Lag (2004:115) om självbetjäningstjänster via Internet inom socialförsäkringens administration

2 av 5 paragrafer (40 %) har ändrats i lag (2004:115) om självbetjäningstjänster via Internet inom socialförsäkringens administration sedan utfärdandet (t.om. SFS 2009:1010). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Lag (2004:115) om självbetjäningstjänster via Internet inom socialförsäkringens administration upphävdes 2011-01-01 genom SFS 2010:111


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-28


1 §

  I denna lag finns bestämmelser om självbetjäningstjänster via Internet i fråga om socialförsäkringsförmåner samt andra förmåner och ersättningar som enligt lag eller förordning handläggs av Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten (socialförsäkringens administration). Lagen är inte tilllämplig i fråga om överklagande av beslut i annat fall än då en begäran om omprövning ska anses som ett överklagande.

Med självbetjäningstjänster avses i denna lag möjligheter att via Internet få tillgång till personuppgifter och annan information samt utföra sådana rättshandlingar som anges i 2 § första stycket. Lag (2009:1010)

5 §

  Den som, vid användning av självbetjäningstjänster som avses i 1 §, uppsåtligen eller av grov oaktsamhet lämnar oriktig uppgift eller förtiger sanningen, döms, om uppgifterna lämnas på heder och samvete enligt bestämmelse i författning och åtgärden innebär fara i bevishänseende, till böter eller fängelse i högst sex månader. Om gärningen är belagd med straff i brottsbalken eller i bidragsbrottslagen (2007:612) skall inte dömas till ansvar enligt denna lag. Lag (2007:613)