Förordning (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse

113 av 165 paragrafer (68 %) har ändrats i förordning (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:678). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-11-23


1 kap. 1 §

  I denna förordning avses med
   1. bank: ett sådant bankföretag som anges i 1 kap. 5 § 2 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
   2. kreditmarknadsföretag: ett sådant kreditmarknadsbolag eller en sådan kreditmarknadsförening som anges i 1 kap. 5 § 12 respektive 13 lagen om bank- och finansieringsrörelse,
   3. kreditinstitut: bank och kreditmarknadsföretag,
   4. utländskt bankföretag: ett sådant utländskt företag som anges i 1 kap. 5 § 19 lagen om bank- och finansieringsrörelse,
   5. utländskt kreditföretag: ett sådant utländskt företag som anges i 1 kap. 5 § 20 lagen om bank- och finansieringsrörelse, och
   6. utländskt kreditinstitut: utländskt bankföretag och utländskt kreditföretag. Förordning (2018:334)

1 kap. 2 §

   Träder i kraft 2021-01-01
För registrering av bankaktiebolag och kreditmarknadsbolag gäller också aktiebolagsförordningen (2005:559) med undantag för
   1. 1 kap. 32 §, 32 a § första stycket, 33 och 37 §§, 2 kap. och 3 kap. 1-6 och 7 a §§ i fråga om bankaktiebolag, och
   2. 1 kap. 32 §, 32 a § första stycket, 33 och 37 §§ i fråga om kreditmarknadsbolag.

Vid tillämpning av 1 kap. 32 a § andra stycket aktiebolagsförordningen ska det som sägs om Bolagsverket i stället avse Finansinspektionen. Förordning (2020:678)

1 kap. 2 a §

   Träder i kraft 2021-01-01
För registrering av medlemsbanker och kreditmarknadsföreningar gäller också förordningen (2018:759) om ekonomiska föreningar med undantag för
   1. 2 kap. 13 §, 15 § första stycket och 16 §, 3 kap. och 4 kap. i fråga om medlemsbanker, och
   2. 2 kap. 13 §, 15 § första stycket och 16 § i fråga om kreditmarknadsföreningar.

Vid tillämpning av 2 kap. 15 § andra stycket förordningen om ekonomiska föreningar ska det som sägs om Bolagsverket i stället avse Finansinspektionen. Förordning (2020:678)

1 kap. 3 §

   Träder i kraft 2021-01-01
För utländska kreditinstitut som driver bank- eller finansieringsrörelse från filial enligt 4 kap. 4 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse gäller i tillämpliga delar det som föreskrivs i
   - 4-6 §§, 3 kap. 5, 6, 8-10 och 24 §§, 4 kap. 23 och 26 §§ och 5 kap. 2 § denna förordning,
   - 1 kap. 3, 4 och 52 §§ aktiebolagsförordningen (2005:559), och
   - 2 kap. 5-7 och 30 §§ förordningen (2018:759) om ekonomiska föreningar.

Detsamma gäller utländska kreditinstitut som driver bank- eller finansieringsrörelse från filial enligt 4 kap. 1 § lagen om bank- och finansieringsrörelse med undantag för 4 § och 5 kap. 2 § 1 denna förordning. Förordning (2020:678)

1 kap. 4 §

   Träder i kraft 2021-01-01
Ansökningar enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse och sparbankslagen (1987:619) som ska prövas av Finansinspektionen ska ges in till inspektionen.
Förordning (2020:678)

1 kap. 5 §

  Kopior som ges in enligt denna förordning ska vara bestyrkta.

En handling som enligt denna förordning ska ges in i kopia får även ges in i original. Förordning (2007:1468)

1 kap. 5 a §

  Om ett intyg enligt denna förordning upprättas i elektronisk form, ska det undertecknas med en sådan avancerad elektronisk underskrift som avses i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG, i den ursprungliga lydelsen. Förordning (2016:585)

1 kap. 7 §

  I förordningen (2014:993) om särskild tillsyn och kapitalbuffertar finns bestämmelser om Finansinspektionens tillsyn över kreditinstitut. Förordning (2014:995)

1 kap. 8 §

  Om ett kreditinstitut avser att besluta om likvidation, skall institutet i så god tid som möjligt före beslutet samråda med Finansinspektionen om detta. Förordning (2007:339)

1 kap. 9 §

  Finansinspektionen ska underrätta Europeiska kommissionen, Europeiska bankmyndigheten och Europeiska bankkommittén i den utsträckning som följer av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG (kapitaltäckningsdirektivet).
Förordning (2014:995)

1 kap. 9 a §

  Finansinspektionen ska i enlighet med artikel 91.11 i kapitaltäckningsdirektivet samla in uppgifter som ett kreditinstitut ska offentliggöra om mångfaldspolicyn och lämna dessa till Europeiska bankmyndigheten.
Förordning (2014:995)

1 kap. 9 b §

  Finansinspektionen ska underrätta Europeiska bankmyndigheten i den utsträckning som följer av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU av den 15 maj 2014 om inrättande av en ram för återhämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av rådets direktiv 82/891/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU och 2013/36/EU samt Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1093/2010 och (EU) nr 648/2012, i den ursprungliga lydelsen (krishanteringsdirektivet).
Förordning (2015:1036)

1 kap. 10 §

  Finansinspektionen ska på sin webbplats tillhandahålla den information som ska offentliggöras enligt artikel 112 i krishanteringsdirektivet. Förordning (2015:1036)

1 kap. 11 §

  I fråga om godkännande av avtal om koncerninternt finansiellt stöd ska Finansinspektionen, inom fyra månader från den dag då inspektionen eller en annan samordnande tillsynsmyndighet tog emot ansökan, försöka komma överens med övriga behöriga myndigheter om huruvida villkoren i det föreslagna avtalet är förenliga med villkoren för finansiellt stöd enligt artikel 23 i krishanteringsdirektivet.

Om en överenskommelse enligt första stycket inte har träffats inom fyra månader, ska Finansinspektionen i egenskap av samordnande myndighet besluta om ansökan ska godkännas.

Om någon av de behöriga myndigheterna, inom den tidsfrist som anges i första stycket, har hänskjutit ärendet till Europeiska bankmyndigheten i enlighet med artikel 19 i förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning 806/2014/EU, ska inspektionen skjuta upp sitt beslut enligt andra stycket i en månad och invänta det beslut som Europeiska bankmyndigheten kan komma att fatta enligt artikel 19.3 i samma förordning. Finansinspektionen ska följa ett beslut i saken från Europeiska bankmyndigheten. Om Europeiska bankmyndigheten inte har fattat ett beslut inom en månad, får inspektionen fatta beslut enligt andra stycket.
Förordning (2015:1036)

1 a kap. 1 §

  Finansinspektionen skall till en underrättelse enligt 10 kap. 40 § femte stycket eller 12 kap. 24 § femte stycket lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse om lagakraftvunnet beslut om tillstånd till flyttning av säte foga en kopia av beslutet. Förordning (2006:917)

1 a kap. 2 §

   Träder i kraft 2021-01-01
I fråga om dualistiskt organiserade europabolag och europakooperativ som driver bank- eller finansieringsrörelse ska det som sägs om styrelseledamöter i 2 kap. 1 § första och andra styckena också tillämpas på ledamöter i tillsynsorganet.
Förordning (2020:678)

1 a kap. 3 §

   Träder i kraft 2021-01-01
När förordningen (2006:922) om europakooperativ tillämpas på europakooperativ som driver bankrörelse ska
   - hänvisningar till aktiebolagsregistret i stället avse bankregistret, och
   - hänvisningen i 18 § den förordningen till 3 kap. 1 och 2 §§ aktiebolagsförordningen (2005:559) i stället avse 4 kap. 29 och 30 §§ denna förordning. Förordning (2020:678)

1 b kap. 1 §

  Detta kapitel gäller för europeiska kooperativa föreningar enligt rådets förordning (EG) nr 1435/2003 av den 22 juli 2003 om stadga för europeiska kooperativa föreningar (SCE- föreningar) (SCE-förordningen) som driver bankrörelse. Det innehåller regler som kompletterar 1 a kap. lagen (1995:1570) om medlemsbanker. Förordning (2006:917)

1 b kap. 2 §

  I fråga om registrering i europakooperativsregistret gäller i tillämpliga delar, med de avvikelser som framgår av detta kapitel, bestämmelserna i aktiebolagsförordningen (2005:559) och denna förordning om registrering i bankregistret.

