Automatspelsförordning (2004:1062)

8 av 10 paragrafer (80 %) har ändrats i automatspelsförordning (2004:1062) sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:1481). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-12


1 a §

  Av 2 § första stycket 1 förordningen (2018:1476) med instruktion för Spelinspektionen framgår att Spelinspektionen är den myndighet som fullgör de uppgifter som spelmyndigheten har enligt lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel. Förordning (2018:1481)

2 §

  Ansökan om tillstånd enligt lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel ska vara skriftlig.

Spelinspektionen får från sökanden begära in de uppgifter som behövs för att pröva en sådan ansökan. Förordning (2018:1481)

3 a §

  När det gäller sådana handlingar som avses i 3 §, eller om Spelinspektionen annars begär att sökanden ska ge in certifikat, intyg eller annan liknande handling som visar att ett visst tillståndskrav är uppfyllt, ska myndigheten godta motsvarande handling från en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Myndigheten får dock begära en icke-auktoriserad översättning av handlingen till svenska.
Förordning (2018:1481)

3 b §

  I ett ärende om tillstånd ska ett beslut meddelas av Spelinspektionen senast två månader efter det att en fullständig ansökan kom in till myndigheten. Om det är nödvändigt på grund av utredningen i ärendet, får handläggningstiden förlängas en gång med högst två månader. Sökanden ska informeras om skälen för att handläggningstiden förlängs innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut.

I 8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden finns bestämmelser om att ett mottagningsbevis ska skickas till sökanden när en fullständig ansökan har kommit in och om innehållet i ett sådant bevis.

Ett beslut att förlänga handläggningstiden får inte överklagas. Förordning (2018:1481)

4 §

  Spelinspektionen ska ta ut avgifter i enlighet med 5 § för att pröva ansökningar enligt lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel. För prövning av ansökan tillämpas i övrigt 11-14 §§ och 30 a § andra och tredje styckena avgiftsförordningen (1992:191).
Förordning (2018:1481)

5 §

  Avgift enligt 4 § ska tas ut med följande belopp:

Ansökan om tillstånd att anordna        Avgift i kronor
automatspel som innebär att det på en plats anordnas spel på

1-10 spelautomater                   3 000
11-25 spelautomater                   10 000
26 eller fler spelautomater               35 000
Avgift ska inte tas ut för en ansökan som avser
   1. ändrad postadress, eller
   2. minskning av antalet tillståndsgivna spelautomater.
Förordning (2012:592)

6 §

  Spelinspektionen ska ta ut avgifter för den tillsyn som myndigheten utövar enligt 7 § lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel. Myndigheten får meddela föreskrifter om avgifternas storlek. Förordning (2018:1481)

7 §

  Spelinspektionen får meddela föreskrifter för verkställigheten av 4 § första meningen samt 5 och 6 §§.
Förordning (2018:1481)

Whoops, looks like something went wrong.