Lag (2004:1167) om vägtransportledare

11 av 17 paragrafer (65 %) har ändrats i lag (2004:1167) om vägtransportledare sedan utfärdandet (t.om. SFS 2014:738). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-21


1 §

  Denna lag innehåller bestämmelser om förordnande som vägtransportledare och om rätt för en vägtransportledare att ge anvisningar för trafiken. Lag (2008:386)

2 §

  Denna lag tillämpas i fråga om vägtransporter som ska utföras med eskort enligt
   1. föreskrifter som har meddelats med stöd av 1 § första stycket 8 lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer, eller
   2. beslut i enskilda fall om att fordon eller fordonståg får föras trots sådana föreskrifter om fordons och fordonstågs längd, bredd eller vikt som har meddelats med stöd av 1 § första stycket 8 lagen med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer.
Lag (2008:386)

4 §

  En vägtransportledare har rätt att ge anvisningar för trafiken på väg i samband med vägtransporter som ska utföras med eskort. Lag (2008:386)

6 §

  Ett förordnande som vägtransportledare meddelas av Polismyndigheten.

Förordnandet ska gälla för viss tid, dock längst fem år.
Lag (2014:738)

7 §

  En vägtransportledare lyder under Polismyndigheten och är skyldig att lyda de anvisningar som en polisman meddelar.
Lag (2014:738)

8 §

  En vägtransportledare ska inför varje eskortuppdrag lämna information om transporten till Polismyndigheten.

Vägtransportledaren ska även i övrigt underrätta Polismyndigheten om förhållanden som rör hans eller hennes verksamhet och som bör komma till myndighetens kännedom.
Lag (2014:738)

11 §

  Polismyndigheten ska återkalla ett förordnande, om vägtransportledaren inte längre uppfyller kravet enligt 5 § första stycket 2. Detsamma gäller om det annars finns någon särskild anledning att återkalla förordnandet. Lag (2014:738)

12 §

  Polismyndigheten ska besluta att stänga av en vägtransportledare från vidare tjänstgöring om det på sannolika skäl kan antas att förordnandet kommer att återkallas. Ett sådant beslut gäller till dess återkallelsefrågan har prövats slutligt.

Även i annat fall får Polismyndigheten besluta att stänga av en vägtransportledare för ett visst eskortuppdrag, om han eller hon åsidosätter sina skyldigheter i fråga om uppdraget. Lag (2014:738)

13 §

  Vid omedelbar fara för trafiksäkerheten eller risk för att det uppstår någon annan avsevärd olägenhet, får ett beslut om att stänga av en vägtransportledare för ett visst eskortuppdrag meddelas av en polisman. Ett sådant beslut ska skyndsamt anmälas till Polismyndigheten. Om avstängningen inte redan har upphört, ska Polismyndigheten omedelbart pröva om den ska bestå. Lag (2014:738)

15 §

  Polismyndighetens beslut enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

En polismans beslut om avstängning enligt 13 § får inte överklagas. Lag (2014:738)

17 §

  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om
   1. utbildning och avgifter för utbildningen,
   2. avgifter för ärendehandläggning,
   3. vägtransportledarens klädsel och utrustning, samt
   4. utmärkning av fordon som används av vägtransportledare för eskort. Lag (2010:1569)

Whoops, looks like something went wrong.