I andra frågor tillämpas bestämmelserna i denna förordning om medlemsbanker på europakooperativ, om inte annat framgår av SCE-förordningen, 1 a kap. lagen (1995:1570) om medlemsbanker eller denna förordning. Förordning (2006:917)

1 b kap. 3 §

  I fråga om dualistiskt organiserade europakooperativ skall vad som sägs om styrelseledamöter i 2 kap. 1 § första och andra styckena denna förordning också tillämpas på ledamöter i tillsynsorganet. Förordning (2006:917)

1 b kap. 4 §

  En anmälan för registrering skall undertecknas av den verkställande direktören, i förekommande fall, eller
   1. när det gäller europakooperativ som har ett sådant förvaltningssystem som avses i artiklarna 37-41 i SCE- förordningen (dualistiskt organiserade europakooperativ), en ledamot i ledningsorganet, eller
   2. när det gäller europakooperativ som har ett sådant förvaltningssystem som avses i artiklarna 42-44 i SCE- förordningen (monistiskt organiserade europakooperativ), en ledamot i förvaltningsorganet. Förordning (2006:917)

1 b kap. 5 §

  En anmälan för registrering enligt artikel 11 i SCE- förordningen skall innehålla de uppgifter som anges i 1 kap. 3 § aktiebolagsförordningen (2005:559) och 3 kap. 3 § denna förordning. Vid tillämpningen av 1 kap. 3 § första stycket aktiebolagsförordningen skall vad som sägs i 2 om stiftare avse de som bildar europakooperativet. I stället för vad som sägs i första stycket 5 gäller att det skall lämnas uppgift om storleken på det kapital som avses i artikel 3 i SCE- förordningen.

Bestämmelserna i 1 kap. 4 § aktiebolagsförordningen skall gälla i tillämpliga delar. Vid tillämpningen av den paragrafens första stycke 1 skall vad som sägs där om stiftelseurkund avse europakooperativets stadgar. I stället för vad som sägs i första stycket 4 och 5 gäller att europakooperativet skall ge in en försäkran på heder och samvete att det tecknade kapitalet uppgår till minst det i stadgarna fastställda lägsta beloppet för tecknat kapital.

Vad som sägs i 1 kap. 3 § första stycket 3 och tredje stycket, 1 kap. 4 § första stycket 2 och 3 och andra stycket samt 4 kap. 4 § aktiebolagsförordningen om styrelseordförande, styrelseledamot och styrelsesuppleant skall
   1. i dualistiskt organiserade europakooperativ gälla för ordförande, ledamot och suppleant i tillsynsorganet och ledningsorganet, och
   2. i monistiskt organiserade europakooperativ gälla för ordförande, ledamot och suppleant i förvaltningsorganet.
Förordning (2006:917)

1 b kap. 6 §

  Vid en anmälan enligt artikel 11 i SCE-förordningen skall det, utöver vad som följer av 4 §, ges in
   1. en kopia av ett avtal om arbetstagarinflytande enligt 31-34 §§ lagen (2006:477) om arbetstagarinflytande i europakooperativ,
   2. en kopia av ett beslut enligt 24 § första stycket lagen om arbetstagarinflytande i europakooperativ,
   3. handlingar som visar att förhandlingsperioden enligt 22 § lagen om arbetstagarinflytande i europakooperativ har löpt ut och att ett sådant avtal som avses i 1 inte har ingåtts, eller
   4. handlingar som visar att lagen om arbetstagarinflytande i europakooperativ inte är tillämplig på europakooperativet.
Förordning (2006:917)

1 b kap. 7 §

  Om ett europakooperativ har bildats genom fusion enligt artikel 2.1 fjärde strecksatsen i SCE-förordningen, skall det vid en anmälan enligt artikel 11 i SCE-förordningen ges in en kopia av ett sådant förslag som avses i artikel 22 i SCE- förordningen.

Dessutom skall följande handlingar ges in för var och en av de fusionerande föreningarna:
   1. en kopia av protokollet från den föreningsstämma där det förslag som avses i första stycket godkändes, och
   2. en kopia av ett sådant intyg som avses i artikel 29.2 i SCE- förordningen.

En handling som avses i andra stycket 2 behöver inte ges in, om intyget har utfärdats av Bolagsverket.

I övrigt tillämpas bestämmelserna i 1 kap. 32, 33 och 35 §§ aktiebolagsförordningen (2005:559). Vad som där sägs om styrelseordförande, styrelseledamot och styrelsesuppleant skall
   1. i dualistiskt organiserade europakooperativ gälla för ordförande, ledamot och suppleant i tillsynsorganet och ledningsorganet, och
   2. i monistiskt organiserade europakooperativ gälla för ordförande, ledamot och suppleant i förvaltningsorganet.
Förordning (2006:917)

1 b kap. 8 §

  Om ett europakooperativ har bildats genom ombildning av en ekonomisk förening till ett europakooperativ enligt artikel 2.1 femte strecksatsen i SCE-förordningen, skall det vid en anmälan enligt artikel 11 i SCE-förordningen ges in följande handlingar:
   1. en kopia av ett sådant förslag som avses i artikel 35.3 i SCE-förordningen,
   2. en kopia av ett sådant intyg från en revisor som avses i artikel 35.5 i SCE-förordningen, och
   3. en kopia av protokollet från den föreningsstämma där det förslag som avses i 1 godkändes. Förordning (2006:917)

1 b kap. 9 §

  Vid en anmälan för registrering av ett beslut enligt 1 a kap. 18 § första stycket lagen (1995:1570) om medlemsbanker skall tillsynsorganet ge in en kopia av protokollet från det sammanträde där beslutet fattades. Förordning (2006:917)

1 b kap. 10 §

  Vid en anmälan för registrering av ändring av ett europakooperativs stadgar tillämpas 1 kap. 6 § första stycket aktiebolagsförordningen (2005:559). Vad som där sägs om bolagsstämman skall avse europakooperativets stämma. Vad som sägs om bolagsordningen skall avse stadgarna.
Förordning (2006:917)

1 b kap. 11 §

  Om talan har väckts om att ändra eller upphäva ett sådant stämmobeslut som skall anmälas för registrering, tillämpas 1 kap. 8 § aktiebolagsförordningen (2005:559). Vad som där sägs om bolagsstämman skall avse europakooperativets stämma.
Förordning (2006:917)

