Förordning (2004:1034) med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden

3 av 33 paragrafer (9 %) har ändrats i förordning (2004:1034) med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden sedan utfärdandet (t.om. SFS 2007:683). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2004:1034) med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden upphävdes 2008-01-01 genom SFS 2007:1041


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-24


5 §

  Allmänna reklamationsnämnden prövar heller inte konsumenttvister
   1. där anmälan till nämnden har gjorts av någon annan än konsumenten eller, när det gäller grupptalan enligt 3 §, någon annan än Konsumentombudsmannen eller en sammanslutning av konsumenter eller löntagare,
   2. där värdet av vad som yrkas understiger ett visst lägre belopp som nämnden har föreskrivit,
   3. där anmälan till nämnden har kommit in mer än sex månader efter det att näringsidkaren helt eller delvis avvisat konsumentens krav,
   4. som är anhängiga i eller avgjorda av domstol,
   5. som kan prövas eller har prövats av någon annan statlig myndighet,
   6. som kan prövas eller har prövats av Försäkringsförbundets nämnd för rättsskyddsfrågor eller av Personförsäkringsnämnden,
   7. som omfattas av en rekommendation som getts i ett ärende om grupptalan.

Utan hinder av första stycket 1-3 kan nämnden besluta att pröva en tvist, om tvisten är av principiellt intresse eller om det finns andra särskilda skäl. Förordning (2007:683)

7 §

  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Allmänna reklamationsnämnden med undantag av 4, 5, 10-14, 17, 21-25 och 32-34 §§. Förordning (2006:1517)

33 §

  Nämndens beslut i tvister som anmälts till nämnden eller nämndens yttrande till domstol får inte överklagas.
Förordning (2006:1517)