Förordning (2004:283) om sjöfartsskydd

9 av 10 paragrafer (90 %) har ändrats i förordning (2004:283) om sjöfartsskydd sedan utfärdandet (t.om. SFS 2017:606). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-16


1 §

  Denna förordning reglerar vissa förhållanden i anslutning till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 725/2004 av den 31 mars 2004 om förbättrat sjöfartsskydd på fartyg och i hamnanläggningar samt lagen (2004:487) om sjöfartsskydd.
Förordning (2004:514)

2 §

  Sambandspunkt enligt artikel 9.2 i förordning (EG) nr 725/2004 är Transportstyrelsen. Förordning (2008:1152)

3 §

  Behörig sjöfartskyddsmyndighet enligt artikel 2 i förordning (EG) nr 725/2004 är Transportstyrelsen, om inte annat är föreskrivet. Förordning (2008:1152)

4 §

  Utsedd myndighet och administration enligt bilagorna till förordning (EG) nr 725/2004 är Transportstyrelsen, om inte annat är föreskrivet. Förordning (2008:1152)

5 §

  Transportstyrelsen skall fullgöra de uppgifter som enligt förordning (EG) nr 725/2004 skall fullgöras av Sverige, utom såvitt avser artikel 9.2, 12 och 14. Förordning (2008:1152)

6 §

  Transportstyrelsen får efter överenskommelse med Polismyndigheten och Kustbevakningen besluta att Polismyndigheten eller Kustbevakningen ska fullgöra uppgifter som Transportstyrelsen har enligt vad som följer av 3-5 §§. Transportstyrelsen ska kungöra sådana beslut i Transportstyrelsens författningssamling.
Förordning (2014:1272)

7 §

  När Transportstyrelsen, Polismyndigheten eller Kustbevakningen utövar tillsyn enligt vad som följer av 3-6 §§ ska Transportstyrelsen, Polismyndigheten, Kustbevakningen och Tullverket på begäran av tillsynsmyndigheten biträda vid tillsynen och lämna de upplysningar som tillsynsmyndigheten behöver. Förordning (2014:1272)

9 §

  Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om
   1. vilka åtgärder en hamnanläggnings skyddsplan ska innehålla,
   2. sjöfartsskyddsdeklarationer,
   3. tillsyn, och
   4. avgifter till staten för sjöfartsskyddet.

Avgifter för tillsyn av fartyg får bestämmas upp till full kostnadstäckning. Förordning (2017:606)

10 §

  Ett beslut enligt 9 eller 9 a § lagen (2004:487) om sjöfartsskydd eller enligt bestämmelserna i bilaga 1 och 2 till förordning (EG) nr 725/2004 som avser åtgärder mot fartyg och som har meddelats av annan än behörig befattningshavare hos Transportstyrelsen ska genast underställas denne.
Förordning (2008:1152)