1 b kap. 12 §

  I fråga om anmälan av beslut om likvidation m.m. tillämpas 3 kap. 15-19 §§ denna förordning. Förordning (2006:917)

1 b kap. 13 §

  Följande beslut skall registreras i europakooperativsregistret när de har vunnit laga kraft:
   1. Bolagsverkets beslut enligt 1 a kap. 33 § första stycket lagen (1995:1570) om medlemsbanker om att ett europakooperativ inte uppfyller skyldigheten i artikel 6 i SCE-förordningen att ha sitt säte och sitt huvudkontor i samma stat, och
   2. Bolagsverkets beslut enligt 1 a kap. 33 § andra stycket lagen om medlemsbanker om att ett europakooperativ skall gå i likvidation. Förordning (2006:917)

1 b kap. 14 §

  Finansinspektionen skall till en underrättelse enligt 1 a kap. 14 § femte stycket lagen (1995:1570) om medlemsbanker om lagakraftvunnet beslut om tillstånd till flyttning foga en kopia av beslutet. Förordning (2006:917)

1 b kap. 15 §

  Bolagsverket ska genast underrätta Skatteverket och Finansinspektionen när ett förslag om flyttning av ett europakooperativs säte har offentliggjorts enligt artikel 7.2 i SCE-förordningen. Förordning (2009:717)

1 b kap. 16 §

  Finansinspektionen ska underrätta Bolagsverket när inspektionen fattar beslut om att motsätta sig att ett europakooperativ flyttar sitt säte från Sverige.

Skatteverket ska underrätta Bolagsverket när det fattar beslut om hinder mot att ett europakooperativ flyttar sitt säte från Sverige. Om ansökan om tillstånd till flyttning av säte prövas av Finansinspektionen, ska Skatteverket i stället underrätta inspektionen. Förordning (2009:717)

1 b kap. 17 §

  Om Bolagsverket får kännedom om att ett europakooperativ som har sitt säte i en annan stat samtidigt har sitt huvudkontor i Sverige, skall verket underrätta den behöriga myndigheten i den stat där europakooperativet har sitt säte om detta. Förordning (2006:917)

1 b kap. 18 §

  I ärenden som rör registrering skall, utöver vad som följer av 4 kap. 29 och 30 §§ denna förordning, avgifter betalas med följande belopp:
      a) vid en anmälan för registrering av ett europakooperativ enligt artikel 11 i SCE-förordningen, 2 500 kronor,
      b) vid en anmälan för registrering av beslut eller uppgifter enligt 1 a kap. 11 § lagen (1995:1570) om medlemsbanker, 1 000 kronor, och
      c) vid en anmälan för registrering av beslut enligt 1 a kap. 18 § första stycket lagen om medlemsbanker, 800 kronor, och
      d) vid en anmälan enligt 9 kap. 7 § lagen om medlemsbanker att europakooperativets föreningsstämma har beslutat om likvidation, 1 000 kronor. Förordning (2006:917)

2 kap. 1 §

   Träder i kraft 2021-01-01
En ansökan om tillstånd att driva bank- eller finansieringsrörelse och godkännande av bolagsordning, stadgar eller reglemente enligt 3 kap. 2 och 3 §§ lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse ska innehålla uppgifter om fullständigt namn, postadress och personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum för samtliga
   1. stiftare eller styrelseledamöter i ett bankaktiebolag, en sparbank eller ett kreditmarknadsbolag, och
   2. styrelseledamöter i en medlemsbank eller kreditmarknadsförening.

För en stiftare eller styrelseledamot med hemvist som avviker från postadressen ska även hemvisten anges. En ansökan i samband med fusion genom kombination ska innehålla motsvarande uppgifter om samtliga styrelseledamöter i de överlåtande kreditinstituten.

Ansökningshandlingen ska undertecknas av alla stiftare eller styrelseledamöter och innehålla en försäkran att de inte är i konkurs eller har näringsförbud och att de inte heller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.
Förordning (2020:678)

2 kap. 3 §

   Träder i kraft 2021-01-01
Finansinspektionen ska underrätta Bolagsverket
   - när ett aktiebolag som är registrerat i aktiebolagsregistret eller en ekonomisk förening som är registrerad i föreningsregistret har fått tillstånd att driva bankrörelse, och
   - när ett bankaktiebolags eller en medlemsbanks tillstånd att driva bankrörelse har återkallats och aktiebolaget eller den ekonomiska föreningen i stället fått tillstånd att driva en annan tillståndspliktig finansiell rörelse.

Uppgifterna i bankregistret ska tas in i aktiebolags- eller föreningsregistret.

Tillsammans med en underrättelse enligt första stycket ska Finansinspektionen ge in bolagsordning, stadgar och stämmo- och styrelseprotokoll. Förordning (2020:678)

2 kap. 4 §

   Träder i kraft 2021-01-01
Ett bankaktiebolag, en medlemsbank eller ett kreditmarknadsföretag ska underrätta Finansinspektionen när företaget avser att börja driva bank- eller finansieringsrörelse.

Innan företaget börjar att driva bank- eller finansieringsrörelse ska det till Finansinspektionen ge in ett intyg om att företaget har ett så stort startkapital som anges i 3 kap. 5 eller 7 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. Intyget ska ha utfärdats av en godkänd eller auktoriserad revisor. Förordning (2020:678)

2 kap. 5 a §

   Träder i kraft 2021-01-01
Tillsammans med en ansökan om tillstånd att verkställa fusionsplan enligt 10 kap. 20 § eller 12 kap. 14 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse ska det ges in en försäkran på heder och samvete från företagens styrelser eller verkställande direktörer om att
   - fusionen inte har förbjudits enligt konkurrenslagen (2008:579) eller enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om kontroll av företagskoncentrationer, och
   - prövning av fusionen inte pågår enligt konkurrenslagen eller den nämnda förordningen. Förordning (2020:678)

2 kap. 5 b §

  Om en fusionsplan har godkänts av fullmäktige i en ekonomisk förening, ska en ansökan enligt 12 kap. 14 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse innehålla en försäkran att en underrättelse som avses i 6 kap. 46 § andra stycket lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar har lämnats. Förordning (2018:766)

2 kap. 6 §

   Träder i kraft 2021-01-01
När Bolagsverket har registrerat ett beslut om tillstånd att verkställa en fusionsplan i bankregistret ska beslutet registreras också i aktiebolags- eller föreningsregistret, om det överlåtande bolaget eller dotterbolaget inte är ett bankaktiebolag eller en medlemsbank. Förordning (2020:678)

2 kap. 7 §

  Finansinspektionen får lämna tillstånd till ett bankaktiebolag som övertagit en sparbanks rörelse vid ombildning enligt 8 kap. sparbankslagen (1987:619) att använda ordet sparbank i sitt företagsnamn.

En ansökan om sådant tillstånd ska innehålla en redovisning av röstetalets fördelning i bankaktiebolaget och, om bankaktiebolaget ingår som dotterbolag i en koncern, moderbolaget. Förordning (2018:1828)

2 kap. 8 §

  Bestämmelserna i 9-12 §§ ska tillämpas vid Finansinspektionens handläggning av ansökningar om tillstånd till förvärv av aktier eller andelar enligt 14 kap. 1 § första och andra styckena lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. Förordning (2009:592)

2 kap. 9 §

  Finansinspektionen ska i den skriftliga bekräftelsen som avses i 14 kap. 1 § tredje stycket lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse ange vilken dag bedömningsperioden löper ut. Förordning (2009:592)

2 kap. 10 §

  Om Finansinspektionen behöver ytterligare uppgifter för att bedöma en ansökan om tillstånd till förvärv som avses i 14 kap. 1 § första och andra styckena lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, får inspektionen förelägga förvärvaren att komplettera ansökan. Föreläggandet ska vara skriftligt och det ska klart framgå vilka ytterligare uppgifter som krävs.

