Förordning (2003:564) om bidrag till åtgärder för en effektiv och miljöanpassad energiförsörjning

19 av 19 paragrafer (100 %) har ändrats i förordning (2003:564) om bidrag till åtgärder för en effektiv och miljöanpassad energiförsörjning sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:1002). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-05


1 §

  Om det finns medel, får statligt stöd i form av bidrag lämnas enligt denna förordning till företag i syfte att främja en effektiv och miljöanpassad energiförsörjning, energieffektivisering och för att stimulera upphandling av effektivare energiteknik.

Stöd får endast lämnas i enlighet med de villkor som anges i
   1. kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget, eller
   2. kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse. Förordning (2014:1529)

2 §

  Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.

Med teknikupphandling avses i denna förordning en upphandling av produkter eller system för vilka utvecklingen av ny teknik eller av en produktionsprocess i vilken tekniken tas fram är nödvändig för att beställarens krav ska uppfyllas.
Förordning (2014:1529)

2 a §

  Bidrag får inte lämnas för en åtgärd som påbörjats innan en ansökan om stöd kommit in till Statens energimyndighet. Förordning (2014:1529)

2 b §

  Bidrag till miljöskyddsåtgärder lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 36 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014. Förordning (2014:1529)

2 c §

  Har upphävts genom förordning (2013:28)

2 d §

  Har upphävts genom förordning (2013:28)

3 §

  Bidrag till energieffektiviseringsåtgärder lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 38 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014. Förordning (2014:1529)

4 §

  Bidrag till investeringar för att främja energi från förnybara energikällor lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 41 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.
Förordning (2014:1529)

5 §

  Bidrag till investeringsstöd för energiinfrastruktur lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 48 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.
Förordning (2014:1529)

6 §

  Bidrag till miljöstudier lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 49 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.
Förordning (2014:1529)

7 §

  Bidrag till teknikupphandling enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 får lämnas med högst 50 procent av merkostnaderna jämfört med en traditionell upphandling för
   1. framtagande av kravspecifikation,
   2. provning av den produkt eller det system som upphandlas,
   3. utvärdering av nya produkt- eller systemlösningar som identifierats i teknikupphandlingen, och
   4. att undersöka de tekniska förutsättningarna för att uppfylla identifierade beställarkrav. Förordning (2014:1529)

8 §

  En ansökan om bidrag ska vara skriftlig och ges in till Statens energimyndighet. Ansökan ska innehålla
   1. uppgifter om företagets namn, antal anställda, årsomsättning och balansomslutning,
   2. en beskrivning av projektet,
   3. uppgift om projektets plats och dess start- och slutdatum,
   4. en förteckning över projektkostnader,
   5. uppgift om det finansieringsbelopp som behövs för projektet, och
   6. upplysning om huruvida sökanden har sökt eller fått annat offentligt stöd eller stöd från Europeiska unionen för samma stödberättigande kostnader.

Om ansökan avser stöd enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 ska den även innehålla en redogörelse för allt annat stöd av mindre betydelse som mottagits under de två föregående beskattningsåren och det innevarande beskattningsåret. Förordning (2014:1529)

9 §

  Ett beslut om bidrag ska förenas med de villkor som behövs med hänsyn till bidragets ändamål. Som villkor för bidrag ska gälla att bidragsmottagaren efter uppmaning ska lämna en skriftlig redovisning för den verksamhet som bidraget gäller. Förordning (2013:28)

9 a §

  Ett stöd enligt denna förordning får inte betalas ut till ett företag som är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.
Förordning (2014:1529)

10 §

  Statens energimyndighet får endast betala ut bidrag om stödmottagaren kan styrka den stödberättigande kostnaden med specificerade skriftliga underlag.

Statens energimyndighet får besluta att ett beviljat stöd inte ska betalas ut om
   1. den som ansökt om stödet genom oriktiga uppgifter eller på annat sätt har förorsakat att det lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
   2. stödet av någon annan orsak har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett det, eller
   3. villkoren för stödet inte har följts.
Förordning (2014:1529)

10 a §

  Mottagaren av ett stöd enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om någon av de grunder som anges i 10 § föreligger.

Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig enligt första stycket, ska Statens energimyndighet besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet. Om det finns särskilda skäl, får Statens energimyndighet efterge kravet på återbetalning helt eller delvis. Förordning (2013:28)

11 §

  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 9 a och 10 §§ får dock inte överklagas. Förordning (2018:1002)

12 §

  Statens energimyndighet får meddela föreskrifter om vilka uppgifter som ska lämnas i ansökan om stöd och på vilket sätt uppgifterna ska lämnas samt de övriga föreskrifter som behövs för tillämpningen av denna förordning.
Förordning (2013:28)

12 a §

  Statens energimyndighet ska föra de register som avses i
   1. artikel 12 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014, och
   2. artikel 6.4 i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013.

Om ansökan avser stöd enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013, ska myndigheten lämna de upplysningar till företaget som framgår av artikel 6.1 i den förordningen. Förordning (2014:1529)