Förordning (2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt

6 av 15 paragrafer (40 %) har ändrats i förordning (2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt sedan utfärdandet (t.om. SFS 2017:1340). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-25


1 §

  Enligt denna förordning får, i mån av tillgång på medel, statliga bidrag ges till kommuner för åtgärder i naturvårdsprojekt som bidrar till att nå det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt. Åtgärderna ska avse
   1. kunskapsuppbyggnad som syftar till att skapa underlag för framtida åtgärder inom naturvård och därmed sammanhängande friluftsliv,
   2. framtagande av underlag i form av kommunala naturvårdsprogram för genomförande av åtgärder inom naturvård och därmed sammanhängande friluftsliv,
   3. områdesskydd för att skydda värdefull natur, särskilt sådana natur- eller kulturreservat som kommunen beslutar om med stöd av 7 kap. miljöbalken,
   4. vård och förvaltning av områden, naturtyper eller bestånd av arter som bedöms värdefulla från naturvårdssynpunkt, inklusive åtgärder som syftar till att främja friluftsliv och liknande nyttjande av naturområden,
   5. restaurering av områden, naturtyper eller bestånd av arter som bedöms värdefulla från naturvårdssynpunkt,
   6. information, folkbildning och annan kunskapsspridning om naturvård och därmed sammanhängande friluftsliv,
   7. restaurering och anläggande av våtmarker i syfte att stärka landskapets egen förmåga att hålla kvar och balansera vattenflöden eller öka tillskottet till grundvattnet, för att till exempel bidra till förutsättningar för en förbättrad vattenförsörjning, eller
   8. kunskapsuppbyggnad, framtagande av underlag eller annat förberedelsearbete inför restaurering eller anläggande av våtmarker enligt 7. Förordning (2017:1340)

3 §

  Bidrag får inte
   1. ges till vinstdrivande verksamhet,
   2. avse åtgärder som
      a) har påbörjats innan länsstyrelsen har beslutat att ge bidrag, eller
      b) följer av skyldighet i lag eller annan författning, eller
   3. avse kostnader som täcks med stöd enligt någon annan författning. Förordning (2017:1340)

4 §

  Av kostnaden för projektets bidragsberättigande åtgärder enligt 1 och 3 §§ får bidraget avse
   1. högst 50 procent i fråga om åtgärder enligt 1 § 1-6, och
   2. högst 90 procent i fråga om åtgärder enligt 1 § 7 och 8.

Vid beräkningen av kostnaden för projektets bidragsberättigande åtgärder, får kostnader för åtgärder som avses i 1 § 8 och som har påbörjats innan länsstyrelsen har beslutat att ge stöd inräknas trots 3 § 2 a. Bidraget får dock inte täcka sådana kostnader. Förordning (2017:1340)

6 §

  En ansökan om bidrag ska innehålla en redogörelse för
   1. vilken eller vilka kommuner som ansöker om bidraget,
   2. vilket eller vilka resultat som avses med projektet och vilka åtgärder och metoder som avses att användas för att nå resultaten,
   3. hur projektet bidrar till att nå generationsmålet för miljöarbetet och ett eller flera av de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt,
   4. projektets samband med kommunens eller kommunernas övergripande arbete med folkhälsa, regional utveckling, turism, areella näringar, kulturmiljö, friluftsliv och andra verksamhetsområden med betydelse för naturvården,
   5. hur projektet beaktar lokal delaktighet och hur samarbete med lokala aktörer är avsett att ske inom projektet,
   6. hur projektet kommer att bidra till ett varaktigt och långsiktigt naturvårdsarbete inom kommunen eller kommunerna,
   7. den tidsplan som avses att gälla för de åtgärder som omfattas av projektet,
   8. de beräknade kostnaderna för de åtgärder som omfattas av projektet och hur stor andel av dessa kostnader som bidrag söks för,
   9. om projektet omfattar åtgärder för vilka stöd har sökts eller beviljats enligt någon annan författning, och
   10. hur projektet, om ansökan avser åtgärder enligt 1 § 7 eller 8, kommer att
      a) bidra till de syften som anges i 1 § 7,
      b) bidra till den biologiska mångfalden,
      c) minska övergödningen,
      d) minska klimatpåverkan, och
      e) åstadkomma anpassningar till ett förändrat klimat.
Förordning (2017:1340)

7 §

  Vid prövningen av en ansökan om bidrag ska länsstyrelsen särskilt beakta hur väl åtgärderna med hänsyn till projektets totalkostnad är ägnade att från naturvårdssynpunkt uppfylla det resultat som avses med projektet.

Vid prövningen av en ansökan om bidrag avseende åtgärder enligt 1 § 7 eller 8 ska länsstyrelsen även särskilt beakta hur väl åtgärderna med hänsyn till projektets totalkostnad är ägnade att uppfylla de syften som anges i 6 § 10. Vid konkurrens mellan olika ansökningar ska företräde ges åt åtgärder som ger förutsättningar för en förbättrad vattenförsörjning. Förordning (2017:1340)

15 §

  Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om tid för ansökan om bidrag enligt denna förordning. Naturvårdsverket får även meddela föreskrifter om den närmare utformningen av ansökan och rapporter enligt denna förordning.
Förordning (2004:400)