Smittskyddsförordning (2004:255)

16 av 21 paragrafer (76 %) har ändrats i smittskyddsförordning (2004:255) sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:1049). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-06


5 §

  Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om
   1. anmälan enligt 2 kap. 5 § smittskyddslagen (2004:168),
   2. uppgifter som avses i 2 kap. 6 § 5 smittskyddslagen,
   3. undantag från anmälningsskyldigheten enligt 2 kap. 5 § smittskyddslagen i fråga om viss sjukdom,
   4. undantag från anmälningsskyldigheten enligt 2 kap. 5 § smittskyddslagen i fråga om till vem anmälan ska göras,
   5. undantag från anmälningsskyldigheten enligt 2 kap. 5 § smittskyddslagen i fråga om kravet på att anmälan ska ske utan dröjsmål, och
   6. undantag för uppgift i anmälan enligt 2 kap. 6 § smittskyddslagen vid viss sjukdom. Förordning (2015:159)

6 §

  Folkhälsomyndigheten ska fortlöpande sammanställa och utvärdera anmälningar till myndigheten enligt 2 kap. 5 § smittskyddslagen (2004:168) och på begäran från Socialstyrelsen, Inspektionen för vård och omsorg eller andra myndigheter inom smittskyddet tillhandahålla sådan information. Folkhälsomyndigheten ska också med lämpliga mellanrum sända ut redogörelser med sådan information till berörda myndigheter, läkare och veterinärer.
Förordning (2013:900)

7 §

  Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om vilka smittsamma sjukdomar, utöver de allmänfarliga sjukdomarna, som anges i bilaga 1 till denna förordning som ska vara smittspårningspliktiga och som därmed ska bli föremål för smittspårning enligt föreskrifterna i 3 kap. 4 § första stycket smittskyddslagen (2004:168). Förordning (2015:159)

7 a §

  Nationella vaccinationsprogram ska omfatta de smittsamma sjukdomar som anges i bilaga 3. Förordning (2012:622)

7 b §

  Folkhälsomyndigheten ska följa utvecklingen inom vaccinområdet och årligen den 1 oktober till regeringen lämna en lägesrapport om de nationella vaccinationsprogrammen.
Lägesrapporten ska omfatta en uppföljning av nuvarande program samt utvecklingen av nya vacciner och vilken planering som myndigheten har i fråga om att bedöma vacciner enligt 7 c och 7 d §§. Förordning (2015:159)

7 c §

  Folkhälsomyndigheten ska fortlöpande följa och göra en bedömning av att de nationella vaccinationsprogrammen uppfyller kraven i 2 kap. 3 d och 3 e §§ smittskyddslagen (2004:168).

Om Folkhälsomyndigheten finner att de nationella vaccinationsprogrammen behöver ändras, ska myndigheten till regeringen senast den 1 oktober lämna förslag om de ändringar av programmen som Folkhälsomyndigheten anser vara nödvändiga. Förordning (2015:159)

7 d §

  Folkhälsomyndighetens förslag till ändringar av nationella vaccinationsprogram enligt 7 c § ska i tillämpliga delar innehålla en analys av
   1. sjukdomsbördan i samhället, i hälso- och sjukvården och för enskilda individer,
   2. vaccinationens förväntade påverkan på sjukdomsbördan och på sjukdomens epidemiologi,
   3. det antal doser som bedöms krävas för att uppnå önskad effekt,
   4. de målgrupper som ska erbjudas vaccination,
   5. vaccinets säkerhet,
   6. vaccinationens påverkan på verksamhet i regioner, kommuner och hos privata vårdgivare,
   7. vaccinets lämplighet att kombinera med övriga vacciner i de nationella vaccinationsprogrammen,
   8. allmänhetens möjlighet att acceptera vaccinet och dess påverkan på attityder till vaccinationer generellt,
   9. vilka andra tillgängliga, förebyggande åtgärder eller behandlingar som kan vidtas eller ges som alternativ till vaccination i ett nationellt vaccinationsprogram,
   10. vaccinationens samhällsekonomiska effekter och dess kostnader och intäkter i staten, kommunerna och regionerna,
   11. möjligheterna till uppföljning av vaccinationens effekter i de avseenden som anges i 1-10 samt statens beräknade kostnader för sådan uppföljning,
   12. behovet av informationsinsatser i förhållande till allmänheten och vårdgivare och kostnaden för dessa insatser, och
   13. medicinetiska och humanitära överväganden.

Samtliga faktorer ska redovisas utan inbördes rangordning.
Förordning (2019:1049)

7 e §

  Innan Folkhälsomyndigheten lämnar förslag till regeringen, ska Folkhälsomyndigheten höra Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, kommuner och regioner samt de andra myndigheter och organisationer som Folkhälsomyndigheten bestämmer.
Förordning (2019:1049)

7 f §

  Har upphävts genom förordning (2015:159)

7 g §

  Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om
   1. till vilka åldersgrupper vaccinationer enligt 2 kap. 3 c-3 e §§ smittskyddslagen (2004:168) ska erbjudas,
   2. antalet doser som ska ges av varje vaccin,
   3. med vilka intervall vaccinet ska ges, och
   4. de ytterligare villkor som ska gälla för nationella vaccinationsprogram enligt 2 kap. 3 c-3 e §§ smittskyddslagen. Förordning (2015:159)

9 §

  Om en smittskyddsläkare i ett ärende har underrättat socialnämnden, Polismyndigheten eller Kriminalvården enligt 6 kap. 11 § smittskyddslagen (2004:168), ska smittskyddsläkaren om han eller hon har lämnat över ärendet till en annan smittskyddsläkare meddela berörd myndighet till vilken smittskyddsläkare ärendet har lämnats.
Förordning (2014:1295)

9 a §

  När ett läkemedel som är kostnadsfritt enligt 7 kap. 1 § smittskyddslagen (2004:168) förskrivs ska receptet förses med en kod som identifierar den arbetsplats som förskrivaren tjänstgör vid (arbetsplatskod).
Förordning (2018:1242)

9 b §

  Ett öppenvårdsapotek som har lämnat ut ett läkemedel som är kostnadsfritt enligt 7 kap. 1 § smittskyddslagen (2004:168) har rätt att få ersättning av den region som avses i 7 kap. 4 § samma lag med ett belopp som motsvarar försäljningspriset.

Ersättning ska betalas i efterhand. Ersättningen ska betalas till E-hälsomyndigheten som förmedlar den till öppenvårdsapoteket. I övrigt ska ersättning betalas på det sätt regionerna, E-hälsomyndigheten och öppenvårdsapoteket kommer överens om. Förordning (2019:1049)

10 §

  Har upphävts genom förordning (2017:795)

11 §

  Folkhälsomyndigheten ska i enlighet med 8 kap. 7 § andra stycket smittskyddslagen (2004:168) för viss tid förordna särskilda sakkunniga att bistå rätten i mål om isolering enligt 5 kap. 1 § eller fortsatt isolering enligt 5 kap. 5 § smittskyddslagen. Förordning (2015:159)

12 §

  Folkhälsomyndigheten får meddela de ytterligare föreskrifter som krävs för ett ändamålsenligt smittskydd samt till skydd för enskilda. Förordning (2015:159)

Whoops, looks like something went wrong.