Förordning (2003:62) om stöd till kommuner för anläggande av anslutning till rikstäckande telenät

3 av 16 paragrafer (19 %) har ändrats i förordning (2003:62) om stöd till kommuner för anläggande av anslutning till rikstäckande telenät sedan utfärdandet (t.om. SFS 2016:1166). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2003:62) om stöd till kommuner för anläggande av anslutning till rikstäckande telenät upphävdes 2018-06-01 genom SFS 2018:211


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-11-30


5 §

  Stöd får lämnas för ett projekt som är förenligt med kommunens IT-infrastrukturprogram och där utbyggnad inte bedöms komma till stånd på marknadsmässig grund inom fem år från det att programmet har upprättats och godkänts. Stöd får lämnas endast för projekt för att anlägga anslutning till telenät i enlighet med 2 § i de kommuner där länsstyrelsen bedömer att det behövs. Anslutning till telenät anläggs genom anläggande av nytt telenät eller genom förvärv eller hyra av telenät.

Stödet skall avse stödberättigande åtgärder som har utförts under perioden 1 januari 2003-31 december 2007.
Förordning (2006:1461)

6 §

  Som ytterligare villkor för stöd gäller att kommunen upphandlar tillhandahållandet av anslutning till telenät. Vid upphandlingen ska principerna i 4 kap. 1 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling tillämpas. Om upphandlingen inte medfört skäliga anbud, får nätet dock tillhandahållas av kommunen. Förordning (2016:1166)

11 §

  Länsstyrelsen skall besluta om stödets storlek sedan kostnaden för projektet fastställts. Länsstyrelsen skall lämna Skatteverket de uppgifter som behövs för kreditering enligt 12 §. Förordning (2003:1041)