Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor

60 av 91 paragrafer (66 %) har ändrats i förordning (2003:789) om skydd mot olyckor sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:883). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-05


2 kap. 1 §

  Upphör att gälla 2021-01-01 genom förordning (2020:883)

2 kap. 2 §

  Upphör att gälla 2021-01-01 genom förordning (2020:883)

2 kap. 4 §

  Om en olycka som kan orsaka allvarliga skador på människor eller i miljön inträffar vid en sådan anläggning som avses i 2 kap. 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor eller en överhängande fara för en sådan olycka förelegat, ska anläggningens ägare eller verksamhetsutövaren på anläggningen omgående informera den kommun där anläggningen är belägen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap om
   1. omständigheterna kring olyckan eller den befarade olyckan,
   2. vilka farliga ämnen som finns i anläggningen och som kan orsaka allvarliga skador på människor eller i miljön och om några av dessa ämnen läckt ut,
   3. de uppgifter som finns tillgängliga för att möjliggöra en bedömning av följderna för människor och miljö, samt
   4. vilka räddningsåtgärder som har vidtagits.

Så snart det kan ske ska information också lämnas om
   1. vilka sanerings- och restaureringsåtgärder som planeras för att begränsa följderna, samt
   2. vilka åtgärder som planeras för att förhindra att en olycka inträffar igen.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska omgående informera regeringen och andra berörda myndigheter om sådana olyckor eller befarade olyckor som avses i första stycket.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela föreskrifter om verkställigheten av första och andra stycket.
Förordning (2008:1220)

2 kap. 5 §

  För varning enligt 2 kap. 1 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor får den som äger eller utövar verksamhet på en anläggning som avses i 2 kap. 4 § samma lag efter kommunens medgivande använda de varningsanordningar som installerats för varning av befolkningen under höjd beredskap och vid olyckor i fred. Förordning (2006:640)

2 kap. 6 §

  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela föreskrifter om varning enligt 2 kap. 1 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Förordning (2008:1220)

2 kap. 7 §

  En länsstyrelse och en kommun får meddela föreskrifter om förbud helt eller delvis mot eldning utomhus samt om liknande förebyggande åtgärder mot brand.

Föreskrifter som en länsstyrelse har meddelat med stöd av första stycket gäller när de har kungjorts eller vid den senare tidpunkt som anges i beslutet. I brådskande fall får föreskrifterna kungöras genom att publiceras i en ortstidning eller läsas upp i radio. Detsamma gäller i fråga om ändring eller upphävande av sådana föreskrifter.
Förordning (2016:653)

3 kap. 2 §

  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela föreskrifter om vilka objekt som från brandskyddssynpunkt omfattas av kraven på rengöring (sotning) och brandskyddskontroll enligt 3 kap. 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska även meddela föreskrifter om hur omfattande brandskyddskontrollen ska vara och hur ofta den ska göras. Förordning (2008:1220)

3 kap. 3 §

   Träder i kraft 2021-01-01
De handlingsprogram som avses i 3 kap. 3 och 8 §§ lagen (2003:778) om skydd mot olyckor ska innehålla uppgifter om samverkan med andra kommuner och med statliga myndigheter och enskilda.

I de handlingsprogram som avses i 3 kap. 8 § samma lag ska en kommun i förekommande fall lämna uppgift om hamnar och deras gränser i vatten.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela närmare föreskrifter om vad de handlingsprogram som avses i 3 kap. 3 och 8 §§ samma lag ska innehålla och hur de ska struktureras. Förordning (2020:883)

3 kap. 4 §

   Träder i kraft 2021-01-01
När en kommun antar eller ändrar ett handlingsprogram ska handlingsprogrammet skickas till länsstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och till dem som har deltagit i samråd enligt 3 kap. 3 och 8 §§ lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Förordning (2020:883)

3 kap. 5 §

  Upphör att gälla 2021-01-01 genom förordning (2020:883)

