information som har samband med information som enligt 7-11 §§ ingår i registret (tilläggsinformation). Bestämmelser om sådan information finns i 13-14 a §§.

Tilläggsinformationen ska redovisas skild från övriga uppgifter i registret. Förordning (2008:1081)

4 a §

  En ansökan eller anmälan får överföras elektroniskt till inskrivningsmyndigheten enligt föreskrifter som inskrivningsmyndigheten får meddela.
Förordning (2008:1081)

5 §

  Expeditionsavgiften för bevis om inskrivningsåtgärd enligt denna förordning är 570 kronor.

Användningen av företagsinteckningsregistret får vara avgiftsbelagd. Förordning (2018:2062)

9 §

  I avdelningen för uppgifter om en person införs
   1. person- eller organisationsnummer och namn eller företagsnamn, och
   2. ändring eller rättelse av uppgifterna inom avdelningen.

I avdelningen får det dessutom, om det är lämpligt, föras in organisationsnummer för dödsbo och partrederi.

Saknas uppgift om person- eller organisationsnummer, införs i stället ett särskilt registernummer i avvaktan på en sådan uppgift. Förordning (2018:1827)

11 §

  I avdelningen för uppgifter om inteckningar m.m. införs
   1. inteckningens belopp med siffror och inteckningens valuta,
   2. datum och aktnummer för ansökan,
   3. beslut som innefattar bifall till ansökan, om dagen för bifall inte är densamma som dagen för ansökan,
   4. beslut som inte innefattar bifall till ansökan,
   5. namn och adress för innehavare av företagsinteckningsbrev,
   6. sammanföring, nedsättning eller annan förändring av inteckning,
   7. utbyte av företagsinteckningsbrev och
   8. ändring eller rättelse av uppgifterna inom avdelningen.

Uppgifter skall föras in i avdelningen på sådant sätt att inteckningar redovisas i gällande företrädesordning. Gäller inteckningar med lika rätt, skall det anges särskilt.

I avdelningen skall särskilt anges det sammanlagda belopp för vilket den fysiska eller juridiska personens egendom svarar på grund av inteckning som har beviljats eller sökts. Om det finns inteckningar i olika valutor, skall dock ett sammanlagt belopp anges för varje valuta. Förordning (2004:385)

14 a §

  Som tilläggsinformation till företagsinteckningsregistret ska redovisas om det företagsinteckningsbrev som svarar mot en inteckning är ett skriftligt företagsinteckningsbrev. Förordning (2008:1081)

15 §

  Frågan om ansökan om företagsinteckning ska avslås enligt 4 kap. 11 § 2 lagen (2008:990) om företagshypotek får inskrivningsmyndigheten bedöma på grundval av uppgifterna i förteckningen enligt 14 § första stycket.
Förordning (2008:1001)

20 §

  Akterna i inskrivningsärendena ska förvaras i datum- och nummerordning. En sådan anteckning i en akt som avses i 4 kap. 5 § lagen (2008:990) om företagshypotek ska bestyrkas av den som har gjort anteckningen. Förordning (2008:1001)

22 §

  Över inskrivningsmyndighetens beslut ska det utfärdas bevis.

Bevis om beslut i inskrivningsärende utfärdas enligt följande.

Ansökan avser      Beslut     Bevis
Inteckning       bifall     skriftligt
                    företagsinteckningsbrev
                    eller elektroniskt
                    företagsinteckningsbrev
            övriga     inskrivningsbevis
Utbyte av
företagsinteckningsbrev bifall     skriftligt
                    företagsinteckningsbrev
                    eller elektroniskt
                    företagsinteckningsbrev
            övriga     inskrivningsbevis
Sammanföring      bifall     skriftligt
                    företagsinteckningsbrev
                    eller elektroniskt
                    företagsinteckningsbrev
            övriga     inskrivningsbevis
Nedsättning       bifall     skriftligt
                    företagsinteckningsbrev
                    eller elektroniskt
                    företagsinteckningsbrev
            övriga     inskrivningsbevis
Dödning         alla      inskrivningsbevis
Dödning enligt 20-22 §§ lagen (2011:900) om dödande av förkommen
handling        alla      inskrivningsbevis
Rättelse        alla      skriftligt
                    företagsinteckningsbrev,
                    elektroniskt
                    företagsinteckningsbrev
                    eller inskrivningsbevis
Begärs sammanföring och i samband därmed utbyte av det inteckningsbrev som den sammanförda inteckningen svarar mot, ska inteckningsbrev på grund av sammanföringen inte utfärdas.
De inteckningsbrev som ska utfärdas på grund av utbytet ska innehålla uppgift om både sammanföringen och utbytet.

Begärs utbyte av inteckningsbrev och i samband därmed sammanföring, som berör en inteckning som svarar mot ett av de begärda nya inteckningsbreven, ska inteckningsbrev inte utfärdas för utbytet i denna del. Det inteckningsbrev som ska utfärdas på grundval av sammanföringen ska innehålla uppgift om både utbytet och sammanföringen.

