Förordning (2003:65) om nationella utsläppstak för luftföroreningar

1 av 2 paragraf (50 %) har ändrats i förordning (2003:65) om nationella utsläppstak för luftföroreningar sedan utfärdandet (t.om. SFS 2017:418). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2003:65) om nationella utsläppstak för luftföroreningar upphävdes 2018-07-01 genom SFS 2018:740


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-27


2 §

  Naturvårdsverket ska genomföra utsläppsinventeringar och utsläppsprognoser samt upprätta inventeringsrapporter i enlighet med artikel 8.1-8.5 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2284 av den 14 december 2016 om minskning av nationella utsläpp av vissa luftföroreningar, om ändring av direktiv 2003/35/EG och om upphävande av direktiv 2001/81/EG, i den ursprungliga lydelsen. Naturvårdsverket ska även fullgöra de uppgifter i fråga om rapportering som framgår av artikel 10.2 i direktiv (EU) 2016/2284, i den ursprungliga lydelsen. Förordning (2017:418)