3 kap. 6 §

  Kommunen ska upprätta en plan för räddningsinsatser för
   1. verksamheter som tillhör den högre kravnivån enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor,
   2. riskanläggningar enligt förordningen (2013:319) om utvinningsavfall som inte omfattas av bestämmelserna i lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, och
   3. verksamheter med joniserande strålning på en anläggning som inte är en kärnteknisk anläggning i de fall anläggningens ägare eller verksamhetsutövaren omfattas av skyldigheter enligt 2 kap. 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

Planen ska ha den omfattning som säkerheten för omgivningen kräver. Planen ska uppdateras och övas minst vart tredje år eller när det till följd av ändrade förhållanden finns anledning till det. Planen ska lämnas in till länsstyrelsen.

För verksamheter enligt första stycket 1 gäller även följande. Planen ska vara upprättad senast inom två år från det att säkerhetsrapporten enligt 10 § samma lag är färdigställd. Om en uppdaterad säkerhetsrapport har upprättats ska planen vara uppdaterad senast ett år från det att den uppdaterade säkerhetsrapporten finns tillgänglig.

När kommunen ska upprätta eller uppdatera en plan ska allmänheten ges möjlighet att lämna synpunkter på planen på lämpligt sätt och i så god tid att kommunen har möjlighet att ta hänsyn till synpunkterna. Förordning (2018:509)

3 kap. 6 a §

  Den som driver en sådan verksamhet som avses i 6 § första stycket 1 eller 2 ska förse kommunen med de upplysningar som kommunen behöver för att upprätta planen för räddningsinsatser.
Förordning (2008:723)

3 kap. 6 b §

  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela föreskrifter som behövs för verkställigheten av 6 och 6 a §§.
Förordning (2008:1220)

3 kap. 6 c §

  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela föreskrifter för kommunens användning av de varningsanordningar som installerats för varning av befolkningen under höjd beredskap och vid olyckor i fred. Förordning (2008:1220)

3 kap. 8 §

  En kommun ska biträda vid den utredning som Polismyndigheten eller någon annan myndighet gör med anledning av en olycka vid vilken kommunen ska ansvara för räddningstjänsten eller med anledning av ett tillbud till en sådan olycka. Förordning (2014:1223)

3 kap. 8 a §

   Träder i kraft 2021-01-01
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska sammanställa de undersökningsrapporter som kommunerna skickar till myndigheten enligt 3 kap. 10 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

Myndigheten får meddela föreskrifter om vad undersökningsrapporterna ska innehålla och hur de ska skickas till myndigheten. Förordning (2020:883)

3 kap. 8 b §

   Träder i kraft 2021-01-01
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela föreskrifter om kommunens ledningssystem för räddningstjänst samt om märkning av personalens arbetskläder, fordon och annan utrustning. Förordning (2020:883)

3 kap. 9 §

   Träder i kraft 2021-01-01
Behörig att vara räddningschef eller räddningsledare i kommunal räddningstjänst är den som genomgått särskild utbildning hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap eller hos Statens räddningsverk.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela föreskrifter om vilken utbildning som ska krävas för sådan behörighet. Förordning (2020:883)

3 kap. 10 §

  Behörig att utföra brandskyddskontroll enligt 3 kap. 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor är den som genomgått särskild utbildning hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap eller hos dess föregångare.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela föreskrifter om vilken utbildning som ska krävas för sådan behörighet. Förordning (2008:1220)

3 kap. 11 §

  Bestämmelser om tillfällig yrkesutövning och erkännande av yrkeskvalifikationer som har förvärvats eller erkänts i en annan stat än Sverige inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz finns i lagen (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer och i de föreskrifter som meddelas i anslutning till den lagen. Förordning (2016:159)

3 kap. 11 a §

  Har upphävts genom förordning (2016:159)

3 kap. 12 §

  Har upphävts genom förordning (2016:159)

4 kap. 1 §

  Polismyndigheten ansvarar för fjällräddningstjänst.

