Förordning (2004:1169) om vägtransportledare

10 av 15 paragrafer (67 %) har ändrats i förordning (2004:1169) om vägtransportledare sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:1005). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-06


2 §

  En ansökan om att bli förordnad som vägtransportledare ska göras skriftligen. Ansökan ska innehålla följande uppgifter:
   1. Sökandens namn, personnummer och hemortsadress.
   2. Intyg om genomgången utbildning för vägtransportledare.
   3. De övriga omständigheter sökanden önskar åberopa för att visa att han eller hon uppfyller de krav som anges i 5 § lagen (2004:1167) om vägtransportledare.

Ansökan ska ges in till Polismyndigheten.
Förordning (2014:1275)

3 §

  Den som avser att genomgå utbildning för vägtransportledare får begära förhandsbesked hos Polismyndigheten i fråga om det finns hinder enligt 5 § första stycket 2 lagen (2004:1167) om vägtransportledare mot att han eller hon förordnas som vägtransportledare.
Förordning (2014:1275)

4 §

  I 7 kap. 1 och 2 §§ vägmärkesförordningen (2007:90) finns bestämmelser om de tecken en vägtransportledare får använda för att ge anvisningar för trafiken.

För att ge anvisningar för trafiken får en vägtransportledare använda varningsmärke A40 och anordningarna X1-X3 i vägmärkesförordningen. Förordning (2007:96)

8 §

  Grundutbildning och fortbildning får bedrivas av Transportstyrelsen eller av den som har fått tillstånd av Transportstyrelsen att bedriva sådan utbildning.

Ett sådant tillstånd får ges endast till den som har tillräcklig kompetens och lämplig organisation för att kunna genomföra utbildningen på ett sakkunnigt och omdömesgillt sätt.
Förordning (2008:1291)

9 §

  Har upphävts genom förordning (2008:474)

10 §

  Transportstyrelsen får återkalla ett tillstånd att bedriva grundutbildning eller fortbildning om förutsättningarna för tillståndet inte längre föreligger eller om det annars finns särskilda skäl. Förordning (2008:1291)

11 §

  För sådan utbildning av vägtransportledare som genomförs av Transportstyrelsen får styelsen ta ut en avgift.
Transportstyrelsen bestämmer avgiftens storlek. Avgiften skall motsvara kostnaden för att genomföra utbildningen.
Förordning (2008:1146)

13 §

  Polismyndigheten får ta ut avgift för prövning av ansökan enligt 2 §. För ansökningsavgiftens storlek m.m.
gäller bestämmelserna i 9-14 §§ avgiftsförordningen (1992:191), varvid avgiftsklass 2 tillämpas.
Förordning (2014:1275)

14 §

  Transportstyrelsen får efter att ha hört Polismyndigheten meddela
   1. ytterligare föreskrifter om grundutbildning och fortbildning av vägtransportledare,
   2. ytterligare föreskrifter om vägtransportledares klädsel,
   3. föreskrifter om vägtransportledares utrustning,
   4. föreskrifter om utrustning och utmärkning av vägtransportledares fordon, och
   5. föreskrifter för verkställigheten av lagen (2004:1167) om vägtransportledare samt denna förordning.

Transportstyrelsen får också meddela föreskrifter om avgifter för prövning av tillstånd enligt 8 §. Förordning (2014:1275)

15 §

  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.
Förordning (2018:1005)

Whoops, looks like something went wrong.