Förordning (2003:767) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet

8 av 12 paragrafer (67 %) har ändrats i förordning (2003:767) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet sedan utfärdandet (t.om. SFS 2015:380). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2003:767) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet upphävdes 2016-07-01 genom SFS 2016:602


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-19


1 §

  Denna förordning gäller i fråga om avgifter som ska betalas till Post- och telestyrelsen enligt
   - 4 kap. 21 § postlagen (2010:1045),
   - 10 a § lagen (2000:121) om radio- och teleterminalutrustning,
   - 22 § lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer, och
   - 8 kap. 17 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.
Förordning (2010:1051)

2 §

  Det totala avgiftsuttaget för de årliga avgifter som enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ska betalas av dem som bedriver verksamhet som är anmäld enligt lagen och av dem som har tillstånd att använda nummer, får uppgå till högst 140 000 000 kr per år.

Av beloppet ska högst 30 000 000 kr per år utgöra avgift för tillstånd att använda nummer. Förordning (2011:1010)

3 §

  Det totala avgiftsuttaget för de årliga avgifter som enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ska betalas för användning av radiosändare, utöver avgifter för anmäld verksamhet, får uppgå till högst 120 000 000 kr.

För Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt och Försvarets materielverk får avgiftsuttaget sammanlagt uppgå till högst 1 500 000 kr och för Polismyndigheten och Säkerhetspolisen får avgiftsuttaget sammanlagt uppgå till högst 1 500 000 kr.
Förordning (2014:1271)

5 §

  Enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation får en handläggningsavgift tas ut av den som anmäler verksamhet enligt 2 kap. 1 § samma lag eller ansöker om tillstånd eller medgivande enligt 3 kap. 1, 19, 23 eller 24 § samma lag samt av den som använder radiosändare, men som enligt lagen är undantagen från tillståndsplikt. Förordning (2011:1010)

6 §

  Det totala avgiftsuttaget för tillsyn enligt lagen (2000:121) om radio- och teleterminalutrustning - över dels dem som bedriver verksamhet som är anmäld enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation, dels dem som har tillstånd att använda radiosändare enligt samma lag - får uppgå till högst 10 000 000 kr per år.

För Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt och Försvarets materielverk får avgiftsuttaget sammanlagt uppgå till högst 90 000 kr och för Polismyndigheten och Säkerhetspolisen får avgiftsuttaget sammanlagt uppgå till högst 90 000 kr.
Förordning (2014:1271)

7 §

  Den som är tillståndshavare enligt postlagen (2010:1045) ska betala en årlig avgift. Det totala avgiftsuttaget ska motsvara de kostnader som Post- och telestyrelsen har för sin verksamhet enligt den lagen och får uppgå till högst 23 000 000 kr per år. Avgiften ska fördelas med skälig andel på tillståndshavarna. Förordning (2015:380)

8 §

  Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om att den som ansöker om tillstånd eller förhandsbesked enligt postlagen (2010:1045) ska betala en särskild avgift.
Förordning (2010:1051)

9 §

  Den som är tillståndshavare enligt postlagen (2010:1045) ska betala en särskild avgift för obeställbara brev som sänds in till Post- och telestyrelsen. Det totala avgiftsuttaget ska motsvara de kostnader som myndigheten har för denna verksamhet och får uppgå till högst 10 000 000 kr per år. Avgiften ska fördelas med skälig andel på tillståndshavarna.
Förordning (2011:1010)