Förordning (2004:1299) med instruktion för Försäkringskassan

14 av 34 paragrafer (41 %) har ändrats i förordning (2004:1299) med instruktion för Försäkringskassan sedan utfärdandet (t.om. SFS 2006:1565). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2004:1299) med instruktion för Försäkringskassan upphävdes 2008-01-01 genom SFS 2007:1235


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-21


3 §

  Föreskrifter om Försäkringskassans medverkan i totalförsvaret finns i förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap. Förordning (2006:965)

6 a §

  Försäkringskassan skall tillämpa internrevisionsförordningen (2006:1228).
Förordning (2006:1235)

12 §

  Generaldirektören skall avgöra ärenden som inte skall avgöras av styrelsen, socialförsäkringsnämnd, det allmänna ombudet eller personalansvarsnämnden.

Generaldirektören får delegera sin beslutanderätt till andra tjänstemän i myndigheten, om inte styrelsen bestämt något annat.

Beslut som fattas genom automatiserad behandling skall anses fattade av generaldirektören. Förordning (2006:1565)

17 §

  Har upphävts genom förordning (2006:1235)

18 §

  I 18 kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring finns bestämmelser om att det i Försäkringskassan skall finnas socialförsäkringsnämnder. Förordning (2006:1565)

23 §

  Har upphävts genom förordning (2006:1565)

24 §

  Har upphävts genom förordning (2006:1565)

25 §

  Har upphävts genom förordning (2006:1565)

26 §

  Har upphävts genom förordning (2006:1565)

27 §

  I 18 kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring föreskrivs att ledamöterna i en socialförsäkringsnämnd skall utses av Försäkringskassan.

Socialförsäkringsnämndens ledamöter skall utses för en tid av fyra år från och med den 1 april året efter det år då ordinarie val till landstings- och kommunfullmäktige har hållits. Om det under en pågående mandatperiod inrättas en ny nämnd, skall de nytillträdande ledamöterna i nämnden utses för den tid som återstår av mandatperioden. Förordning (2006:1565)

27 a §

  Utan hinder av vad som anges i 27 § andra stycket får Försäkringskassan förlänga förordnanden för ledamöter i socialförsäkringsnämnderna, som annars skulle ha löpt ut den 31 mars 2007. Förordnandena får dock förlängas längst till och med den 31 december 2007. Förordning (2006:1565)

28 §

  En ledamot i socialförsäkringsnämnd får inte ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

Fem av ledamöterna i socialförsäkringsnämnden skall utses på förslag av de politiska partier som finns representerade i riksdagen. Fördelningen av ledamöterna bör ske utifrån den procentuella andel av rösterna som riksdagspartierna vid det ordinarie valet till riksdagen erhållit i respektive län. De övriga två ledamöterna skall utses på förslag av de organisationer på arbetsmarknaden som finns inom länsorganisationens verksamhetsområde.

Det bör eftersträvas att socialförsäkringsnämnden får en allsidig sammansättning med hänsyn till ålder, kön, etnisk bakgrund och yrke. Förordning (2006:1565)

28 a §

  Utan hinder av vad som anges i 28 § andra stycket andra meningen får Försäkringskassan besluta om annan fördelning av ledamöterna än den som anges i bestämmelsen. Detta gäller dock endast om den avvikande fördelningen föranleds av att förordnandet för en eller flera av ledamöterna har förlängts med stöd av 27 a §. Förordning (2006:1565)

29 §

  Om en ledamot i socialförsäkringsnämnd visar giltigt hinder, får Försäkringskassan entlediga ledamoten.

Om en ledamot inte uppfyller kravet i 28 § första stycket förfaller uppdraget.

När en ledamot blir entledigad eller uppdraget förfaller utses en ny ledamot för den tid som återstår. Förordning (2006:1565)

Whoops, looks like something went wrong.