Förordning (2004:1101) om luftfartsskydd

9 av 15 paragrafer (60 %) har ändrats i förordning (2004:1101) om luftfartsskydd sedan utfärdandet (t.om. SFS 2014:1274). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-03


1 a §

  Transportstyrelsen ska tillsammans med Polismyndigheten ansvara för att förebygga brott mot den civila luftfartens säkerhet. Förordning (2014:1274)

2 §

  Transportstyrelsen skall förvalta det avgiftsutjämningssystem som följer av 11 § lagen (2004:1100) om luftfartsskydd. Förordning (2008:1149)

3 §

  En innehavare av en flygplats som är säkerhetsgodkänd i enlighet med förordning (EG) 2320/2002 skall till Transportstyrelsen lämna det underlag som följer av 14 § lagen (2004:1100) om luftfartsskydd och som behövs för beräkningen av avgiften och av de belopp som skall fördelas tillbaka till flygplatserna. Förordning (2008:1149)

4 §

  Transportstyrelsen får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för avgiftsutjämningssystemet. Förordning (2008:1149)

5 §

  Transportstyrelsen skall verka för att avgiftsutjämningssystemet drivs kostnadseffektivt.
Transportstyrelsen får, om det bedöms vara lämpligt, lämna rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder till berörda parter.

Transportstyrelsen skall efter samråd med den referensgrupp som anges i 12 § ta fram riktlinjer om vilka kostnader för luftfartsskydd som normalt kan bedömas vara skäliga.
Förordning (2008:1149)

7 §

  Transportstyrelsen fastställer avgiften för säkerhetskontroll. Förordning (2008:1149)

10 §

  Varje flygplats som omfattas av avgiftsutjämningssystemet skall, i enlighet med kostnadsunderlag som godkänts av Transportstyrelsen för säkerhetskontrollerna, ersättas regelbundet under året för de kontroller som utförts på de berörda flygplatserna. Slutlig reglering skall ske mot fastställda skäliga kostnader för de kontroller som har utförts på respektive flygplats. Transportstyrelsen skall före avräkning samråda med berörd flygplats och den referensgrupp som anges i 12 §. Förordning (2008:1149)

12 §

  Vid handläggningen av frågor enligt denna förordning skall Transportstyrelsen biträdas av en rådgivande referensgrupp, som utses av Transportstyrelsen. Referensgruppen skall bestå av företrädare för flygbolag, flygplatser och andra som har ett berättigat intresse av dessa frågor. Deltagarna i referensgruppen har inte rätt till ersättning från Transportstyrelsen för sin medverkan. Förordning (2008:1149)

14 §

  Ett uteblivet samråd med referensgruppen medför inte att ett beslut som Transportstyrelsen fattar med stöd av lagen (2004:1100) om luftfartsskydd eller denna förordning blir ogiltigt. Förordning (2008:1149)