Polismyndigheten ska upprätta ett program för fjällräddningstjänsten. Programmet ska innehålla
   1. uppgifter om vilken förmåga myndigheten har och avser att skaffa sig för att göra räddningsinsatser, och
   2. uppgifter om samverkan med kommuner, regioner, andra statliga myndigheter och berörda organisationer.

Som en del av förmågan ska det anges vilka resurser myndigheten har och avser att skaffa sig.
Förordning (2019:1048)

4 kap. 2 §

  Sjöfartsverket ansvarar för flygräddningstjänst.

Bestämmelser om svensk flygräddningstjänst utanför svenskt område finns i 10 kap. 1 § luftfartsförordningen (2010:770).
Förordning (2010:782)

4 kap. 4 §

  Sjöfartsverket ska upprätta ett program för flygräddningstjänsten. Programmet ska innehålla
   1. uppgifter om vilken förmåga verket har och avser att skaffa sig för att göra räddningsinsatser, och
   2. uppgifter om samverkan med kommuner, statliga myndigheter och berörda organisationer.

Som en del av förmågan ska det anges vilka resurser verket har och avser att skaffa sig. Förordning (2008:1220)

4 kap. 6 §

  Vid flygräddningstjänst inom ett sådant restriktionsområde som avses i bilaga 1 i förordningen (2005:801) om restriktioner för luftfart inom vissa områden eller i 1 kap. 4 § första stycket luftfartsförordningen (2010:770) får andra än militära luftfartyg medverka bara med Försvarsmaktens tillstånd och på de villkor som Försvarsmakten bestämmer. Förordning (2010:782)

4 kap. 7 §

  Om ett luftfartyg som är registrerat i en annan stat har förolyckats inom svenskt område, ska Sjöfartsverket omedelbart underrätta det konsulat för den staten som är närmast olycksplatsen. Om det inte finns något konsulat i Sverige, ska statens beskickning underrättas.

Om luftfartyget är registrerat hos en internationell organisation, ska underrättelsen lämnas till organisationen.
Förordning (2008:1220)

4 kap. 10 §

  Sjöfartsverket ska upprätta ett program för sjöräddningstjänsten. Programmet ska innehålla
   1. uppgifter om vilken förmåga verket har och avser att skaffa sig för att göra räddningsinsatser, och
   2. uppgifter om samverkan med kommuner, regioner, statliga myndigheter och berörda organisationer.

Som en del av förmågan ska det anges vilka resurser verket har och avser att skaffa sig. Förordning (2019:1048)

4 kap. 11 §

  Polismyndigheten ansvarar för efterforskning av försvunna personer i fall som avses i 4 kap. 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

Polismyndigheten ska upprätta ett program för efterforskningen. Programmet ska innehålla
   1. uppgifter om vilken förmåga myndigheten har och avser att skaffa sig för att göra räddningsinsatser, och
   2. uppgifter om samverkan med kommuner, andra statliga myndigheter och berörda organisationer.

Som en del av förmågan ska det anges vilka resurser myndigheten har och avser att skaffa sig.
Förordning (2014:1223)

4 kap. 16 §

  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får efter att ha hört Strålsäkerhetsmyndigheten meddela ytterligare föreskrifter om räddningstjänsten enligt 4 kap. 6 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

För saneringen enligt 4 kap. 8 § lagen om skydd mot olyckor får Myndigheten för samhällsskydd och beredskap meddela ytterligare föreskrifter efter att ha hört Strålsäkerhetsmyndigheten och andra berörda myndigheter och organisationer.
Förordning (2008:1220)

4 kap. 17 §

   Träder i kraft 2022-07-01
Med radiologisk nödsituation avses vid tillämpning av 18-20 §§ en plötsligt inträffad händelse som
   1. inbegriper en strålkälla,
   2. har medfört eller kan befaras medföra skada, och
   3. kräver omedelbara åtgärder.
Förordning (2020:317)

4 kap. 18 §

   Träder i kraft 2022-07-01
En länsstyrelse ska säkerställa att den befolkning som sannolikt kommer att beröras i händelse av en radiologisk nödsituation ges information om de hälsoskyddsåtgärder som ska vidtas och de regler som gäller i en sådan situation.

