Förordning (2004:16) om utlämnande av uppgifter som avser stöd och service till vissa funktionshindrade

2 av 3 paragrafer (67 %) har ändrats i förordning (2004:16) om utlämnande av uppgifter som avser stöd och service till vissa funktionshindrade sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:129). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-28


2 §

  En kommun skall lämna personuppgifter till Socialstyrelsen om vilka personer kommunen beslutat om och verkställt insatser för enligt respektive punkt i 9 § 2-10 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Sådana uppgifter får endast avse
   - personnummer,
   - personkretstillhörighet enligt 1 § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade,
   - enligt vilken punkt i 9 § 2-10 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade som en insats beslutats och verkställts,
   - nummer i Centrala företags- och arbetsställeregistret (CFAR- nummer) för utföraren av insatsen,
   - omfattning av insatsen räknad i tid, samt
   - vilken form av boende enligt punkterna 8 och 9 som insatsen avser och i vilken kommun boendet finns. Förordning (2006:96)

3 §

  Socialstyrelsen får, efter att ha gett Sveriges Kommuner och Regioner tillfälle att yttra sig, meddela närmare föreskrifter om uppgiftslämnandet enligt denna förordning.
Förordning (2020:129)