Förordning (2003:56) om tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning

11 av 11 paragrafer (100 %) har ändrats i förordning (2003:56) om tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning sedan utfärdandet (t.om. SFS 2016:318). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-24


1 §

  Pensionsavtal för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet 2016 (PA 16) och därtill anslutande föreskrifter, med undantag av bestämmelserna om premiebestämd ålderspension, tillämpas på de arbetstagare med icke-statliga anställningar som anges i bilagan till denna förordning under förutsättning att arbetsgivaren betalar premier för detta enligt förordningen (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar eller enligt ett särskilt beslut av regeringen. Detta gäller även arbetstagare som har personlig statlig pensionsrätt enligt ett särskilt beslut av regeringen eller Statens tjänstepensionsverk.

Avtalet om tjänstegrupplivförsäkring (TGL-S) och föreskrifter som utfärdats med stöd av avtalet ska tillämpas i fråga om sådana arbetstagare med icke-statlig anställning där detta särskilt anges i bilagan till förordningen.

Om en arbetstagare som avses i denna förordning samtidigt har eller senare får en statlig anställning kan regeringen besluta att arbetstagaren helt eller delvis ska omfattas av andra pensionsbestämmelser än PA 16.

Statens tjänstepensionsverk beslutar om pensionsrätt enligt 1 kap. 2 § punkt 3 avdelning II PA 16 efter framställning av huvudmannen. Förordning (2016:318)

2 §

  I 8 och 9 §§ och i bilagan till förordningen finns bestämmelser om tilllägg till eller undantag från PA 16.

I bilagan finns även vissa särskilda bestämmelser.
Förordning (2016:318)

2 a §

  Om en arbetstagare omfattas eller omfattats av PA 16 eller av pensionsavtal för arbetstagare hos staten m.fl. (PA 03) i en annan anställning än som avses i denna förordning, ska den anställningen anses vara en sådan anställning som avses i förordningen. Förordning (2016:318)

3 §

  Har upphävts genom förordning (2014:1332)

4 §

  Har upphävts genom förordning (2014:1332)

5 §

  Har upphävts genom förordning (2014:1332)

6 §

  Har upphävts genom förordning (2014:1332)

7 §

  Har upphävts genom förordning (2014:1332)

8 §

  En pensionsförmån enligt förordningen ska minskas med en jämförlig förmån som huvudmannen lovat att betala utöver pensionsförmånen. Detta gäller dock inte sådan tjänstepension som grundas på kollektivavtal och som närmast motsvarar bestämmelserna om premiebestämd ålderspension enligt PA 16.

Regeringen kan medge undantag från minskning med annan utlovad pensionsförmån om det finns särskilda skäl.
Förordning (2016:318)

9 §

  Statens tjänstepensionsverk beslutar om tillämpning av bestämmelserna om premiebestämd ålderspension enligt PA 16 för huvudmannen, om Arbetsgivarverket och Kåpan pensioner försäkringsförening har beslutat att huvudmannen får anslutas till det statliga premiebestämda tjänstepensionssystemet.
Förordning (2016:318)

10 §

  Har upphävts genom förordning (2014:1332)