Länsstyrelsen ska vidare, i fall som avses i 4 kap. 6 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, säkerställa att den befolkning som faktiskt berörs i händelse av en radiologisk nödsituation omedelbart underrättas om fakta om olyckan, de regler som gäller för befolkningen och de hälsoskyddsåtgärder som ska vidtas.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela ytterligare föreskrifter om vad denna information ska innehålla. Förordning (2020:317)

4 kap. 19 §

  En länsstyrelse ska säkerställa att den som inte är sysselsatt i en tillståndspliktig verksamhet enligt strålskyddslagen (2018:396), men som kan komma att delta i räddningsaktioner i händelse av en radiologisk nödsituation, ges lämplig och regelbundet uppdaterad information om de hälsorisker som deras deltagande kan komma att innebära och om de försiktighetsåtgärder som ska vidtas vid ett sådant tillfälle.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela ytterligare föreskrifter om vad denna information ska innehålla. Förordning (2018:509)

4 kap. 20 §

  Om det krävs räddningsinsatser i kommunal räddningstjänst till följd av sådana allvarliga olyckor som avser utsläpp av radioaktiva ämnen och som innebär en radiologisk nödsituation, ska Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bistå kommunen med uppgifter om hur allmänheten ska informeras. Förordning (2018:509)

4 kap. 21 §

   Träder i kraft 2022-01-01
En länsstyrelse ska, efter att ha låtit berörda myndigheter, kommuner och regioner yttra sig och i samverkan med länsstyrelser i närliggande län, upprätta ett program för räddningstjänsten enligt 4 kap. 6 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor och saneringen enligt 4 kap. 8 § samma lag. Pro- grammet ska behandla
   1. organisation och ledning,
   2. samband,
   3. strålningsmätning,
   4. information och varning till allmänheten,
   5. personella och materiella resurser i länet,
   6. skyddsåtgärder,
   7. saneringsmetoder, och
   8. andra frågor av betydelse för beredskapen.

Programmet ska utgå från en analys av riskerna vid en olyckshändelse med hänsyn till de lokala förutsättningarna.
Förordning (2020:317)

4 kap. 21 a §

   Träder i kraft 2022-01-01
Programmen ska
   1. för kärnkraftverken i Forsmark, Ringhals och Simpevarp innehålla uppgifter om
      a) en inre beredskapszon, ca 5 kilometer från anläggningen,
      b) en yttre beredskapszon, ca 25 kilometer från anläggningen, och
   2. för kärnbränslefabriken i Västerås innehålla uppgifter om en beredskapszon, ca 700 meter från anläggningen.

Kraven på innehåll i programmen enligt första stycket gäller endast länsstyrelser som berörs av beredskapszoner. Förordning (2020:317)

4 kap. 21 b §

   Träder i kraft 2022-01-01
Programmen ska
   1. för kärnkraftverken i Forsmark, Ringhals och Simpevarp innehålla uppgifter om en planeringszon, ca 100 kilometer från anläggningen, och
   2. för centrala mellanlagret för använt kärnbränsle i Simpevarp innehålla uppgifter om en planeringszon, ca 2 kilometer från anläggningen.