Ett föreläggande om komplettering får inte göras senare än den femtionde arbetsdagen i bedömningsperioden.
Förordning (2009:592)

2 kap. 11 §

  Om Finansinspektionen begär kompletterande uppgifter, ska bedömningsperioden förlängas med en tid som motsvarar antalet arbetsdagar mellan den dag då föreläggandet skickades och den dag då de kompletterande uppgifterna kom in till inspektionen. Förlängningen får inte överstiga tjugo arbetsdagar om inte något annat följer av andra stycket.
Bedömningsperioden får förlängas vid högst ett tillfälle.

Finansinspektionen får förlänga bedömningsperioden med högst trettio arbetsdagar om
   1. förvärvaren inte har sin hemvist inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), eller
   2. förvärvaren inte är
      a) ett kreditinstitut, ett institut för elektroniska pengar, ett försäkringsbolag, ett värdepappersinstitut, en börs, ett fondbolag, ett fondföretag eller en AIF-förvaltare och står under tillsyn av Finansinspektionen, eller
      b) ett utländskt företag inom EES som i sitt hemland får bedriva motsvarande verksamhet som ett företag som avses i a och som står under tillsyn av en myndighet eller ett annat behörigt organ.

Finansinspektionen ska inom två arbetsdagar från det att de kompletterande uppgifterna kommit in till inspektionen skicka en bekräftelse till förvärvaren om att uppgifterna har tagits emot. I bekräftelsen ska det även anges vilken dag bedömningsperioden löper ut. Förordning (2013:596)

2 kap. 12 §

  Finansinspektionens beslut i en fråga om tillstånd till förvärv ska vara skriftligt. Beslutet ska meddelas inom två arbetsdagar från det att det fattades.

Om en myndighet eller ett annat behörigt organ i ett annat land inom EES som utövar tillsyn över förvärvaren har lämnat synpunkter till Finansinspektionen, ska dessa synpunkter framgå av beslutet. Förordning (2009:592)

3 kap. 1 §

   Träder i kraft 2021-01-01
En anmälan för registrering enligt sparbankslagen (1987:619) ska göras hos Bolagsverket. En sådan anmälan får överföras elektroniskt till Bolagsverket. Förordning (2020:678)

3 kap. 2 §

   Träder i kraft 2021-01-01
En anmälan för registrering enligt sparbankslagen (1987:619) ska undertecknas av en styrelseledamot eller den verkställande direktören. En anmälan som görs av en sparbank i likvidation ska undertecknas av likvidatorn eller, om flera likvidatorer utsetts, en av likvidatorerna.
Förordning (2020:678)

3 kap. 2 a §

  En anmälan som överförs elektroniskt till Bolagsverket ska vara undertecknad med en elektronisk underskrift.
Förordning (2016:585)

3 kap. 2 b §

  Handlingar som ska fogas till anmälningar som har upprättats elektroniskt får överföras elektroniskt till Bolagsverket. Förordning (2007:1468)

3 kap. 2 c §

  En försäkran på heder och samvete i en anmälan får undertecknas med en elektronisk underskrift. Förordning (2016:585)

3 kap. 3 §

   Träder i kraft 2021-01-01
En anmälan för registrering av ett bankaktiebolag, en medlemsbank eller ett kreditmarknadsföretag enligt 1 kap. 3 § aktiebolagsförordningen (2005:559) eller 2 kap. 5 § förordningen (2018:759) om ekonomiska föreningar ska också innehålla en försäkran på heder och samvete att revisorerna uppfyller behörighetskraven i 10 kap. 9 § första stycket eller 12 kap. 9 § andra stycket lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. Förordning (2020:678)

3 kap. 4 §

   Träder i kraft 2021-01-01
Utöver det som anges i 2 kap. 26 § förordningen (2018:759) om ekonomiska föreningar ska, i fråga om en medlemsbank, en anmälan för registrering enligt 17 kap. 43 § tredje stycket lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar innehålla en försäkran på heder och samvete att det inte finns grund för likvidation enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. Förordning (2020:678)

3 kap. 5 §

   Träder i kraft 2021-01-01
En anmälan för registrering av en nybildad sparbank ska innehålla uppgifter om
   1. bankens postadress,
   2. fullständigt namn, personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum, postadress och, om postadressen avviker från hemvisten, hemvist för följande personer:
      a) styrelseledamot,
      b) styrelsesuppleant,
      c) verkställande direktör,
      d) ställföreträdare för verkställande direktör,
      e) särskild firmatecknare,
      f) särskild delgivningsmottagare enligt 3 kap. 14 § femte stycket sparbankslagen (1987:619),
      g) revisor,
      h) revisorssuppleant,
      i) lekmannarevisor, och
      j) suppleant för lekmannarevisor, och
   3. hur bankens firma tecknas.
Förordning (2020:678)

3 kap. 7 §

  Upphör att gälla 2021-01-01 genom förordning (2020:678)

3 kap. 8 §

   Träder i kraft 2021-01-01
En anmälan enligt 5 § ska innehålla en försäkran på heder och samvete
   1. att de personer som avses i 5 § 2 inte är i konkurs eller har näringsförbud och inte heller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken eller, i fråga om de personer som avses i 5 § 2 f, bara att han eller hon inte har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken,
   2. att bankens revisorer och revisorssuppleanter uppfyller behörighetskraven i 4 a kap. 3 § andra och tredje styckena samt 4 § sparbankslagen (1987:619),
   3. att uppgifterna i anmälan om val av styrelseordförande, verkställande direktör, vice verkställande direktör och firmatecknare, om särskild delgivningsmottagare, och om hur bankens firma tecknas stämmer överens med de beslut som banken har fattat, och
   4. att de personer som har utsetts till styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, verkställande direktör, ställföreträdare för verkställande direktör, firmatecknare, revisorer, revisorssuppleanter, lekmannarevisorer, suppleanter för lekmannarevisorer och särskild delgivningsmottagare enligt 3 kap. 14 § femte stycket sparbankslagen har åtagit sig uppdragen. Förordning (2020:678)

3 kap. 9 §

  Om den som anmäls som styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör, vice verkställande direktör eller firmatecknare inte är folkbokförd i Sverige, ska en kopia av passhandling eller annan identitetshandling som avser den anmälde ges in samtidigt. Bolagsverket får kräva in ytterligare handlingar om det behövs för att säkerställa den anmäldes identitet. Förordning (2007:1468)

3 kap. 10 §

  Vid en anmälan för registrering av en nybildad sparbank ska följande handlingar ges in:
   1. en kopia av det godkända reglementet,
   2. en kopia av protokollet vid den konstituerande stämman,
   3. en kopia av de teckningslistor på vilka teckning av grundfondsbidrag har skett, och
   4. ett intyg av en auktoriserad revisor om att det belopp som grundfonden enligt reglementet ska uppgå till har betalats in.
Förordning (2007:1468)

3 kap. 11 §

  Upphör att gälla 2021-01-01 genom förordning (2020:678)

3 kap. 12 §

   Träder i kraft 2021-01-01
Vid en anmälan för registrering enligt 3 kap. 17 § sparbankslagen (1987:619) gäller 5 § 2 detta kapitel.

