Förordning (2003:69) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen

4 av 15 paragrafer (27 %) har ändrats i förordning (2003:69) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen sedan utfärdandet (t.om. SFS 2013:450). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-25


5 §

  Har upphävts genom förordning (2013:450)

7 §

  Har upphävts genom förordning (2013:450)

14 §

  Om en fängelsedom som har meddelats av Internationella brottmålsdomstolen verkställs i Sverige, skall Kriminalvården underrätta domstolen när påföljden är till fullo verkställd.
Underrättelse skall också lämnas, om den dömde har avvikit från kriminalvårdsanstalt innan påföljden har verkställts till fullo.
Förordning (2005:1027)

15 §

  En begäran om Internationella brottmålsdomstolens samtycke till åtgärd enligt 23 § lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom, skall innehålla
   1. uppgift om det eller de brott som åtgärden avser,
   2. kopia av de straffbestämmelser och bestämmelser om påföljder och preskription som gäller för aktuella brott,
   3. kopia av dom, anhållningsbeslut eller häktningsbeslut, och
   4. uppgift om den dömdes inställning till den åtgärd för vilken domstolens samtycke söks.

Om en begäran om samtycke enligt första stycket grundar sig på en framställan om överlämnande eller utlämning för brott till en annan stat, skall begäran i stället innehålla
   1. kopia av framställan om överlämnande eller utlämning och bifogade handlingar, samt
   2. uppgift om den dömdes inställning till begäran om överlämnande eller utlämning.
Förordning (2003:1185)