Kraven på innehåll i programmen enligt första stycket gäller endast länsstyrelser som berörs av planeringszoner. Förordning (2020:317)

4 kap. 21 c §

   Träder i kraft 2022-01-01
Beredskapszonernas och planeringszonernas exakta utformning fastställs av den länsstyrelse där de kärntekniska anläggningarna är belägna efter att länsstyrelsen hämtat in synpunkter från andra berörda länsstyrelser, Strålsäkerhetsmyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Förordning (2020:317)

4 kap. 21 d §

   Träder i kraft 2022-07-01
Länsstyrelsen ska regelbundet och på lämpligt sätt informera de som bor inom en beredskapszon om innehållet i programmet. Förordning (2020:317)

4 kap. 23 §

  Upphör att gälla 2022-07-01 genom förordning (2020:317)

4 kap. 24 §

   Träder i kraft 2022-07-01
Länsstyrelsen ska vidta förberedelser så att befolkningen inom beredskapszonerna kan varnas skyndsamt vid utsläpp av radioaktiva ämnen från den kärntekniska anläggningen eller vid överhängande fara för ett sådant utsläpp. Förordning (2020:317)

4 kap. 25 §

   Träder i kraft 2022-07-01
Länsstyrelsen ska förbereda för inomhusvistelse för allmänheten inom beredskapszonerna.

Länsstyrelsen ska även förbereda för utrymning av allmänheten inom beredskapszonerna för kärnkraftverken i Forsmark, Ringhals och Simpevarp. Utrymning av den inre beredskapszonen ska kunna prioriteras framför utrymning av den yttre beredskapszonen. Förordning (2020:317)

4 kap. 26 §

   Träder i kraft 2022-07-01
Länsstyrelsen ska förbereda för strålningsmätningar och utrymning av allmänheten baserad på strålningsmätningar inom planeringszonerna.

Länsstyrelsen ska även förbereda för inomhusvistelse för allmänheten inom planeringszonerna för kärnkraftverken i Forsmark, Ringhals och Simpevarp. Förordning (2020:317)

4 kap. 27 §

   Träder i kraft 2022-07-01
Inom beredskapszonerna för kärnkraftverken i Forsmark, Ringhals och Simpevarp ska
   1. jodtabletter delas ut till allmänheten i förhand, och
   2. en kompletterande utdelning av jodtabletter förberedas.

Inom planeringszonerna för kärnkraftverken i Forsmark, Ringhals och Simpevarp ska en begränsad extrautdelning av jodtabletter till allmänheten förberedas.
Förordning (2020:317)

4 kap. 28 §

   Träder i kraft 2022-07-01
En kommun inom en beredskapszon ska bistå länsstyrelsen i arbetet med beredskapsplanering.

En kommun inom en planeringszon ska bistå länsstyrelsen i arbetet med strålningsmätning och rapportering av mätresultat genom att ställa personal och nödvändig egendom till förfogande. Förordning (2020:317)

4 kap. 29 §

   Träder i kraft 2022-07-01
Länsstyrelserna i Uppsala, Kalmar, Hallands, Skåne och Västerbottens län ska bistå andra länsstyrelser i fråga om räddningstjänst enligt 4 kap. 6 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Länsstyrelserna ska organisera sin personalberedskap för sådant bistånd.

Programmen som upprättas av dessa länsstyrelser enligt 21 § ska även behandla sådant bistånd. Förordning (2020:317)

4 kap. 30 §

   Träder i kraft 2022-07-01
Strålsäkerhetsmyndigheten ska ge råd om strålningsmätningar samt samordna och bistå med strålskyddsbedömningar vid räddningstjänst enligt 4 kap. 6 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

Strålsäkerhetsmyndigheten ska även bistå med strålskyddsbedömningar vid analysen av risker som programmen enligt 21 § andra stycket ska utgå från. Förordning (2020:317)

4 kap. 32 §

  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela ytterligare föreskrifter om samordning av räddningstjänsten och saneringen efter utsläpp av radioaktiva ämnen.
Förordning (2008:1220)

4 kap. 33 §

   Träder i kraft 2021-01-01
Länsstyrelsen får ta över ansvaret för kommunal räddningstjänst enligt 4 kap. 10 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Om en räddningsinsats även innefattar statlig räddningstjänst ska länsstyrelsen ansvara för att räddningsinsatserna samordnas.

