Förordning (2003:7) med instruktion för Högskoleverket

11 av 26 paragrafer (42 %) har ändrats i förordning (2003:7) med instruktion för Högskoleverket sedan utfärdandet (t.om. SFS 2007:431). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2003:7) med instruktion för Högskoleverket upphävdes 2008-01-01 genom SFS 2007:1293


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-17


3 §

  Högskoleverket skall
   1. granska kvaliteten i högskoleutbildning,
   2. utvärdera universitetens och högskolornas kvalitetsarbete, och
   3. följa upp resultaten av den utvärdering som avses i 1 och 2.
Förordning (2007:431)

7 §

  Högskoleverket skall
   1. stimulera intresset för högskoleutbildning,
   2. svara för information om verksamheten och det samlade utbudet av utbildning vid universitet och högskolor samt ge information i syfte att främja en korrekt värdering av svensk högskoleutbildning och svenska högskoleexamina,
   3. vara behörig myndighet för läraryrket enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer och kontaktpunkt enligt artikel 57 i samma direktiv enligt vad regeringen särskilt beslutar,
   4. ha den funktion och fullgöra de uppgifter som följer av vissa andra EG-direktiv, vissa konventioner eller andra internationella överenskommelser, allt enligt vad regeringen särskilt beslutar,
   5. svara för information om utländska eftergymnasiala utbildningar i samverkan med Centrala studiestödsnämnden, och
   6. främja chefsutvecklingen inom högskolan.
Förordning (2007:431)

9 §

  I enlighet med vad som följer av andra författningar skall Högskoleverket besluta om
   1. vid vilka universitet och högskolor med offentlig huvudman examina inom högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå får avläggas enligt 1 kap. 11 § första stycket högskolelagen (1992:1434),
   2. vilka utbildningar på eftergymnasial nivå som kan anses ha en godtagbar standard enligt 3 kap. 23 § första stycket 2 studiestödsförordningen (2000:655), och
   3. behörighetsbevis enligt 2 kap. 4 § första stycket 2 skollagen (1985:1100). Förordning (2007:431)

13 §

  Högskoleverket skall se till att kansligöromål, föredragning av ärenden och därmed sammanhängande sysslor utförs åt Överklagandenämnden för högskolan och Högskolans avskiljandenämnd. Förordning (2005:1254)

17 §

  Har upphävts genom förordning (2005:1254)

18 §

  Har upphävts genom förordning (2005:1254)

19 §

  Har upphävts genom förordning (2005:1254)

20 §

  Har upphävts genom förordning (2005:1254)

23 §

  När ärenden av större vikt handläggs i styrelsen eller personalansvarsnämnden, skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande. Förordning (2005:1254)

24 §

  Universitetskanslern skall avgöra ärenden som inte skall avgöras av styrelsen eller personalansvarsnämnden.

Universitetskanslern får delegera sina uppgifter, om det inte är fråga om att meddela föreskrifter och om inte annat är föreskrivet.

Hur detta skall gå till skall anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut. Förordning (2005:1254)

25 §

  Har upphävts genom förordning (2005:1254)

Whoops, looks like something went wrong.