Förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken

13 av 15 paragrafer (87 %) har ändrats i förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:1046). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-22


1 §

  Regeringen, Tillväxtverket, länsstyrelser, regioner och Gotlands kommun beslutar om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken.

I denna förordning finns bestämmelser om bidrag inom den projektverksamhet som bedrivs av Tillväxtverket, länsstyrelser, regioner och Gotlands kommun. Det som sägs i denna förordning om regioner gäller också Gotlands kommun.

Med projektverksamhet avses i denna förordning sådan verksamhet som avser projekt med syfte att uppnå målet för den regionala tillväxtpolitiken.

Med projekt avses i denna förordning insatser som är avgränsade från den ordinarie verksamheten i fråga om tid, ekonomi och arbetsinsats. Förordning (2019:1046)

2 §

  Bidrag får lämnas för att genomföra projekt som bidrar till att uppnå målet för den regionala tillväxtpolitiken om projekten är förenliga med bestämmelserna i 4-6 §§.

Bidrag som utgör statligt stöd enligt artikel 107 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt bör inte lämnas. Den som trots det avser att lämna ett sådant bidrag ska underrätta regeringen innan beslut fattas. Förordning (2012:435)

3 §

  Den projektverksamhet som finansieras av Tillväxtverket ska vara förenlig med regionala strategier och program. Innan beslut om bidrag fattas ska Tillväxtverket samråda med den berörda regionen. När Tillväxtverket fattat beslut om bidrag ska regionen informeras om detta.

Den projektverksamhet som finansieras av länsstyrelser och regioner ska bedrivas i enlighet med strategin för länets utveckling. Förordning (2019:1046)

4 §

  Ett projekt får innebära samarbete mellan län.
Förordning (2006:1466)

5 §

  Bidrag för ett projekt får inte utgöra driftsstöd.

Bidrag enligt denna förordning får lämnas med högst 50 procent av utgifterna för projektet.

Om Tillväxtverket och minst en annan beslutsfattare enligt denna förordning beslutar om bidrag för samma projekt, får bidrag lämnas med upp till 100 procent av utgifterna för projektet. Varje beslutsfattare får dock besluta om bidrag med högst 50 procent av utgifterna för projektet.
Förordning (2009:674)

5 a §

  Upphör att gälla 2023-01-01 genom förordning (2019:560)

7 §

  Bidrag får lämnas för utgifter för anställning av personal och övriga utgifter för att starta, genomföra och avsluta projektet. Förordning (2012:435)

8 §

  Ansökan om bidrag för ett projekt ska ske skriftligen. En ansökan som avser Tillväxtverkets projektverksamhet ska ges in till verket. En ansökan som avser bidrag inom den projektverksamhet som bedrivs av en länsstyrelse eller en region ska ges in till den som ska besluta om bidraget.

En ansökan ska innehålla uppgifter om
   1. bidragsmottagaren, och
   2. projektet, med en beskrivning av projektets syfte, mål, tidsplan och genomförande samt budget och finansieringsplan.

Av projektbeskrivningen ska det särskilt framgå hur projektet bidrar till en hållbar tillväxt utifrån perspektiven ekonomi, miljö, integration och jämställdhet.

Sökanden ska i övrigt lämna de uppgifter och göra den utredning som Tillväxtverket, länsstyrelsen eller regionen beslutar. Förordning (2019:1046)

9 §

  Beslut i ett ärende om bidrag för ett projekt ska innehålla
   1. de villkor som förenas med beslutet,
   2. uppgifter om hur projektet ska följas upp och utvärderas,
   3. en total finansieringsplan för projektet,
   4. uppgift om hur projektet ska slutrapporteras, och
   5. en beslutsmotivering.

Om beslutet fattas av en länsstyrelse eller en region ska beslutsmotiveringen innehålla en beskrivning av projektets koppling till strategin för länets utveckling.
Förordning (2019:1046)

10 §

  Om någon annan än bidragsmottagaren ska förfoga över projektmedel, ska beslutsfattaren ställa upp villkor för medlens användning som överensstämmer med denna förordning.
Förordning (2012:435)

11 §

  Bidraget ska betalas ut i efterhand efter redovisning av de faktiska utgifterna för projektet. Inbetalningar till riskkapitalfonder, lånefonder och garantifonder ska anses utgöra faktiskt betalda utgifter.

Trots det som sägs i första stycket får bidrag som används för medfinansiering till projekt som redovisas enligt 2 kap. 18 § 6 förordningen (2014:1383) om förvaltning av EU:s strukturfonder redovisas och betalas ut enligt samma grunder som stödet enligt den förordningen.

Beslutsfattaren får, om det finns särskilda skäl och efter prövning av projektets ekonomiska bärkraft, besluta om förskott på stödet.

Förskott enligt tredje stycket får lämnas med högst hälften av det beviljade stödet, dock högst 400 000 kronor.
Förordning (2015:858)

12 §

  Beslutsfattaren skall utöva tillsyn över att bidrag utnyttjas för avsett ändamål och i överensstämmelse med föreskrivna villkor. Beslutsfattaren skall också svara för en årlig uppföljning av ärendet. Förordning (2006:1466)