Lag (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter

3 av 11 paragrafer (27 %) har ändrats i lag (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:1225). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-25


1 §

  Denna lag gäller finansiell rådgivning som en näringsidkare tillhandahåller en konsument och som omfattar placering av konsumentens tillgångar i finansiella instrument eller i livförsäkringar med sparmoment. Lagen är dock inte tillämplig när den som utför rådgivningen enbart förordar en annan placering än som nu sagts. Lag (2004:571)

2 §

  I denna lag avses med

konsument: en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet,
näringsidkare: en fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten,
finansiella instrument: det som anges i 1 kap. 4 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Lag (2017:689)

3 a §

  Bestämmelserna i 4 och 5 §§ gäller inte finansiell rådgivning som tillhandahålls av
   1. fondbolag och förvaltningsbolag enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder,
   2. värdepappersinstitut och utländska värdepappersföretag enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, eller
   3. AIF-förvaltare enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Lag (2018:1225)