Lag (2004:228) om beskattning av viss privatinförsel av tobaksvaror

3 av 20 paragrafer (15 %) har ändrats i lag (2004:228) om beskattning av viss privatinförsel av tobaksvaror sedan utfärdandet (t.om. SFS 2009:1500). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Lag (2004:228) om beskattning av viss privatinförsel av tobaksvaror upphävdes 2015-01-01 genom SFS 2014:1470


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-01


1 §

  En enskild person som har förvärvat och som själv för sitt eller sin familjs personliga bruk till Sverige transporterar
   1. cigaretter från Bulgarien, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Slovakien, Slovenien eller Ungern,
   2. cigaretter eller röktobak från Estland, eller
   3. cigaretter, cigariller, cigarrer eller röktobak från Tjeckien ska, om inte annat följer av 2 §, betala skatt med

1 krona och 24 öre/styck för cigaretter,
1 krona och 12 öre/styck för cigariller och cigarrer och

1 560 kronor/kg för röktobak.

I denna lag förstås med

cigarill: cigarrer med en högsta vikt av 3 gram per styck.

Skatt enligt första stycket ska tas ut under de övergångsperioder som anges i 2 §. Lag (2007:1390)

2 §

  Skatt enligt 1 § ska inte tas ut till den del införseln uppgår till högst följande kvantiteter tobaksvaror, eller en proportionell blandning av dessa varor, från respektive medlemsstat i Europeiska unionen under de övergångsperioder som anges i följande uppställning.

Medlemsstat   Produkter        Övergångsperiodens slut
Tjeckien    200 cigaretter eller  31 december 2007
        100 cigariller eller  31 december 2006
        50 cigarrer eller    31 december 2006
        250 gram röktobak    31 december 2006
Slovenien    200 cigaretter     30 juni 2007
Polen      200 cigaretter     31 december 2008
Slovakien    200 cigaretter     31 december 2008
Ungern     200 cigaretter     31 december 2008
Bulgarien    200 cigaretter     31 december 2009
Estland     200 cigaretter eller  31 december 2009
        250 gram röktobak    31 december 2009
Lettland    200 cigaretter     31 december 2008
Litauen     200 cigaretter     31 december 2009
Rumänien    200 cigaretter     31 december 2009
En bestämmelse om förbud för den som inte fyllt 18 år att föra in tobaksvaror i landet finns i 13 § tobakslagen (1993:581). Lag (2009:1500)

20 §

  Vid handläggning av frågor om omhändertagande, förverkande samt särskild avgift i förvaltningsrätt eller kammarrätt skall muntlig förhandling hållas, om enskild part begär det. Muntlig förhandling behöver dock inte hållas om det är uppenbart obehövligt. Enskild part skall upplysas om rätten till muntlig förhandling. Lag (2009:841)