Förordning (2004:1258) med instruktion för Boverket

7 av 19 paragrafer (37 %) har ändrats i förordning (2004:1258) med instruktion för Boverket sedan utfärdandet (t.om. SFS 2007:49). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2004:1258) med instruktion för Boverket upphävdes 2008-01-01 genom SFS 2007:1065


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-19


3 §

  Boverket har ett samlat ansvar, sektorsansvar, för miljöfrågor med anknytning till verkets verksamhetsområde.
Verket skall inom ramen för detta ansvar vara samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till övriga berörda parter. Boverket har ett särskilt sektorsansvar för miljömålsarbetet.

Boverket ansvarar för samordning, utveckling, uppföljning, utvärdering, rapportering och information i fråga om miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Boverket har även det övergripande ansvaret för frågor som avser fysisk planering, byggnader och hushållning med mark och vatten inom samtliga miljökvalitetsmål.

Boverket skall i fråga om sitt miljömålsarbete enligt första och andra styckena rapportera till det miljömålsråd som finns inom Naturvårdsverket och samråda med rådet om vilken rapportering som behövs. Förordning (2006:1154)

5 §

  Boverket skall inom sitt verksamhetsområde
   1. meddela föreskrifter, ha uppsikt och tillsyn samt handlägga förvaltningsärenden i enlighet med lag eller förordning,
   2. informera om nya eller ändrade regler,
   3. följa tillämpningen av lagar och förordningar, utvärdera effekterna av tillämpningen och lämna förslag till regeringen om de åtgärder som behövs för att syftet med reglerna skall nås,
   4. bygga upp och sprida kunskap om sektorns miljöpåverkan och dess utveckling,
   5. verka för samordning av de statliga myndigheternas arbete med underlag för tillämpningen av 3 och 4 kap. och 6 kap. 19-21 §§ miljöbalken och plan- och bygglagen (1987:10) samt tillhandahålla underlag för tillämpningen av 5 kap.
miljöbalken,
   6. biträda regeringen med yttranden och utredningar m.m.,
   7. bidra med underlag och expertkunskap för det arbete som regeringen bedriver nationellt och internationellt,
   8. medverka i internationellt samarbete som syftar till att harmonisera regler för fysisk planering, hushållning med mark- och vattenområden samt egenskapskrav på byggnader och byggprodukter, och
   9. verka för en omställning till ett ekologiskt uthålligt energisystem och särskilt främja utbyggnaden av vindkraft i enlighet med det av riksdagen beslutade planeringsmålet.
Förordning (2006:1154)

7 a §

  Boverket skall tillämpa internrevisionsförordningen (2006:1228). Förordning (2006:1250)

13 §

  Har upphävts förordning (2007:49)

14 §

  Har upphävts förordning (2007:49)

15 §

  Har upphävts förordning (2007:49)

18 §

  Generaldirektören skall avgöra ärenden som inte skall avgöras av styrelsen, samlingslokaldelegationen eller personalansvarsnämnden.

Om sådana ärenden som avses i första stycket inte behöver prövas av generaldirektören, får de avgöras av någon annan tjänsteman. Hur detta skall ske anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

Andra stycket gäller inte föreskrifter. Förordning (2007:49)

Whoops, looks like something went wrong.