Förordning (2004:1200) med instruktion för Statens energimyndighet

9 av 23 paragrafer (39 %) har ändrats i förordning (2004:1200) med instruktion för Statens energimyndighet sedan utfärdandet (t.om. SFS 2006:1153). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2004:1200) med instruktion för Statens energimyndighet upphävdes 2008-01-01 genom SFS 2007:1153


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-11-30


1 §

  Statens energimyndighet är central förvaltningsmyndighet för frågor om användning och tillförsel av energi.

Myndigheten skall verka för att på kort och lång sikt trygga tillgången på el och annan energi på med omvärlden konkurrenskraftiga villkor. Myndigheten skall vidare inom sitt verksamhetsområde verka för en effektiv och hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv energiförsörjning, båda med en låg negativ inverkan på hälsa, miljö och klimat.
Myndigheten skall bidra till omställningen till ett ekologiskt uthålligt energisystem.

Myndigheten har ett samlat ansvar, sektorsansvar, för miljöfrågor med anknytning till myndighetens verksamhetsområde.
Myndigheten skall inom ramen för detta ansvar vara samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till övriga berörda parter. Förordning (2006:1153)

2 §

  Statens energimyndighet skall
   1. verka för rationell tillförsel, omvandling, distribution och användning av energi,
   2. samordna arbetet med omställningen av energisystemet,
   3. främja forskning, utveckling, demonstration och introduktion av energiteknik samt planera och fördela statligt stöd till detta,
   4. utarbeta underlag för utvärdering och omprövning av de samlade energipolitiska programmen,
   5. bevaka energimarknadernas och energisystemets utveckling och särskilt energiomvandlingens och energianvändningens inverkan på och betydelse för miljö och klimat samt näringslivets konkurrenskraft och den ekonomiska tillväxten,
   6. inom sitt verksamhetsområde verka för att el-, gas- och fjärrvärmemarknadernas funktion och effektivitet förbättras samt vara expertmyndighet för elhandelsfrågor,
   7. följa och analysera utvecklingen på el-, gas- och fjärrvärmemarknaderna samt delta i utvecklingen av marknaderna för el och naturgas inom Norden och EG,
   8. följa den internationella utvecklingen inom verksamhetsområdet och främja svenskt deltagande i internationellt samarbete,
   9. inom sitt verksamhetsområde bedriva en aktiv informationsverksamhet,
   10. ansvara för officiell statistik i enlighet med vad som anges i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken,
   11. bevaka att Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2422/2001 av den 6 november 2001 om ett gemenskapsprogram för energieffektivitetsmärkning av kontorsutrustning följs,
   12. för Sveriges räkning, som nationell expertmyndighet för de projektbaserade mekanismerna gemensamt genomförande och ren utveckling, ansvara för att formellt godkänna klimatprojekt i enlighet med beslut 16/CP.7 och 17/CP.7 under Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändring,
   13. verka för en ökad användning av förnybara energikällor, särskilt vindkraft, vid produktion av el,
   14. inom sin verksamhet för en effektiv energianvändning, beakta behoven av funktionalitet, hanterbarhet och andra konsumentaspekter vid utformning av märkning och tekniska standarder samt vid provning av energianvändande utrustning, och
   15. ha ett särskilt sektorsansvar för miljömålsarbetet.
Förordning (2006:1153)

3 §

  Föreskrifter om Statens energimyndighets medverkan i totalförsvaret finns i förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap.

Myndigheten skall fullgöra Sveriges uppgiftsskyldighet enligt dels kapitel V i avtalet om ett internationellt energiprogram (IEP) som undertecknades i Paris den 18 november 1974 (SÖ 1975:50), dels rådets direktiv 68/414/EEG av den 20 december 1968 om en skyldighet för medlemsstaterna att inneha minimilager av råolja och/eller petroleumprodukter, ändrat genom rådets direktiv 98/93/EG.

Myndigheten skall planera, samordna, och i den utsträckning som regeringen föreskriver, genomföra ransoneringar och andra regleringar som gäller användning av energi. I frågor om planering och samordning skall myndigheten samråda med Krisberedskapsmyndigheten. Förordning (2006:972)

6 §

  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Statens energimyndighet med undantag av 5, 21, 32 och 34 §§.
Bestämmelsen i 13 § 4 verksförordningen skall inte tillämpas i fråga om föreskrifter som Energimarknadsinspektionen beslutar vid fullgörande av Statens energimyndighets uppgifter som nätmyndighet enligt ellagen (1997:857) eller som tillsynsmyndighet enligt naturgaslagen (2005:403). Vid handläggning av ärenden i Energiutvecklingsnämnden skall inte heller 24 § verksförordningen tillämpas.
Förordning (2006:1048)

9 §

  Energimarknadsinspektionen har till uppgift att
   1. besluta om föreskrifter och besluta i ärenden som rör myndighetens uppgifter enligt ellagen (1997:857), naturgaslagen (2005:403) med undantag för frågor om försörjningstrygghet enligt 8 a kap., och lagen (1978:160) om vissa rörledningar, och
   2. svara för myndighetens uppgifter enligt 2 § 6 och 7 samt, inom inspektionens ansvarsområde, svara för myndighetens uppgifter enligt 2 § 9. Förordning (2006:1048)

12 §

  Vid Statens energimyndighet skall det finnas ett råd (insynsråd) som skall ha insyn i den verksamhet som fullgörs av Energimarknadsinspektionen.

Insynsrådet har till uppgift att bevaka konsumenternas intressen på el- och gasmarknaderna. Rådet skall ges möjlighet att yttra sig i ärenden av större betydelse som rör tariffer och i ärenden om föreskrifter som Energimarknadsinspektionen utfärdar vid fullgörande av Statens energimyndighets uppgifter som nätmyndighet enligt ellagen (1997:857) och som tillsynsmyndighet enligt naturgaslagen (2005:403).

Rådet består av högst nio ledamöter. Förordning (2006:1048)

14 a §

  Vid Statens energimyndighet skall det finnas ett råd för internationella klimatprojekt. Rådet skall bereda Energimyndighetens ärenden om godkännande av deltagande i sådana projektverksamheter som regleras i förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter och lämna förslag till beslut, om
   1. projektverksamheten avser byggande av vattenkraftverk med en produktionskapacitet som överstiger 20 megawatt,
   2. Energimyndigheten är ensam investerare i projektverksamheten,
   3. projektverksamheten avser gemensamt genomförande i Sverige, eller
   4. sökanden har begärt det.

Energimyndigheten får även i andra fall ge rådet tillfälle att yttra sig i en fråga om godkännande av deltagande i en projektverksamhet. Förordning (2006:1110)

14 b §

  Rådet för internationella klimatprojekt består av en representant för vart och ett av Statens energimyndighet, Naturvårdsverket, Verket för näringslivsutveckling och Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete. Regeringen utser ledamöter och suppleanter för en bestämd tid.
Energimyndighetens representant är rådets ordförande.

Rådet är beslutfört när representanter för samtliga berörda myndigheter är närvarande. Förordning (2006:1110)

21 §

  Statens energimyndighet skall i fråga om sitt miljömålsarbete enligt 2 § 15 rapportera till det miljömålsråd som finns inom Naturvårdsverket och samråda med rådet om vilken rapportering som behövs. Förordning (2006:1153)