Lag (2004:126) om skattereduktion för förmögenhetsskatt

2 av 8 paragrafer (25 %) har ändrats i lag (2004:126) om skattereduktion för förmögenhetsskatt sedan utfärdandet (t.om. SFS 2006:1350). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Lag (2004:126) om skattereduktion för förmögenhetsskatt upphävdes 2008-01-01 genom SFS 2007:1410


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-11-29


1 §

  Den som är skattskyldig för förmögenhetsskatt och som tillgodoräknats skattereduktion enligt bestämmelserna i lagen (2001:906) om skattereduktion för fastighetsskatt skall under de förutsättningar och i den omfattning som anges i denna lag för samma år tillgodoräknas skattereduktion för förmögenhetsskatt. Detsamma gäller den som enligt 21 § lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt sambeskattas med någon som tillgodoräknats skattereduktion för fastighetsskatt.

Vad som sägs i första stycket skall även gälla skattskyldiga som på grund av lagen (2006:1340) om fastighetsskatt i vissa fall vid 2007-2009 års taxeringar inte längre har rätt till skattereduktion för fastighetsskatt. Lag (2006:1350)

3 a §

  Bestämmelserna om begränsning av fastighetsskatt på markvärde i 2 § lagen (2006:1340) om fastighetsskatt i vissa fall vid 2007-2009 års taxeringar skall inte beaktas vid beräkning av den i 3 § första stycket angivna kvoten mellan skattereduktionen för fastighetsskatt och fastighetsskatten för reduktionsfastigheten. Lag (2006:1350)