Om anmälan inte avser bara ändring av hemvist eller postadress gäller 5 § 3 och 8 § 1, 3 och 4. Förordning (2020:678)

3 kap. 13 §

   Träder i kraft 2021-01-01
Tillsammans med en anmälan för registrering av beslut om ändring av reglemente enligt 4 kap. 15 § sparbankslagen (1987:619) ska följande handlingar ges in:
   1. en kopia av stämmans protokoll, och
   2. en kopia av det godkända reglementet.
Förordning (2020:678)

3 kap. 14 §

   Träder i kraft 2021-01-01
Vid en anmälan för registrering av bolagets revisor och lekmannarevisor och suppleanter för dessa enligt 4 a kap. 22 § eller 4 b kap. 20 § sparbankslagen (1987:619) gäller 5 § 2 detta kapitel.

Om anmälan inte avser bara ändring av hemvist eller postadress gäller 8 § 1, 2 och 4. Förordning (2020:678)

3 kap. 15 §

   Träder i kraft 2021-01-01
En anmälan för registrering av likvidationsbeslut enligt 6 kap. 5 § första stycket sparbankslagen (1987:619) ska ange dagen för likvidationen om beslutet inte har omedelbar verkan.

Tillsammans med anmälan ska en kopia av stämmans protokoll eller rättens förordnande ges in.

Finansinspektionens underrättelse enligt 6 kap. 5 § andra stycket sparbankslagen ska innehålla uppgifter om fullständigt namn, personnummer och postadress för likvidator och suppleant för likvidator. Om en likvidators eller suppleants postadress avviker från hemvisten, ska även hemvisten anges.
Förordning (2020:678)

3 kap. 16 §

   Träder i kraft 2021-01-01
Tillsammans med en anmälan för registrering av att likvidatorerna har lagt fram slutredovisning enligt 6 kap. 14 § sparbankslagen (1987:619) ska följande handlingar ges in:
   1. en kopia av stämmans protokoll, och
   2. ett bevis om vilken dag kallelsen på okända borgenärer utfärdades. Förordning (2020:678)

3 kap. 17 §

   Träder i kraft 2021-01-01
Vid en anmälan för registrering av att likvidationen ska fortsätta enligt 6 kap. 16 § sparbankslagen (1987:619) gäller 5, 8 och 9 §§ detta kapitel. Förordning (2020:678)

3 kap. 18 §

   Träder i kraft 2021-01-01
En anmälan för registrering av beslut att likvidationen ska upphöra och bankens verksamhet återupptas enligt 6 kap. 17 § sparbankslagen (1987:619) ska innehålla en försäkran på heder och samvete att
   1. det inte finns likvidationsanledning enligt den lagen eller reglementet, och
   2. garantifond eller grundfond inte har återbetalats.

Tillsammans med anmälan ska en kopia av stämmans protokoll och en kopia av revisorernas yttrande ges in.

Vid anmälan gäller 5 och 8 §§. Förordning (2020:678)

3 kap. 19 §

   Träder i kraft 2021-01-01
Tillsammans med en anmälan för registrering av att ett likvidationsbeslut har upphävts enligt 6 kap. 17 § fjärde stycket sparbankslagen (1987:619) ska en kopia av rättens dom eller beslut med lagakraftbevis ges in. Förordning (2020:678)

3 kap. 20 §

   Träder i kraft 2021-01-01
Tillsammans med en anmälan för registrering av att ett avtal om fusion har godkänts av stämman enligt 7 kap. 4 § sparbankslagen (1987:619) ska följande handlingar ges in:
   1. en kopia av stämmans protokoll,
   2. en kopia av handlingar som enligt 7 kap. 1 och 2 §§ sparbankslagen har lagts fram på stämman, och
   3. en försäkran på heder och samvete att
   - fusionen inte har förbjudits enligt konkurrenslagen (2008:579) eller enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004, och
   - prövning av fusionen inte pågår enligt konkurrenslagen eller den nämnda förordningen. Förordning (2020:678)

3 kap. 21 §

   Träder i kraft 2021-01-01
Vid en anmälan för registrering enligt 7 kap. 7 § första stycket sparbankslagen (1987:619) av en bank som har bildats i samband med fusion enligt 7 kap. 2 § den lagen gäller 5 §, 6 § 1, 8 och 9 §§ samt 10 § 1 detta kapitel. Förordning (2020:678)

3 kap. 22 §

   Träder i kraft 2021-01-01
Tillsammans med en anmälan för registrering av att avtal har träffats om fusion mellan en sparbank och ett helägt dotterbolag enligt 7 kap. 8 § sparbankslagen (1987:619) ska det ges in en kopia av styrelsernas protokoll med besluten.
Förordning (2020:678)

3 kap. 23 §

  Tillsammans med en anmälan för registrering av beslut om ombildning enligt 8 kap. 5 § sparbankslagen (1987:619) ska följande handlingar ges in:
   1. en kopia av stämmans protokoll,
   2. en kopia av handlingar som enligt 8 kap. 2 § sparbankslagen har lagts fram på stämman, och
   3. en försäkran på heder och samvete från bankernas styrelser eller verkställande direktörer om att ombildningen inte har förbjudits enligt konkurrenslagen (2008:579) eller enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om kontroll av företagskoncentrationer och att prövning av ombildningen inte pågår enligt konkurrenslagen eller den nämnda förordningen. Förordning (2008:609)

3 kap. 24 §

  Vid en anmälan för registrering enligt 8 kap. 7 § sparbankslagen (1987:619) av en bank som har bildats vid ombildning enligt 8 kap. 1 § sparbankslagen skall 1 kap. 3 och 4 §§ aktiebolagsförordningen (2005:559) tilllämpas.
Förordning (2005:566)

3 kap. 25 §

  När ett bankaktiebolag bildas vid ombildning av sparbank enligt 8 kap. sparbankslagen (1987:619) skall anmälan för registrering, utöver vad som föreskrivs i 1 kap. 4 § aktiebolagsförordningen (2005:559), innehålla följande handlingar:
   1. ett intyg av en auktoriserad revisor om att all apportegendom enligt beslutet om ombildning har tillförts bankaktiebolaget och att bankaktiebolaget genom apportegendomen har tillförts ersättning till ett värde motsvarande minst det sammanlagda beloppet av de aktier som har getts i utbyte, och
   2. två kopior av det godkända stiftelseförordnandet.
Förordning (2005:566)

3 kap. 26 §

   Träder i kraft 2021-01-01
Anmälan för registrering av särskilt företagsnamn enligt 10 kap. 3 § sparbankslagen (1987:619) kan tas upp i anmälan av bankens registrering. Tillsammans med anmälan ska en kopia av det styrelseprotokoll som bestyrker anmälan ges in.
Förordning (2020:678)

3 kap. 27 §

  När någon registreras som styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör, vice verkställande direktör, firmatecknare, särskild delgivningsmottagare, revisor, revisorssuppleant, lekmannarevisor eller suppleant för lekmannarevisor, ska Bolagsverket underrätta den registrerade om åtgärden. När verket tar bort en sådan registrering från registret, ska den som berörs av åtgärden underrättas.

Om registreringen avser ett revisionsbolag, ska den huvudansvariga revisorn underrättas.

Underrättelsen ska omedelbart efter registreringen eller borttagandet av registreringen sändas till den som berörs av åtgärden på hans eller hennes folkbokföringsadress eller, om en sådan adressuppgift saknas, till den adress som har uppgetts i ärendet.

