Förordning (2004:332) om utgivning av säkerställda obligationer

1 av 1 paragraf (100 %) har ändrats i förordning (2004:332) om utgivning av säkerställda obligationer sedan utfärdandet (t.om. SFS 2006:1536). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-02


1 §

  Finansinspektionen får meddela föreskrifter om
   1. motparter och utländska stater som avses i 1 kap. 2 § lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer,
   2. innehållet i de planer som krävs enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 och 4 lagen om utgivning av säkerställda obligationer,
   3. fast egendom, tomträtt och bostadsrätt som avses i 3 kap. 1 § första stycket 1 lagen om utgivning av säkerställda obligationer,
   4. låntagare som avses i 3 kap. 1 § första stycket 2 lagen om utgivning av säkerställda obligationer,
   5. vilka utländska stater och centralbanker respektive utländska kommuner och därmed jämförliga samfälligheter som avses i 3 kap. 2 § första stycket 4 respektive 5 lagen om utgivning av säkerställda obligationer, vilka utländska stater som avses i 3 kap. 2 § andra stycket 2 och 4 lagen om utgivning av säkerställda obligationer, vilka internationella utvecklingsbanker som avses i 3 kap. 2 § andra stycket 5 lagen om utgivning av säkerställda obligationer samt om tillgångar som avses i 3 kap. 2 § första stycket 6 och andra stycket 6 lagen om utgivning av säkerställda obligationer,
   6. hur värderingen av säkerheterna enligt 3 kap. 5 § lagen om utgivning av säkerställda obligationer skall utföras,
   7. hur kontrollen av marknadsvärdet enligt 3 kap. 7 § lagen om utgivning av säkerställda obligationer skall utföras,
   8. villkor för derivatavtal samt beräkning av och villkor för riskexponering och räntebetalningar enligt 3 kap. 9 § lagen om utgivning av säkerställda obligationer,
   9. hur registret skall föras enligt 3 kap. 10 § lagen om utgivning av säkerställda obligationer,
   10. den oberoende granskarens kompetens, uppgifter och rapporteringsskyldighet enligt 3 kap. 12 och 13 §§ lagen om utgivning av säkerställda obligationer, och
   11. vilka uppgifter en ansökan enligt lagen om utgivning av säkerställda obligationer skall innehålla och vilka handlingar som samtidigt skall ges in till Finansinspektionen.
Förordning (2006:1536)