Förordning (2004:294) med instruktion för Migrationsverket

7 av 19 paragrafer (37 %) har ändrats i förordning (2004:294) med instruktion för Migrationsverket sedan utfärdandet (t.om. SFS 2007:681). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2004:294) med instruktion för Migrationsverket upphävdes 2008-01-01 genom SFS 2007:996


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-06


3 §

  Migrationsverket skall
   1. svara för organiserad uttagning och överföring av flyktingar och skyddsbehövande i övrigt,
   2. besluta om statlig ersättning enligt
      a) förordningen (1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl.,
      b) förordningen (1996:1357) om statlig ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande,
      c) förordningen (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.,
      d) förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.,
      e) förordningen (2007:640) om återetableringsstöd för vissa utlänningar, och
      f) förordningen (2007:662) om extra ersättning till kommuner 2007-2009 för att påskynda utlänningars etablering på arbetsmarknaden,
   3. föra register och statistik över utlänningar i landet i den utsträckning som behövs för verksamheten,
   4. ta fram och vidareutveckla prognosmodeller och analyser rörande verkets ansvarsområden,
   5. löpande följa och utvärdera verksamheten samt verka för att handläggningen av ärenden enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen är författningsenlig och effektiv samt att beslutsfattandet är förutsebart och enhetligt,
   6. vara kontaktmyndighet i frågor som rör databasen för identifiering av fingeravtryck, Eurodac,
   7. övergripande arbeta för att en beredskap och kapacitet finns i landet för att ta emot skyddsbehövande som beviljats uppehållstillstånd och vid behov medverka vid deras bosättning,
   8. vara kontaktmyndighet i frågor som rör massflyktssituationer enligt 21 kap. utlänningslagen (2005:716),
   9. vara kontaktmyndighet för informationsutbyte om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgare enligt 5 a kap. utlänningslagen,
   10. vara kontaktmyndighet för informationsutbyte om nationella åtgärder på asyl- och invandringsområdet enligt rådets beslut 2006/688/EG av den 5 oktober 2006 om upprättande av ett system för ömsesidigt informationsutbyte om medlemsstaternas åtgärder rörande asyl och invandring, och
   11. vara kontaktmyndighet för ersättningsanspråk i samband med ömsesidigt erkännande av beslut om avvisning och utvisning enligt rådets beslut 2004/191/EG av den 23 februari 2004 om fastställande av kriterier och närmare föreskrifter för ersättning för finansiella obalanser som uppstår till följd av tillämpningen av direktiv 2001/40/EG om ömsesidigt erkännande av beslut om avvisning eller utvisning av medborgare i tredje land. Förordning (2007:681)

4 §

  Migrationsverket skall samråda med berörda myndigheter och organisationer i den utsträckning det behövs.

Om det i ett ärende hos Migrationsverket framkommer misstankar om folkmord, brott mot mänskligheten eller krigsförbrytelser, skall verket anmäla misstankarna till Rikspolisstyrelsen.
Verket skall också bistå Säkerhetspolisen i dess verksamhet för att förebygga och avslöja brott mot rikets säkerhet och i frågor som rör terrorism. Förordning (2005:236)

5 §

  Migrationsverket skall
   1. ge regeringen stöd vid Sveriges deltagande i EU-arbetet och i annat internationellt samarbete samt ställa den personal till förfogande för Sveriges deltagande som regeringen begär,
   2. fortlöpande informera regeringen om det internationella samarbete som verket deltar i,
   3. vara ansvarig myndighet gentemot Europeiska gemenskapernas kommission i frågor som rör den europeiska flyktingfond som inrättats enligt rådets beslut 2004/904/EG av den 2 december 2004 om inrättande av Europeiska flyktingfonden för perioden 2005-2010,
   4. bistå regeringen inom ramen för utvecklingssamarbetet på migrationsområdet och politiken för global utveckling.

Migrationsverket får vidare bedriva tjänsteexport på de villkor som föreskrivs i tjänsteexportförordningen (1992:192) och medverka i organiserat förvaltningsbistånd på migrationsområdet. Förordning (2005:202)

6 a §

  Migrationsverket skall tillämpa internrevisionsförordningen (2006:1228).
Förordning (2006:1231)

10 a §

  Vid Migrationsverket skall det finnas ett etiskt råd.

Rådet skall på myndighetens begäran avge yttranden i frågor som rör utformningen av myndighetens verksamhet och som kan kräva etiska överväganden.

Rådet skall bestå av högst sju ledamöter. Regeringen utser ordförande och övriga ledamöter i rådet för en bestämd tid.
Förordning (2005:1238)

15 §

  Föreskrifter om Migrationsverkets medverkan i totalförsvaret finns i förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap. Förordning (2006:962)

16 §

  Bestämmelser om avgifter i Migrationsverkets verksamhet finns i avgiftsförordningen (1992:191), utlänningsförordningen (2006:97) och i medborgarskapsförordningen (2001:218).
Förordning (2006:123)

Whoops, looks like something went wrong.