Bolagsverket ska en gång varje år underrätta den som är registrerad som likvidator eller suppleant för likvidator om registreringen. Underrättelsen ska sändas till den adress som har uppgetts i ärendet.

Bolagsverket behöver inte sända ut någon underrättelse om det är uppenbart att en sådan inte fyller något syfte.
Förordning (2015:127)

4 kap. 3 §

  Bankregistret ska ge offentlighet åt den information som ingår i registret.

I fråga om personuppgifter ska registret ha till ändamål att tillhandahålla uppgifter för
   1. den tillsyn som Finansinspektionen har över banker enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
   2. affärsverksamhet, kreditgivning eller någon annan allmän eller enskild verksamhet där företagsanknuten information utgör underlag för prövningar eller beslut,
   3. förvärv, avyttring eller förvaltning av banker som registreras i bankregistret,
   4. aktualisering, komplettering eller kontroll av företagsanknuten information som finns i kund- eller medlemsregister eller liknande register,
   5. uttag av urval av personuppgifter för direkt marknadsföring, dock med den begränsning som följer av artikel 21.2 och 21.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning, eller
   6. verksamhet som staten eller en kommun ansvarar för enligt lag eller annan författning, och
      a) som avser banker som registreras i bankregistret,
      b) som för att kunna utföras förutsätter tillgång till företagsanknuten information, eller
      c) som avser fullgörande av underrättelseskyldighet.
Förordning (2018:334)

4 kap. 4 §

  Bolagsverket är personuppgiftsansvarigt för bankregistret. Förordning (2018:334)

4 kap. 6 §

  Bolagsverket får för de ändamål som anges i 3 § besluta om direktåtkomst till bankregistret. Förordning (2007:1468)

4 kap. 7 §

  Har upphört genom förordning (2018:334)

4 kap. 8 §

  En personuppgift i bankregistret ska rättas om uppgiften innehåller någon uppenbar felaktighet till följd av Bolagsverkets eller någon annans skrivfel, räknefel eller något annat liknande förbiseende. Detta gäller i stället för rätten till rättelse enligt artikel 16 i EU:s dataskyddsförordning. Förordning (2018:334)

4 kap. 8 a §

  Har upphävts genom förordning (2018:334)

4 kap. 9 §

  Har upphävts genom förordning (2018:334)

4 kap. 10 §

  I bankregistret registreras uppgifter för varje bank. Registret ska innehålla uppgift om bankens företagsnamn och organisationsnummer. Förordning (2018:1828)

4 kap. 12 §

   Träder i kraft 2021-01-01
Handlingar som avser anmälan eller underrättelse enligt aktiebolagslagen (2005:551), sparbankslagen (1987:619) eller lagen om ekonomiska föreningar (2018:672) ska biläggas registret. Sådana handlingar ska för varje bank sammanföras i akter. Förordning (2020:678)

4 kap. 14 a §

  Ändringar av den information som finns i bankregistret och som gäller bankaktiebolag ska normalt antecknas inom 21 dagar efter det att en fullständig anmälan har kommit in till Bolagsverket. Förordning (2014:156)

4 kap. 15 §

  När en bank registreras ska följande antecknas i bankregistret:
   1. bankens organisationsnummer,
   2. dagen för tillstånd att driva bankrörelse eller, för ett sådant utländskt bankföretag som avses i 4 kap. 1 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, dagen för anmälan, eller, för ett sådant utländskt bankföretag som avses i 4 kap. 4 § samma lag, dagen för tillstånd att driva bankrörelse från filial i Sverige,
   3. dagen för konstituerande stämma eller, när det gäller bankaktiebolag eller medlemsbank, dagen för bildandet,
   4. bankens företagsnamn samt dess lydelse på främmande språk, om en sådan lydelse är angiven i bolagsordning, reglemente eller stadgar,
   5. bankens särskilda företagsnamn, om styrelsen har antagit ett sådant,
   6. den ort i Sverige där bankens styrelse ska ha sitt säte,
   7. sättet för sammankallande av stämma, och
   8. bankens postadress.

Om revisor förordnas enligt 13 kap. 9 § lagen om bank- och finansieringsrörelse, ska detta antecknas i registret. Förordning (2018:1828)

4 kap. 15 a §

  På begäran av en bank ska bankens e-postadress och telefonnummer antecknas i bankregistret. Lag (2012:61)

4 kap. 16 §

  För bankaktiebolag skall det, utöver vad som föreskrivs i 15 §, antecknas
   1. föremålet för bolagets verksamhet angivet till sin art,
   2. uppgifter enligt 8 kap. 43 §, 9 kap. 47 § och 10 kap. 19 § aktiebolagslagen (2005:551) samt uppgift om bolagskategori,
   3. aktiekapitalet samt i förekommande fall minimikapitalet och maximikapitalet,
   4. antalet aktier samt i förekommande fall det lägsta och högsta antalet aktier, och
   5. syftet med bankaktiebolagets verksamhet, om den har annat syfte än att bereda vinst åt aktieägarna. Förordning (2005:566)

4 kap. 18 §

   Träder i kraft 2021-01-01
För medlemsbanker ska det, utöver det som föreskrivs i 15 §, antecknas
   1. de rörelsegrenar som banken avser att driva, och
   2. uppgifter enligt 7 kap. 44 § och 8 kap. 51 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar. Förordning (2020:678)

4 kap. 19 §

  För utländska bankfilialer ska det, utöver vad som föreskrivs i 15 §, antecknas
   1. det utländska bankföretagets företagsnamn, nationalitet och säte,
   2. bolagsordning eller motsvarande för det utländska bankföretaget,
   3. filialens adress,
   4. namn, medborgarskap, hemvist och personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum för filialens verkställande direktör, vice verkställande direktör och revisor, och
   5. fullmakt för filialens verkställande direktör utfärdad av det utländska bankföretaget. Förordning (2018:1828)

4 kap. 20 §

  Det ska antecknas i bankregistret om ett bankaktiebolags bolagsordning innehåller
   1. förbehåll enligt 1 kap. 10 §, 4 kap. 6, 8, 18, eller 27 § eller 20 kap. 31 § aktiebolagslagen (2005:551),
   2. bestämmelse enligt 4 kap. 2 §, 7 kap. 8 § eller 40 § andra stycket andra meningen eller 7 kap. 54 § aktiebolagslagen, eller
   3. bestämmelse att bolagets verksamhet ska upphöra vid en viss tid eller under vissa villkor.

När det gäller förbehåll enligt 1 kap. 10 § aktiebolagslagen antecknas även den värdepapperscentral som har registrerat avstämningsbolagets aktier och, i förekommande fall, vilken värdepapperscentral som ansvarar för aktieboken.

När det gäller bestämmelse enligt 4 kap. 2 § aktiebolagslagen antecknas även det belopp till vilket aktier av olika slag har getts ut eller ska kunna ges ut. Förordning (2016:75)

4 kap. 20 a §

  Bankregistret ska för varje bankaktiebolag innehålla
   1. stiftelseurkunden,
   2. bolagsordningen, uppgifter om ändring av bolagsordningen, och bolagsordningen i dess senaste lydelse, och
   3. års- och koncernredovisningar, revisions- och koncernrevisionsberättelser samt delårsrapporter enligt 8 kap. 5 och 8 §§ samt 9 kap. 2 § lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag.