Begärs utbyte av inteckningsbrev och i samband därmed dödning av inteckning som svarar mot ett av de nya inteckningsbreven, ska inteckningsbrev för dödad inteckning inte utfärdas. I stället ska utfärdas inskrivningsbevis för dödningen innefattande uppgift om utbytet.

I annat fall än som avses i andra-femte styckena ska utfärdas ett särskilt bevis på begäran av sökanden.
Förordning (2011:987)

23 §

  Underrättelser enligt 4 kap. 8 och 19 §§ lagen (2008:990) om företagshypotek ska sändas till mottagaren i rekommenderat brev. Förordning (2008:1001)

24 §

  Inskrivningsbevis, skriftliga företagsinteckningsbrev samt underrättelser som avses i 23 § ska skrivas ut med hjälp av automatiserad behandling. Handlingarna undertecknas inte.

Särskilt bevis ska utfärdas manuellt av inskrivningsmyndigheten och ska undertecknas av den som har fattat beslutet.

Kan inskrivningsbevis, skriftligt företagsinteckningsbrev eller underrättelse till följd av tekniskt fel eller av annan anledning inte framställas på det sätt som anges i första stycket, får inskrivningsmyndigheten i stället framställa handlingen i form av ett särskilt bevis. Inteckningsbrev ska därvid utfärdas på sådan blankett som avses i 25 §.

Rättas felskrivning i bevis sedan beviset har lämnats ut, ska rättelsen bestyrkas av den som har fattat beslutet om rättelse.

Av 1 kap. 2 § lagen (2008:990) om företagshypotek framgår att ett elektroniskt företagsinteckningsbrev utfärdas genom registrering av inteckningen i inteckningsbrevsregistret. Om sådan registrering finns särskilda bestämmelser i lagen (2008:1075) om inteckningsbrevsregister och förordningen (2008:1080) om inteckningsbrevsregister.
Förordning (2008:1081)

25 §

  Inskrivningsbevis och skriftliga företagsinteckningsbrev ska utfärdas på särskilda blanketter. Inskrivningsmyndigheten får meddela föreskrifter om blanketternas utformning.

Skriftliga företagsinteckningsbrev ska innehålla uppgifter om
   1. datum och nummer för inteckningsansökan,
   2. inteckningens belopp med bokstäver och siffror samt inteckningens valuta,
   3. person- eller organisationsnummer och namn eller företagsnamn, och
   4. det beslut som ligger till grund för företagsinteckningsbrevets utfärdande, om beslutet inte meddelas samma inskrivningsdag som inteckningsansökan hänför sig till.

Om ett nytt skriftligt företagsinteckningsbrev utfärdas enligt 4 kap. 22 § lagen (2008:990) om företagshypotek med anledning av rättelse, ska det anges i det nya företagsinteckningsbrevet att det ersätter ett tidigare utfärdat sådant brev.

I 9 och 10 §§ förordningen (2008:1080) om inteckningsbrevsregister finns särskilda bestämmelser om skriftliga företagsinteckningsbrev som utfärdas enligt 7 § lagen (2008:1075) om inteckningsbrevsregister. Förordning (2018:1827)

26 §

  Om en inteckning dödas, ska, i förekommande fall, det skriftliga företagsinteckningsbrevet göras obrukbart och behållas av inskrivningsmyndigheten. När ett nytt inteckningsbrev utfärdas efter en inteckningsåtgärd gäller detsamma i fråga om tidigare utfärdade skriftliga inteckningsbrev. Förordning (2008:1081)

26 a §

  Om sökanden har företrätts av ombud som inte har visat upp skriftlig fullmakt, ska en underrättelse om det beslut genom vilket ärendet har avgjorts sändas till sökanden.
Förordning (2008:1081)

27 §

  Bevis om de uppgifter som redovisas i företagsinteckningsregistret lämnas i form av gravationsbevis.
Gravationsbevis utfärdas särskilt för varje registerpost.
Beviset ska innehålla de uppgifter som redovisas i registerposten samt uppgifter enligt 14 a § och om aktualitetsdatum.

Bevis om att en viss fysisk eller juridisk person inte förekommer i företagsinteckningsregistret lämnas också i form av gravationsbevis.

Gravationsbevis utfärdas på blankett enligt formulär som fastställs av inskrivningsmyndigheten. Beviset undertecknas inte. På blanketten ska det finnas uppgift om inskrivningsmyndighetens namn och adress.
Förordning (2008:1081)

28 §

  Inskrivningsmyndigheten får meddela föreskrifter om
   1. inskrivningsverksamheten vid längre driftavbrott i systemet för automatiserad behandling,
   2. avgifter för användningen av företagsinteckningsregistret,
   3. om vilka adressuppgifter som behövs för att underrättelseskyldigheten enligt enligt 26 a § ska kunna fullgöras, och
   4. tillämpningen av denna förordning. Förordning (2008:1081)