Om flera län berörs av en räddningsinsats får länsstyrelserna komma överens om vilken länsstyrelse som ska ta över ansvaret för räddningstjänsten i kommunerna. Om en räddningsinsats även innefattar statlig räddningstjänst, ska länsstyrelserna komma överens om vilken länsstyrelse som ska ansvara för att räddningsinsatserna samordnas. Förordning (2020:883)

4 kap. 34 §

  En länsstyrelse ska efter att ha hört kommunerna i länet och berörda myndigheter upprätta de planer som länsstyrelsen behöver för att kunna utöva sitt ansvar enligt 33 §.

Länsstyrelsen ska informera allmänheten om innehållet i planerna.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela föreskrifter om innehållet i planerna.
Förordning (2008:1220)

4 kap. 35 §

  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska informera Europeiska unionens kommission enligt artikel 18 och 21 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/18/EU av den 4 juli 2012 om åtgärder för att förebygga och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår och om ändring och senare upphävande av rådets direktiv 96/82/EG, i den ursprungliga lydelsen. Förordning (2015:239)

5 kap. 1 §

  I fråga om den statliga räddningstjänsten utövas den centrala tillsynen över efterlevnaden av lagen (2003:778) om skydd mot olyckor och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen av
   1. Polismyndigheten när det gäller fjällräddningstjänsten och efterforskning av försvunna personer i fall som avses i 4 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor,
   2. Transportstyrelsen när det gäller flygräddningstjänsten och sjöräddningstjänsten,
   3. Kustbevakningen när det gäller miljöräddningstjänsten till sjöss.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap utövar tillsynen över frågor som rör samordningen mellan den statliga räddningstjänstens olika grenar. Förordning (2014:1223)

5 kap. 2 §

  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska utöva tillsynen över efterlevnaden av lagen (2003:778) om skydd mot olyckor och med stöd av lagen meddelade föreskrifter i frågor som rör planläggningen av räddningstjänsten vid utsläpp av radioaktiva ämnen enligt 4 kap. 6 § lagen om skydd mot olyckor samt planläggningen av saneringen enligt 4 kap. 8 § samma lag.
Förordning (2008:1220)

5 kap. 2 a §

   Träder i kraft 2021-01-01
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela föreskrifter om hur kommunen ska planera och utföra sin tillsyn enligt 5 kap. 1 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Förordning (2020:883)

7 kap. 1 §

  Ersättning enligt 7 kap. 2 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor lämnas för den del av kostnaden som överstiger hälften av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken för det år då kostnaden uppstod.
Förordning (2010:1724)

7 kap. 3 §

  Frågor om ersättning enligt 7 kap. 2 och 3 §§ lagen (2003:778) om skydd mot olyckor prövas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Förordning (2008:1220)

7 kap. 4 §

  Ersättning enligt 7 kap. 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor lämnas enligt följande. Ersättning för arbete och tidsspillan lämnas enligt de grunder som senast har avtalats i fråga om motsvarande ersättning för sådan personal inom kommunens räddningstjänstverksamhet som inte är anställd på heltid.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela föreskrifter om ersättning för resa och uppehälle.

Färd till eller från platsen för ett arbete som avses i 7 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor räknas som medverkan i räddningstjänsten eller övning med den kommunala organisationen för räddningstjänst, om färden har föranletts av arbetet och stått i nära samband med detta. Förordning (2008:1220)

8 kap. 1 §

  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får besluta om medverkan vid övningar enligt 10 kap. 2 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av 8 kap. 2 § samma lag. Förordning (2008:1220)

8 kap. 3 §

  En länsstyrelse har rätt att besluta om användning av personal inom en kommuns organisation för räddningstjänst för uppgifter som inte berör den kommunen enligt 8 kap. 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor för omfördelning mellan kommunerna i länet. Förordning (2006:640)

8 kap. 4 §

  Ersättningen till en kommun enligt 8 kap. 4 § andra stycket lagen (2003:778) om skydd mot olyckor bestäms av länsstyrelsen och betalas ut av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Förordning (2008:1220)