Bankregistret behöver inte innehålla handlingar som avses i första stycket, om de har kommit in till Bolagsverket före den 1 mars 2008. Det gäller dock inte om det har begärts att handlingarna ska lämnas ut elektroniskt och verket enligt 13 kap. 1 § tredje stycket lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse har varit skyldigt att lämna ut dem i elektronisk form. Förordning (2007:1468)

4 kap. 22 §

   Träder i kraft 2021-01-01
I bankregistret ska det antecknas om en medlemsbanks stadgar innehåller ett förbehåll enligt 6 kap. 33 § andra stycket eller 51 § första stycket lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar. Förordning (2020:678)

4 kap. 23 §

   Träder i kraft 2021-01-01
Anteckning i bankregistret på grund av anmälan eller underrättelse enligt aktiebolagslagen (2005:551), sparbankslagen (1987:619) eller lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar görs på bankens upplägg. Vid registrering på grund av anmälan eller underrättelse enligt 23 kap. 14 och 25 §§ samt 24 kap. 16 och 27 §§ aktiebolagslagen, 7 kap. 4 § och 8 kap. 5 § sparbankslagen eller 16 kap. 12 och 24 §§ lagen om ekonomiska föreningar görs anteckning på både den överlåtande och den övertagande bankens upplägg.

Anteckning om ändring av en banks företagsnamn och om en banks likvidation och upplösning ska också göras i den förteckning som anges i 11 §. Förordning (2020:678)

4 kap. 24 §

  Om det krävs tillstånd från allmän domstol för att verkställa ett beslut om minskning av aktiekapitalet i ett bankaktiebolag, skall det vid registreringen av minskningsbeslutet enligt 20 kap. 19 § aktiebolagslagen (2005:551) antecknas att minskningen inte är verkställd.
Förordning (2005:566)

4 kap. 25 §

   Träder i kraft 2021-01-01
I bankregistret ska det antecknas
   1. om en fråga om minskning av aktiekapitalet har fallit enligt 20 kap. 22 § aktiebolagslagen (2005:551),
   2. ett beslut att förklara att en fråga om fusion har fallit enligt 23 kap. 27 eller 35 § aktiebolagslagen, eller
   3. att en fråga om delning har fallit enligt 24 kap. 29 § aktiebolagslagen.

Följande beslut ska antecknas i registret när de har fått laga kraft:
   1. beslut att förklara att en fråga om fusion har fallit enligt 7 kap. 7 § tredje stycket sparbankslagen (1987:619) eller 16 kap. 26 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar, och
   2. beslut att förklara att en fråga om ombildning har fallit enligt 8 kap. 8 § sparbankslagen. Förordning (2020:678)

4 kap. 25 a §

  Vid sökning efter uppgifter som avser en bank som är upplöst får endast organisationsnummer och företagsnamn användas som sökbegrepp, om det har gått mer än fem år sedan bankens upplösning har registrerats.

Vid sökning efter handlingar och uppgifter som avses i 12 och 20 a §§ får endast uppgifter som avses i 5 kap. 2 § första stycket 1 och 2 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) samt organisationsnummer och företagsnamn användas som sökbegrepp. Förordning (2018:1828)

4 kap. 26 §

   Träder i kraft 2021-01-01
I en kungörelse enligt 27 kap. 3 § aktiebolagslagen (2005:551), 11 kap. 1 § sparbankslagen (1987:619) eller 19 kap. 5 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar ska bankens företagsnamn och organisationsnummer anges liksom styrelsens säte eller, om banken är i likvidation, den tingsrätt som handlägger likvidationen. Förordning (2020:678)

4 kap. 27 §

  Bolagsverket skall underrätta den domstol som handlägger ett ärende om tillstånd för ett bankaktiebolag att verkställa beslut om minskning av aktiekapitalet eller reservfonden, beslut om vinstutdelning eller beslut om fusion eller delning, om
   1. ett interimistiskt beslut som en annan domstol har meddelat i pågående mål om talan mot bolagsstämmobeslut, och
   2. en lagakraftvunnen dom som innebär att bolagsstämmobeslut har upphävts eller ändrats. Förordning (2005:566)

4 kap. 28 §

  Har upphävts genom förordning (2011:988)

4 kap. 29 §

   Träder i kraft 2021-01-01
För registrering, kungörande, handläggning och prövning av ärenden enligt denna förordning ska en avgift betalas.

Avgifterna ska betalas med följande belopp:
   1. vid anmälan för registrering av nybildad bank, 2 200 kronor, eller, om sådan anmälan överförs elektroniskt och undertecknas med en elektronisk underskrift, 1 900 kronor,
   2. vid anmälan av ändring av företagsnamn eller av särskilt företagsnamn eller av företagsnamn i dess lydelse på främmande språk, 1 100 kronor, eller, om sådan anmälan överförs elektroniskt och undertecknas med en elektronisk underskrift, 900 kronor,
   3. vid anmälan enligt 25 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551), 6 kap. 5 § första stycket sparbankslagen (1987:619) eller 17 kap. 9 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar att bolags-, sparbanks- eller föreningsstämma beslutat om likvidation, 800 kronor,
   4. vid anmälan enligt 25 kap. 45 § tredje stycket aktiebolagslagen, 6 kap. 17 § tredje stycket sparbankslagen eller 17 kap. 43 § tredje stycket lagen om ekonomiska föreningar, 480 kronor,
   5. vid anmälan om fusion enligt 23 kap. 25 eller 48 § aktiebolagslagen eller 7 kap. 7 § första stycket sparbankslagen eller om delning enligt 24 kap. 27 § aktiebolagslagen, 1 000 kronor, och
   6. vid annan anmälan till bankregistret, 900 kronor, eller, om sådan anmälan överförs elektroniskt och undertecknas med en elektronisk underskrift, 700 kronor. Förordning (2020:678)

4 kap. 30 §

   Träder i kraft 2021-01-01
Om en anmälan enligt 29 § samtidigt omfattar registrering eller ändring av fler än ett företagsnamn, särskilt företagsnamn eller företagsnamn i dess lydelse på främmande språk, ska en avgift enligt andra stycket 2 den paragrafen betalas för varje sådant företagsnamn.

Om det begärs att en registrering ska göras på något annat språk än svenska, ska en avgift på 500 kronor för varje sådant språk betalas.

Någon avgift ska inte betalas för registrering av
   1. ändrad postadress,
   2. eget utträde från uppdrag som revisor, revisorssuppleant, lekmannarevisor eller suppleant för lekmannarevisor,
   3. beslut om vinstutdelning enligt 18 kap. 10 § aktiebolagslagen (2005:551),
   4. förhållanden som en likvidator ska anmäla, om inte annat följer av 29 § andra stycket 4 detta kapitel,
   5. en underrättelse från domstol eller Finansinspektionen,
   6. en underrättelse från behörig utländsk myndighet enligt 23 kap. 47 § aktiebolagslagen,
   7. ett beslut enligt 7 kap. 7 § tredje stycket eller 8 kap. 8 § sparbankslagen (1987:619) eller 16 kap. 26 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar, eller
   8. ett beslut enligt 11 kap. 5 § sparbankslagen eller 20 kap. 3 § lagen om ekonomiska föreningar att avregistrera en sparbanks eller medlemsbanks företagsnamn efter en dom om hävning av en registrering av ett företagsnamn. Förordning (2020:678)

4 kap. 31 §

   Träder i kraft 2021-01-01
För handläggning och prövning av ansökan enligt aktiebolagslagen (2005:551) ska en avgift betalas med följande belopp:
   1. likvidation enligt 25 kap. 11 §, 475 kronor, och
   2. tillstånd enligt 28 kap. 5 § att inte lämna uppgift om bankaktiebolagets företagsnamn på bolagets webbplatser, 1 500 kronor. Förordning (2020:678)

4 kap. 32 §

   Träder i kraft 2021-01-01
För handläggning av ärenden om likvidation enligt 6 kap. 2 § sparbankslagen (1987:619), 10 a kap. 5 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse eller 17 kap. 11 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar ska en avgift på 475 kronor betalas.

