Förordning (2004:368) med instruktion för Bolagsverket

5 av 11 paragrafer (45 %) har ändrats i förordning (2004:368) med instruktion för Bolagsverket sedan utfärdandet (t.om. SFS 2007:586). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2004:368) med instruktion för Bolagsverket upphävdes 2008-01-01 genom SFS 2007:1110


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-26


1 §

  Bolagsverket är central förvaltningsmyndighet för
   1. registreringsärenden som gäller aktiebolag, filialer, europeiska ekonomiska intressegrupperingar, europabolag, europakooperativ och anknutna ombud enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
   2. handels- och föreningsregisterärenden, och
   3. bank- och försäkringsregisterärenden.

Bolagsverket är inskrivningsmyndighet enligt 2 kap. 2 § lagen (2003:528) om företagsinteckning. Förordning (2007:586)

3 §

  Bolagsverket prövar frågor om tillstånd och dispens enligt vad som är särskilt föreskrivet samt utfärdar bevis och utdrag ur verkets register.

Verket prövar frågor om ersättning till likvidatorer.
Förordning (2005:89)

6 §

  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Bolagsverket med undantag av 4, 11-14, 22 och 33 §§.

I fråga om beslut som fattas genom automatiserad behandling skall 31 § verksförordningen tillämpas endast när det gäller uppgift om dagen för beslutet och beslutets innehåll.
Förordning (2006:1294)

10 §

  Utan hinder av vad som anges i 16 § och 21 § första stycket avgiftsförordningen (1992:191) får Bolagsverket
   - ta ut avgift för kopia av allmän handling och för utskrift av upptagning för automatisk databehandling även om en beställning inte omfattar tio sidor, samt
   - ta ut avgift av staten för kopia av allmän handling, utskrift av upptagning för automatisk databehandling, kopia av video- eller ljudbandsupptagning eller utskrift av ljudbandsupptagning samt för bevis och registerutdrag. Förordning (2004:709)

11 §

  Bolagsverket får till en stat som inte ingår i Europeiska unionen eller är ansluten till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet föra över personuppgifter i den utsträckning uppgifterna ingår i verkets
   1. aktiebolagsregister,
   2. handelsregister,
   3. föreningsregister,
   4. filialregister,
   5. EEIG-register,
   6. företagsinteckningsregister,
   7. europabolagsregister,
   8. europakooperativsregister,
   9. bankregister,
   10. försäkringsregister, eller
   11. register över anknutna ombud enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Förordning (2007:586)