För handläggning av ärenden om likvidation enligt 10 kap. 31 § lagen om bank- och finansieringsrörelse ska en avgift på 500 kronor betalas. Förordning (2020:678)

4 kap. 32 a §

   Träder i kraft 2021-01-01
En avgift ska betalas när anmälan om registrering eller ansökan ges in. Avgiften återbetalas inte om handläggningen av ett ärende har påbörjats. Förordning (2020:678)

4 kap. 33 §

   Träder i kraft 2021-01-01
Bolagsverket får meddela föreskrifter om avgifter för
   1. sådant utlämnande av uppgifter och handlingar som sker i elektronisk form, och
   2. att tillhandahålla ett fusionsintyg enligt 23 kap. 46 § aktiebolagslagen (2005:551) eller 16 kap. 42 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar på annat språk än svenska.
Förordning (2020:678)

5 kap. 1 §

  Har upphävts genom förordning (2005:566)

5 kap. 2 §

   Träder i kraft 2021-01-01
Finansinspektionen får meddela föreskrifter om
   1. innehållet i en sådan verksamhetsplan som avses i 2 kap. 2 § denna förordning,
   2. vilken information ett kreditinstitut ska lämna till sina kunder eller till dem som institutet erbjuder sina tjänster,
   3. de krav som ska gälla för deltagande i ledningen av ett kreditinstitut enligt 3 kap. 2 § första stycket 4 och 5 och 14 kap. 2 § andra stycket 1 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
   4. vilka poster som får räknas in i startkapitalet enligt 3 kap. 5-7 §§ lagen om bank- och finansieringsrörelse,
   5. vilka åtgärder ett kreditinstitut ska vidta för att uppfylla de krav på soliditet och likviditet, riskhantering, genomlysning, system för hantering av uppgifter om insättare och deras insättningar, amortering, sundhet, att inte bidra till finansiella obalanser på kreditmarknaden samt riktlinjer och instruktioner som avses i 6 kap. 1-5 §§ lagen om bank- och finansieringsrörelse,
   6. erkännande av utländska krav enligt 6 kap. 3 d § lagen om bank- och finansieringsrörelse,
   7. kreditinstituts mångfaldspolicy vid tillsättandet av styrelse samt resurser för introduktion och utbildning av styrelseledamöter,
   8. verkställighet av kontroll-, säkerhets-, sekretess- och utbildningskrav samt om uppdragstagarens redovisning när tjänst tillhandahålls av någon annan än kreditinstitutet enligt 6 kap. 7 § lagen om bank- och finansieringsrörelse,
   9. vad en återhämtningsplan enligt 6 a kap. 1 § och en koncernåterhämtningsplan enligt 6 a kap. 2 § lagen om bank- och finansieringsrörelse ska innehålla, när planerna ska upprättas och hur ofta de ska uppdateras,
   10. vad det beslut som styrelsen i det stödgivande företaget fattar enligt 6 b kap. 8 § lagen om bank- och finansieringsrörelse ska innehålla,
   11. offentliggörandet av information enligt 6 b kap. 16 § lagen om bank- och finansieringsrörelse,
   12. redovisning enligt 7 kap. 8 § lagen om bank- och finansieringsrörelse till inspektionen av sådan egendom som förvärvats för att skydda fordran,
   13. vilka åtgärder ett kreditinstitut ska vidta för att uppfylla de krav på kreditprövning, dokumentation och beslutsunderlag som avses i 8 kap. 1-4 §§ lagen om bank- och finansieringsrörelse i fråga om
   - krediter till andra än konsumenter, och
   - sådana krediter till konsumenter som är bostadskrediter,
   14. tillhandahållande av tjänster till en jävskrets som avses i 8 kap. 5 och 6 §§ lagen om bank- och finansieringsrörelse,
   15. vilka begränsningar som gäller när ett bankaktiebolag eller ett kreditmarknadsbolag tar emot egna aktier eller aktier i sitt moderbolag som pant enligt 10 kap. 12 § lagen om bank- och finansieringsrörelse,
   16. vilka kreditinstitut som ska upprätta register som avses i 13 kap. 8 a § lagen om bank- och finansieringsrörelse, vad registren ska innehålla och när kreditinstituten ska ge in registren för olika typer av avtal,
   17. vilka upplysningar ett kreditinstitut eller ett sådant utländskt kreditinstitut som har inrättat filial i Sverige ska lämna till inspektionen för dess tillsynsverksamhet,
   18. att vissa uppgifter som ett kreditinstitut eller ett sådant utländskt kreditinstitut som har inrättat filial i Sverige ska lämna till inspektionen för dess tillsynsverksamhet i stället ska lämnas till Statistiska centralbyrån,
   19. en bankstyrelses uppdrag åt en enskild styrelseledamot eller någon annan att ensam eller i förening med någon annan bevilja kredit till vissa anställda och delegater enligt 3 kap. 7 § fjärde stycket sparbankslagen (1987:619), och
   20. vilka uppgifter, utöver det som framgår av denna förordning, en ansökan, anmälan eller underrättelse enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse ska innehålla samt vilka handlingar som samtidigt ska ges in till Finansinspektionen. Förordning (2020:678)

5 kap. 2 a §

  Innan Finansinspektionen med stöd av 2 § 5 beslutar föreskrifter om amorteringskrav eller krav på att inte bidra till finansiella obalanser på kreditmarknaden, ska regeringens medgivande att besluta föreskrifterna inhämtas.

Regeringen ska inför sitt beslut få del av
   1. förslaget till föreskrifter, och
   2. den konsekvensutredning som ligger till grund för förslaget. Förordning (2017:1344)

5 kap. 2 b §

  Innan Finansinspektionen meddelar föreskrifter med stöd av 2 § 18, ska inspektionen ge Riksbanken och Statistiska centralbyrån tillfälle att yttra sig.
Förordning (2018:1402)

5 kap. 3 §

  Bolagsverket får meddela föreskrifter om
   1. elektronisk överföring till Bolagsverket av en anmälan för registrering eller en ansökan som ska handläggas av Bolagsverket,
   2. vilka krav som ska ställas på den elektroniska underskriften enligt 3 kap. 2 a §,
   3. elektronisk överföring till Bolagsverket av handlingar som ska ges in tillsammans med en anmälan eller en ansökan som har upprättats elektroniskt,
   4. bestyrkande av att en elektronisk kopia stämmer överens med originalet,
   5. vilka elektroniska underskrifter som får användas när en handling ska få ges in som ett elektroniskt original, och
   6. hur en försäkran på heder och samvete enligt denna förordning får undertecknas med en elektronisk underskrift.
Förordning (2016:585)

5 kap. 4 §

  Polismyndigheten får meddela föreskrifter om hur uppgifter enligt 1 kap. 11 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse ska lämnas. Förordning (2018:1755)